Gomblyukvarró-gép

célja, a gomblyuk szélének bevarrása. Hogy a fonal a lyuk szélét áthurkolja, a varrótű egyszer a szövet szélén, másszor a gomblyukon halad át, tehát a tű a szövet haladására merőleges irányban is mozog. Ilyen gépre nagyon sokan nyertek szabadalmat, igy Humphrey, Rehfus, Helwig Cooke, Reimann stb.

Gombókávé

(növ.), l. Abelmoschus.

Gombókender

(növ.), l. Hibiscus.

Gombolyag

legegyszerübb alakja az, melynél a fonalak gömbszerü elhelyezést nyernek; hátránya, hogy a fonalak nagyon könnyen válnak el a gömbről, miért is a gépiparban a fonalat csőre helyezik s azután a cső körül körökben vezetik; a cső kihuzása után az egész összefüggő gömbalakkal bir. L. Gombolyítógép.

Gombolyító-gép

és készülék. A gombolyagkészítés a csévélésnek egyik faja és a közönséges csévéléstől abban különbözik, hogy ennél nemcsak a cséve, hanem a fonalvezető is végzi a forgó mozgást.

[ÁBRA] Gombolyító-gép.

Az ábra a gombolyító készüléket vázolja, Ennél a cséve forgó mozgását a kl zsinórhajtás végzi, a szárnyas orsóalaku fgo fonalvezető pedig forgását c keréktől nyeri. Hogy a fonal a cséve tengelyéhez képest ferdén is elhelyezhető legyen, a cséve h csap körül elfordítható.

Gomborka

(növ., Neslea Desv., Vogelia Med), keresztes, sárgavirágu fű. Apró, gömbölyü, egymagu táskagyümölcsét a maradandó bibeszál tetőzi. Hazánkban a N. paniculata vagy Vogelia p. L. csinos vetésbeli fű. Csillagos és kétágu durva szőr borítja, levele hosszukás, az alja nyilalaku.

Gombos

Bogojevához tartozó telep Bács-Bodrog vármegye apatini járásában, a Duna mellett. Közlekedés tetintetében nevezetes pont, amennyiben a magyar kir. államvasutak vonatait itt szállítja a gőzkomp a Duna jobbpartján (Horvát-Szlavonországban) fekvő Erdődre l kir. államvasutak vonatait itt szállítja a gőzkomp a Duna jobbpartján (Horvát-Szlavonországban) fekvő Erdődre (l.o.); gőzhajóállomása és távíróhivatala is van.

Gombos

Imre szinműíró, udvari tanácsos és főispáni helyettes, szül. Sajó-Ládon, Borsod vármegye, 1791 jul 6., megh. 1840 jan. 12. Atyja, Ferenc, megyei táblabiró volt. Kassán végezte iskoláit s 1810. a pesti egyetemen jogi doktorrá avatták; jurátuskodott az eperjesi kerületi tábla, továbbá a kir. tábla mellett. 1812. Borsod vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevezték ki, majd állami szolgálatba lépvén át, a magyar kir. udvari kancellária, utóbb a közudvari kamara mellett volt fogalmazó-gyakornok, 1816-tól ugyan itt udvari fogalmazó, 1817-től a m. udvari kamaránál titkár, s e minőségben több országos biztosságnak tollvivőjeül küldték ki. 1823-ban fiumei tiszteletbeli patricius-tanácsos lett, 1826. m. kir. udvari kamarai tanácsos, 1830. a pesti törvénykar tagja, 1835. cs. kir. kamarás, 1837. udvari tanácsos, és a magyar kir. kancelláriánál referendarius, majd Heves-Szolnok főispáni helytartója (adminisztrátor); e hivataláról 1839 végén lemondott. Mint a magyar irodalom pártolóját az akadémia 1835 szept. 14. tiszteleti taggá választotta, a társaság kis gyülésein többször elnökölt és a Nagy Szótár előkészületeiben is részt vett. Mint iró csak ifjabb (21-26 éves) korában dolgozott: mintegy hat szinművet irt, ezek: Lilla, vigjáték 3 felv., Bavariai Albert, szomorujáték 4 felv., A testvérek, vigj. 1 felv., A szekrény és rózsabokor, vigjáték 1 felv., Az esküvés, szomorujáték 5 felv. (befejezte 1816 nov.) és az ezzel egykoru Elek és Polyxenia, polgári szomorujáték 5 felv. Ezek közül azonban csak az Esküvés, szomorujáték 5 felvonásban, jelent meg 1817-ben, a többinek kézirata Toldy gyüjteményéből az akadémia birtokában van. Az Esküvést G.-nak egy batárja, Dömötör Miklós adta ki, maga kerülte a nyilvános fellépést. Ugy látszik, a hivatali fényes pálya tétette le vele a tollat. Pedig tragédiáját nagy tetszéssel fogadták s 1819-től a negyvenes évekig kedvelt darabja volt a pesti és budai szinházak műsorának. Tényleg e darab Katona és Kisfaludy Károly előtt a magyar tragédia legkiválóbb képviselője volt irodalomban és szinpadon egyaránt. Tárgya e történeti érzékeny drámának olasz s a német drámairodalmi irányok hatását bizonyos vegyületben mutatja. G. polgári tragédiát akart irni, s a Lessing Galotti Emiliája lebegett előtte; páthosza Schillerre emlékeztet, egyes vonások Kotzebuere és Iffalandra, és a Werner- és Müllner-féle sorstragédiából is kölcsönzött valamit; de az igen is fellengző vagy igen alantjáró páthoszból át-át tör egy eredeti eszme. Technikája jobb, mint nyelve, melyben van ugyan hév, de kevésbé uj. A darabot a nemzeti szinház ujabb időben fölelevenítette, Gyulai Pál pedig kiadta az Olcsó Könyvtárban, a cimkép hasonmásával és bevezetéssel Gombosról és darabjáról, 1882. Ez a tanulmány e cikk forrása.

Gombosfű

(növ.), a Poterium polyfanum W. et Kit. népies neve a Balatonnál. l. Poterium.

Gombos kóró

(növ.), a Knautia arvensis L. var canescens népies neve a Balaton mellékén l. Fekélyfű.


Kezdőlap

˙