Grafosztatika

(gör.), erők összetevését és szétbontását, továbbá szilárd testekre ható erők egyensulyi feltételeit tárgyalja geometriai uton. A G.-ban valamely erő helyzetét és nagyságát mindig egy megfelelő egyenes vonal helyzete és hossza ábrázolja; az utóbbi a szerkesztés alapjául felvett erőléptékkel (n kg. = 1 mm.) mérve, adja meg az erő nagyságát. Az egy problémához tartozó geometriai szerkesztéseket összesen: erőtervnek nevezik, amellyel a gyakorlati alkalmazásokban rendszerint azt a feladatot oldják meg, hogy valamely szerkezetnek (hid, fedél, stb.) egyes alkatrészeiben a külső erők (terhelések) behatása alatt minő belső erők keletkeznek (amelyekből azután az illető alkatrész méreteit állapítják meg). A G. azonkivül másfajta mekanikai és szilárdságtani feladatokkal is foglalkozik, mint p. a sik idomok tehetetlenségi nyomatékának és belső magjának meghatározása, továbbá a szilárd testek alakváltozása, stb. amelyek tulajdonképen nem tartoznak a sztatika körébe, azonban sztatikailag értelmezve, mint erőfeladatok gyakran könnyebben oldhatók meg, mint analitikai uton. - A G.-t tudományos rendszerbe legelőször Culmann foglalta 1866. Zürichben megjelent: Die graphische Statik cimü munkájában. A módszernek nagy előnyei rövid idő alatt utat nyitottak a G.-nek a mérnöki gyakorlatba is, amiben a zürichi műegyetemnek a 60-as és 70-es években a világ minden részéből Culmann köré sereglett számos jeles tanítványa nem csekély mértékben közreműködött. Ma már a legelterjedtebb módszer a mérnöki építmények és szerkezetek sztatikai vizsgálatára, alapvető fontossága a technikai nevelés szempontjából valamennyi műegyetemen el van ösmerve.

Grafotípia

(gör.), Clinton Hitchcock new-yorki fametsző által föltalált eljárás, mellyel könyvnyomdai gyorssajtókon való nyomásra alkalmas kliséket állítanak elő. Sima fémlapra finoman őrlött krétaport hintenek s a lapot hidraulikus prés nyomásnak teszik ki. A krétaréteg fölsejét ekkor kevés enyvet tartalmazó vizzel megnedvesítik s különös tintával, mely az érintett krétafelületet megkeményíti, a rajzot ráecsetelik. Azokat a helyeket, amelyeknek a nyomtatásban fehéren kell maradniok, külön ecsettel mélyítik, hogy a tintával megkeményített részek kidomborodjanak. Ezután a lapot szilárdabbá tétel céljából alkalmas folyadékba teszik s a szokásos galvanoplasztikai eljárásnak vetik alá.

Gräfrath

város Düsseldorf porosz kerületben, 7 km.-nyire Solingentől, az Itterbach és vasut mellett, (1890) 6679 lak., vas- és acélgyárakkal, pamutfonással.

Grafström

1. Anders Ábrahám, svéd lirikus, szül. Sundvallban 1790 jan. 10., megh. Umeaban

1870 jul. 24. Eleinte a történelmet tanította, majd 1835. lelkipásztor lett Umeaban. Említésre méltók költeménygyüjteményei: Skaldeförsök (Stockholm 1826-32, 2 füz.): Sänger from Norrland (u.o. 1841 és 1848); Jul-Uljor (u.o. 1852), Maga adta ki összes költeményeit: Samlade skaldestycken (u.o. 1864, 2 rész). G. lefordította svédre Grillparzer Sappho-ját (u.o. 1833) s megirta a Forifell-kiadta rézmetszeres mű (Ettar i Sverige, u. o. 1827-35) szövegét.

Grafton

(ejtsd: gráftn), 1. county New-Hampshire É.-amerikai államban, 3770 km2 területtel, 37207 lak., Heverhill székhellyel. - 2. Város Uj-Dél-Wales ausztráliai gyarmatban, a gyarmat egyik legfontosabb kikötője, a Clarence mellett 75 km.-nyire a torkolatától, (1891) 4445 lak., akik élénk kereskedést üznek a Clarence termékeny völgyének termékeivel. A város mellett, Ramornieban nagy huskonzerv-gyár áll.

Grafton

angol hercegi család. Fitzroy Henrik kapta először ezt a cimet (szül. 1663., II. Károly királynak második természetes fia volt). Dédunokája Fritzroy Ágost Henrik, a III. G. herceg, szül. 1735. és III. György alatt szerepelt mint politikus. 1765. a Rockingham-kabinetben volt helyettes államtitkár. 1766. pedig ő lett (névleges) feje a Pitt által alakított uj kabinetnek, melynek állása azonban Pitt betegeskedése, majd lemondása, az amerikai gyarmatokkal való viszály, a Wilkes-pör és a Junius-levelek (l.o.) következtében egyre tarthatatlanabbá vált és 1770. bukásával ért véget. 1771. G. ujra miniszter lett, amidőn a titkos pecsét őrének kinevezték? 1775. azonban leköszönt és átment az ellenzékhez. 1773 óta visszavonultan élt. Megh. 1811 márc. 14. Agg korában több teologus könyvet irt, p.: Hints, submitted to the serious attention of the chergy, nobility and gentry by a lymann (1789) és The serious reflections of a rational Christian (1795). Fia: Fritzroy György Henrik, G. IV.. hercege, szül. 1760., megh. 1844. Pitt alatt szolgált és a parlamentben is támogatta. A G. cim és méltóság jelenlegi képviselője az előbbinek unokája, Fitzroy Ágost, G. VII. hercege, szül. 1821 jun. 22.

Grágás

(Graugans), izlandi jogkönyv a XII. sz.-ból, mely az ősi skandinaviai jognak legtisztább feljegyzését tartalmazza. Eredeti neve Haflid Skrá a. m. Hafrid (az egyik szerző neve) sorompója. Későbbi nevét onnan nyerte, hogy szürke ludbőrbe volt kötve.

Gragnano

(ejtsd: granyano), város Népoly olasz tartományban, 3 km.-nyire Castellamare di Stabiától, a G. és vasut mellett, (1881) 8611 lak., nagy makaronigyárakkal és bortermeléssel.

Graham

(ejtsd: grehemm), skót család, mely az V. sz.-beli Graeme mondahősre vezeti vissza származékfáját. E családnak több tagja fontos szerepet játszott a skót történetben. G. John (sir) Wallace oldalán harcolt 1298. Falkirknél. G. Dávid Bruce Dávid király hive volt és 1346. azzal együtt került angol fogságba. Fia, G. Patrick, II. Róbert király rokonát birta nőül, kitől 4 fia született. A legidősb fiu, Róbert, Strathern grófja lett, ennek hasonnevü unokája pedig I. Jakab királyt ölte meg 1437. és az Esk- és Netherbyben virágzott ágnak lett törzsatyjává. 1445. Patricknak másik fia, G. Patrick, a bárói rangot kapta (megh. 1465.), ennek unokája pedig, Vilmos, G. lord, a Montrose grófi nevet nyerte. Patrick harmadik fiának dédunokája vala a hirneves G. János of Claverhouse, szül. 1643., megh. 1689. Ez a Condé iskolájából kikerült vakmerő lovassági hadvezér különösen II. Károlynak tett nagy szolgálatot, amidőn a felkelt kovenantereket leverte és az egész mozgalmat rettenetes szigorral elnyomta. II. Jakab 1683. Dundee marquis-vá tette, mely kegy fejében G. (Jakab letétele és futása után) III. Vilmos ellen a skót hegyi néppel táborba szállott, de azok élén a Killicrankie melletti szorosban 1689 jul. 176-én elesett. Vele a skót federalizmusnak legkiválóbb képviselője szállott sirba. V. ö. Napier, Memorials and letters of J. Graham of Claverhouse (Edinburg 1859-62, 3 kötet); Morris M., G. of Claverhouse (London 1887. Az English Worthies cimü vállalat része). G. Vilmos 5-ik ilyen nevü fiától származott a balgovani G. ága, melynek leghiresebb sarja G. Tamás, Linedoch lord volt, ki az ujabbkori angol tábornokok sorába számottevő jelenség. 1748. szül. részt vett 1796 óta az összes francia háborukban, különösen Spanyolországban és Hollandiában. 1814. Lynedoch lorddá és peerré tették, 1821-ben pedig az angol sereg fővezérévé. Megh. 1843. dec. 18. V. ö. Graham, General's G.-'s memoir (2. kiad. Edinburg 1865); Delavoye, Life of Th. G. (London 1880). Az Esk- és Netherbyben (cumberlandi) virágzó ágból származott sir Rikárd G. (1648-95), ki II. Károly alatt Párisban működött mint követ, II. Jakab alatt pedig szolgalelkü és jogtipró kormányférfiuként viselkedett, amiért azután a dicsőséges forradalom után fogsággal bünhődött és csak III. Vilmos kegyelmének köszönhette, hogy ki nem végezték. A börtönben Boethiusnak De consolatione philosophiae cimü művét fordította le angolra (1695). Rikárd a Stuartoktól a Preston viscount cimet kapta és e néven fordul elő a történelemben. Az ő ága azonban a harmadik nemzedékben kihalt; birtokait a Netherbyn székelő G.-ág örökölte. - G. Jakab Róbert György, angol államférfiu, szintén e családnak sarja, szül. 1792 jun. 1., megh. 1861 okt. 25. 1830 óta (a Grey-kabinetben) a tengerészeti főhivatalnak volt feje, de 1830. a konzervativ ellenzékhez szegődött. Peel alatt azután 1840. ujra tárcát vállalt és közreműködött a gabonavámok eltörlésében. De midőn 1844. kitudódott, hogy ügynökei Mazzini leveleit Metternich kérelmére felbontották, a parlament őt lemondásra kényszerítette. 1852-1855-ig még egyszer kezelte a tengerészeti tárcát. V. ö. M' Cullagh Torrens, The life and times of Sir James G. (London 1863. 2 kötet); Londsdale, Life of Sir J. G. (1868).

Graham

1. Gerald, sir, angol tábornok, szül. 1831. Már. a krimi háboruban is részt vett, szintugy a Khinával folytatott opium-háboruban (1860). Hirét azonban csak 1882-ben alapította meg, midőn Aravi, a fellázadt egyiptomi pasának hadát Tell el Kebirnél (Wolseley fővezérlete alatt) szept. 13. megverte. Kevesebb sikerrel harcolt 1884. Felső-Egyiptomban a mahdi vezére, Osman Digma ellen és nem volt képes Chartumot és azzal együtt Gorodn pasát (l.o.) megmenteni. 1886 májusig Suakinban állomásozott és Berber felé vasutépítésbe is fogott, de azután a kormány csapatjával együtt visszahivta.

2. G. György, angol mekanikus, született Horsgillsben (Cumberland) 1675., megh. Londonban 1751 nov. 20. G. órás és mekanikus volt és később az órások céhének Master of the Court-ja Londonban. A hires Tompion órásnál tanult, ki az első zsebórát készítette a Hooke-féle rugóval. Tompion G.-t egészen magához vette és fiaként tartotta. G. igen ügyesen készített különösen mérőeszközöket, és ezekkel kiválóan a greenwichi csillagdát látta el. Az általa készített mérőeszközök az ő idejében nagyon sikeresek voltak. G. az Ingakompenzáció feltalálója; 1715. találta föl a rostélyingát, de később ennek alkalmazását elhagyta és a higanykompenzációt kezdte alkalmazni, továbbá az óránál a nyugvó gátszerkezet (échappement) föltalálója is (Graham-féle gátszerkezet, l. Gátszerkezet). A tőle készített eszközök közül hires az a szektor, melynek segítségével Bradley az aberrációt fölfedezte. Munkái londoni Philosoph Transactions c. évkönyvben jelentek meg. Halála után a Westminster-apátságban Anglia nagyjai között temették el.

3. G. János, skót festő, született Edinburgban 1754., megh. u. o. 1817. A londoni művészeti akadémián, majd Olaszországban képezte ki magát. 1788. az edinburgi Trustees-akadémia tanára lett. Nagyrészt történeti képeket festett. A legkiválóbbak: Dániel az oroszlánveremben; Ceres keresi Proserpinát (1786); Stuart Mária menekülése Lochleven-Castleból (1788); Stuart Mária kivégzése lőtt (1792); Dávid tanítja Salamont (1797).

4. G. Tamás, angol kémikus, szül. Glasgowban 1805 dec. 20., megh. Londonban 1869 szept. 16. Előbb glasgowi, utóbb (1837-1855) londoni (University college) tanár. Vizsgálatai közül legfontosabbak amelyeket a foszforsavakkal és sóikkal végzett; nagy fontosságuak továbbá kémiai-fizikai vizsgálatai, igy a gázdiffuziót (G.-féle törvény: a gázok diffuzió-sebessége, sürüségük négyzetgyökével fordítva arányos), a folyadékok dializisét és ozmozisát behatóan tanulmányozta. A gáz-okkluzióval is foglalkozott. Kimutatta, hogy a palládium nagyon sok hidrogént képes megkötni. Munkái angol folyóiratokban és angol nyelven jelentek meg: terjedelmes tankönyvét (Elements of chemistry) Ottó adta ki német nyelven bővítve 3 kötetben 1844-1845. E munka azóta több kiadást ért: több kémikus (Kopp Zamminer, Buff, Kolbe stb.) egyes részeit ujból átdolgozta, jelenleg is mint a kémia terjedelmes kézikönyvét általánosan használják.


Kezdőlap

˙