Gyenes-Diás

kisközség Zala vármegye keszthelyi j.-ban, (1891) 1163 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Gyengélkedő-szoba

Hadseregünkben és a honvédségnél, hogy könnyü betegeket, kik előreláthatólag rövid idő mulva felgyógyulnak és különös ápolásra nem szorulnak, ne küldessenek a kórházakba, minden laktanyában és sátortáborban lehetőleg csapattestenként elkülönítve a gyengélkedők számára szobák rendezendők be. Még a polgároknál való beszállásolás esetén is - ha csak lehetséges - Gy. jelölendők ki és rendezendők be (L. Egészségügyi szolg. szabályzat I. rész, 22. stb. §§-t).

Gyengénszuró

(növ.), a Xanthium spinosum L. népies és gunyos neve tul a Tiszán, mert e tövis érzékenyen szur, l. Szerbtövis.

Gyep

pást pázsit (növ. caespes), teljesen vagy legalább főképen pázsitfüvekkel egyenletesen és sürüen benőtt mező vagy térség. A gyökérfej vagy megkurtlt törzsek sürü levélzete alkotja. Rétek, legelők s kerti pázsitok alakításánál több módon alkalmazzák, ilyenek a természtes begyepesítés, a gyeplerakás s a gyep vetése. Természetes módon ugy létesítünk gyepet, ha a gyep keletkezését egyszerüen a természetre bizzuk; a begyepesítendő területet e célból valamely kalászossal vetik el s ennek letakarítása után magára hagyják; a legelőváltó gazdaságnál gyakran előforduló ezen eljárás csapadékos éghajlat alatt sikerrel alkalmazaható ugyan, csakhogy az ily módon létesített gyep nem felel meg mindig a gazda követelményeinek. Legbiztosabban és leggyorsabban elérjük a célt, ha a begyepesítendő területet más gyepes területről lehántott gyeppel befedjük, csakhogy ez a módozat nagyon költséges s nagyban ki nem vihető. Ennélfogva legáltalánosabb módja a gyepvetés; sikerülésének főfeltétele, hogy a vetésre alkalmazandó s rendszerint különféle fű- s lóherfélékből álló magkeverékben azok a növények legyenek megfelelő arányban képviselve, amelyektől az adott viszonyok között a legjobb gyep várható, minélfogva a gyepesítés e módja alapos szakismeretet tételez fel. V. ö. Balázs Árpád, A rétmivelés s legelőkezelés alapvonalai (Budapest 1879).

Gyepes

kisközség Udvarhely vármegye homoródi j.-ban, (1891) 489 magyar lak., kik kőiparral foglalkoznak (épületkövek, lépcsők stb.)

Gyepfödél

lényegileg azonos a facement-födéllel (l.o.) csakhogy mig a szigetelő réteg ez utóbbinál a homok, itt a hamu a kötőanyag, ott fa, itt vulkáncement, a fedőréteg ott kavics, itt gyep. A természetesen mindig egészen lapos födelet sokstor ugy is készítik, hogy a facementfödélhez hasonló héjazásra vastag agyagtapaszt kennek, erre földet hintenek és az t lehetőleg erős gyökeret nem verő füves táblákkal födik be. Addig, mig az agyagtapasz vizálló marad, a födelezésnek e neme alig szorul javításra. Ilyen Gy.-eket már az asszirok, a sziriaiak és az egyiptomiak is készítettek, hasonlóképen a mórok és skandinávok is. Jelenleg különösen Sziléziában és felső bajorországban divatosak.

Gyepföld

l. Földek.

Gyepgomba

(növ.), a galócának (Tricholoma Fr.) alneme. Az agaricus equestris L. ártalmatlan, de nem nagyon jóizü, az A. russula Schaeff. meg a graveolens pers. (musszaron) jó szagu, jóizü és eszik; az A columbetta Fr. és A terreus Schaeff. is ehető, de emennek a szaga kellemetlen. Több faja nálunk is nő.

Gyephamu

Kedvelt trágyaszer, mely a földestől leszedett gyephantdarabok elégetése által készül. A gyephántó eszközök segélyével leszedett négyszögletü hantdarabok a napon jól kiszáríttatván, száraz gallyakkal, rőzsével vegyesen, rétegesen kupacba raktnak és elégettetnek. Az igy nyert gyephamu oltatlan mész tartalmából származó maró hatását a levegőn nehány hét alatt elvesztve, a kertek, avagy erdei csemetekertek rágyázására használtatik fel.

Gyephántó eszközök

a gyep felszedésére szolgálnak. Ilyen a gyephasogató eke, mely a gyepet - egymásután két egymással keresztező irányban huzva - négyszögletes darabokra hasogatja fel; ezeket a négyszögletü hantokat aztán a gyephántó ekével forgatják fel. A kézzel való gyephántásra szolgál a gyepvágó kés. Ez a gyepet ugyancsak négyszögletü darabokra hasogatja, amelyket aztán a gyepválasztó lapáttal, vagy szepszedő kapával hántalan kle a földről. L. még Gyepnyiró.


Kezdőlap

˙