Granoszferit

(ásv.), l. Szferolit.

Gran-Para

l. Para.

Gran Sasso d'Italia

az Abruzzok egy hegytömege Teramo és Aquila olasz tartományok határán;legmagasabb csúcsa a Monte Corno (Monnot szerint 2921, Paul de S. Róbert szerint 2912 m.), juniusig őrzi meg a havat. K-i oldala meredek és sziklás; a nyugatit rétek és erdők borítják, amelyekben még medvék is élnek.

Grant

több county az É.-amerikai Egyesült-Államokban és pedig Arkansasban (7786 lak., Sheridan székhellyel), Indianában (1100 km2 területtel, 31493 lak., Marion székhellyel), Kentuckyben (520 km2 területtel, 12671 lak., Williamstown székhellyel), Luisianában (8270 lak., Colfax székhellyel), Minnesotában és Nebraskában, Oregonban (37000 km2 területtel 5080 lak., Canyon City székhellyel), Nyugat-Virginiában (5200 lak.,) és Wisconsinban (3170 km2 területtel, 45580 lak., Lancaster székhellyel).

Grant

1. Ferenc, sir, skót festő, szül. Kilgrastonban 1803 jan. 18., meghalt Londonban 1878. okt. 5. Képmásai rendkivül elegánsak, előkelő tartásuak, de szinezésük kissé fogyatékos. A legelőkelőbb körök kedvelt képmásfestője volt. Megfestette Viktoria királynő (1841), Clyde lord tábornagy (1861), Elgin gróf (1862), Disraeli (1863) és Cambridge hercege (1868) lovasképeit és palmerston képmását (1874). 1866. a művészeti akadémia elnöke lett.

2. G. Frigyes Dent, amerikai politikus, G. Ulisszes tábornok legidősebb fia, szül. St. Louisban 1850 máj. 30. A west-pointi katonai akadémiát végezte, 1871. hadnagy lett a 4-ik lovasezredben, 1873. alezredes Sherman tábornok táborkarában, 1889. Harrison elnök bécsi követté nevezte ki, de erről az állásról 1892. visszahivták.

3. G. Jakab, angol iró, szül. Edinburgban 1822 aug. 1. Ifjuságát Uj-Foundlandban töltötte, ahol atyja katonai parancsnok volt. Egy ideig G. is szolgált a hadseregben, de aztán visszatérve Angliába, az irói pályára adta magát. 1875. Londonban a katolikus vallásra tért át. Művei: The romance of war. Highlanders in Spain (1846); Highlanders in Belgium (1847); The yellow frigate (1855); Luecy Arden (1859); The secret despatch (1869); Six years ago (1877); The Cameronians (1881); Playing wit fire (1886); Love's labour won (1881) stb. Történelmi munkái: Memorials of Edinburgh (1881); British batles on land and sea (1873-84, 4 köt.); british heroes in foreign wars (1875).

4. G. Jakab Ágoston, angol tiszt és utazó, szül. Nairnban (Skócia) 1827., megh. u. o. 1892 febr. 12. Mint tiszt kitüntetéssel szolgált az 1857-iki sziciliai felkelésben és Ludenow mellett sebet kapott; 1860-1863. Spekenel Zanzibarból a Nilus forrásvidékeihez tett utazást, az abessziniai hadjáratban Napier lord törzskarába beosztva vett részt s 1872. mint főhadnagy nyugalomba vonult. Művei: A walk across Afrika (London 1874) és Summary of the Speke and G. expedition (Proceedings of the Royal Geogr. Society, 1872). G. utazásairól irt Sámi Lajos, A magyar nemzet családi könyvtára (70-73.)

5. G. Jakab Hope, angol tábornok, szül. Kilgrastonban (Perthshire) 1808 jul 22., megh. 1875 márc. 7. 1826. lépett a hadseregbe, résztvett a khinai háboruban 1840-42. s azután Indiában szolgált, hol az 1846-49-iki harcokban kitünt. Az 1856-58-iki felkelés alatt 1858 jun. 13. Navalgandsnál, Lakhnau mellett fénes győzelmet nyert a felkelőkön s mint a főhadsereg előcsapatának parancsnoka, a felkelőket Nepalba szorította. Érdemei jutalmául vezérőrnaggyá neveztetett ki s 1860. a khinai háboruban az angol kormány őt bizta meg a szárazföldi haderő parancsnokságával. Bevette a tangkui erődítéseket, 1860 aug. 25. megszállotta Tiencsint s miután a khinaiakat két csatában legyőzte, okt. 13. bevonult Pekingbe. Nagy érdemeit e hadjáratban a parlament is elismerte s köszönetét fejezte ki. 1861. madrasi főparancsnoknak neveztetett ki s midőn 1865. Angliába visszaért, a brit hadsereg főszállásmestere, majd az eldershoti tábor parancsnoka lett. Naplóiból adta ki Knollys az: Incidents of the Sepoy war (1873) c. munkáit. V. ö. Knollys, Life of General Sir H. G. (London 2 köt., 1894).

6. G. Ulisszes Sidney, tábornok és az É.-amerikai Egyesült-Államok elnöke, szül. Point-Pleasontban (Ohio állam) 1822 ápr. 27., megh. Mount Mac Gregorban 1885 jul. 23. Skót eredetü családból származott s miután a west-pointi katonai akadémiát elvégezte, 1843. mint hadnagy résztvett a mexikói hadjáratban, melynek végeztével századosi rangot kapott. 1854. kilépett a hadseregből s előbb gazdálkodott, 1859. pedig atyjával Galenában (Illinois állam) bőrkereskedést kezdett. A polgárháboru kitörésekor (1861) visszatért a hadsereghez, s előbb mint ezredes, majd mint dandártábornok az Illinois állam déli részeiben vivott harcokban fényesen kitünt, 1862 elején a Missziszipi-völgy legnagyobb részét kiragadta a déliek kezéből. Tábornokká neveztetvén ki, több győzelmes ütközet után 1863 jul. 3. elfoglalta Vicksburgot, miáltal a Missziszipin a hajózást ismét szabaddá tette és a déli szövetségesek hadi erejét megosztotta. Fényes haditettei jutalmául Lincoln a Missziszipi, Ohio, Tennessee és Cumberland vidékén álló északi csapatok fővezérévé nevezte ki s ő, a benne helyezett bizalmat igazolva, 1863 végén a chattanoogai győzelemmel és Knoxville megszállásával az északiak győzelmét nyugaton eldöntötte. Most már nagy érdemeit általánosan méltányolták s 1864 elején az összes északi hadak fővezérévé nevezték ki. A wildernessi, court-housei, cold-harbori, petersburgi, richmondi, boydtoni és plankroadi ütközetek után 1864 őszén áttörte a déliek védelmi vonalát s miután hadseregét a következő télen ujraszervezte és kiegészítette, 1865 márc. elvágta Lee visszavonulási utját Észak-Karolina felé s Richmond bevétele után Lee-t hadseregének maradványával ápr. 12. megadásra kémyszerítette. A hosszantartó háboru győzelmes befejezése G.-t nagy népszerüségre juttatta s legfőbb katonai méltóságában 1866 jul. 28. a kongresszus is megerősítette. Növelte még népszerüségét szerény és okos magatartésa s több izben kifejezett ragaszkodása az uralkodó republikánus párthoz. 1867. Johnson elnöksége alatt ideiglenesen elvállalta a hadügyminiszteri tárcát, habár az elnök politikáját nem helyeselte s ennek egy az elnökhöz intézett levelében kifejezést is adott. Ezért a republikánus-párt 1868. az elnökségre őt állította fel jelöltnek s megválasztását nagy többséggel keresztül is vitte. Hivatalát 1869. azon nyilatkozattal kezdette meg, hogy soha sem fog igyekezni nézeteit a nép akarata ellenére érvényesíteni, de e szépen hangzó kijelentés mellett elnöksége nem felelt meg a személyéhez kötött várakozásoknak. Külpolitikai tekintetben kivivott ugyan sikereket, különösen Angliával szemben, de a belügyekben határozatlan magatartása végzetessé vált. A kongresszusban többségben levő régi republikánus párt a hatalommal, tagjai személyes érdekében, a leggyalázatosabban visszaélt. Az összes hivatalokat a pártvezérek rokonai, vagy pártfogoltjai foglaltál el, a hivatalnokok és a kongresszus tagjai körében a legnagyobb mérvü korrupció uralkodott, a megvesztegetések napirenden voltak. A felmerült panaszokkal szemben G. közönyösen viselte magát, sőt a vádolt hivatalnokokat védelmébe is fogadta. Különösen nagy volt a déli államok fehér lakosságának elégedetlensége, mert az ujjászervezett déli államokat északi kalandorok, mint főhivatalnokok a kormány védelme alatt gyalázatosan kizsákmányolták. Mindazáltal G.-t 1872. ujra megválasztották elnöknek s ez alkalommal az állami szolgálat reformjával a korrupció megszüntetését kilátásba helyezte. Csakhogy igéretét nem váltotta be s az általános megbotránkozás a korrupció rendszerén, melyet Grantizmusnak neveztek, oly mérvet öltött, hogy 1876. G. kénytelen volt több magas állásu tisztviselőt elbocsátani. Most már saját pártja is cserben hagyta s az 1876-iki választásnál nem jelölték többé elnöknek. Hivatalának letevése után 1877. beutazta Európát s csak 1879. tért ismét vissza Amerikába. 1880. pártja ismét felléptette elnökjelöltnek, de a republikánusok chicagói gyülésén kisebbségben maradt. Miután szerencsétlen üzletek vagyonilag tönkrejuttatták, 1884. a kongresszus évdijat szavazott meg számára. Halála után jelentek meg emlékiratai: Personal memoirs (New-Yoork 1885), melyek fejében özvegye óriási irói dijat kapott. Életrajzát megirták: Headley (New-York 1885); Larke (u.o. 1879); Badeau (u.o. 1885, 3. köt.). V. ö. Mac Lellan. Personal memoirs and military history of U. S. G. (Boston 1887).

Grant-Duff

l. Duff (1).

Grant-földje

sziget az északi sarkvidéken, Amerikától É-ra a Robeson-sund, a Greely-fjord és a Lady Franklin-sund között. Határait a Nares és Stephenson által 1875-76. vezetett expedició állapította meg. K-i partján, a Discovery-öbölben állott 1882-84. az internacionális sarkvidéki állomások közül az amerikai.

Grantham

(ejtsd: grentem), város Lincoln angol grófságban, 37 km.-nyire Lincolntól, a Witham balpartján, vasut mellett, (1891) 16746 lak., nagy halászattal, élénk gabona-, szén, és malátakereskedéssel Newton emlékszobrával. 1643. Cromwell itt vivta ki első győzelmét.

Grantown

(ejtsd: grentaun), falu Elgin skót grófságban, 40 km.-nyire Elgintől, 1370 lak. Üdítő éghajlatánál fogva sokan használják nyári lakóhelyül.

Granulatio

l. Sarjadzás.


Kezdőlap

˙