Habda

bőszáru lábbeli, különösen a bocskor fölött a lábszárat fedő bőr, továbbá nagy téli csizma térdig érő szárral.

Habdelić

(ejtsd: -ics) György, horvát iró. Életéről csak annyi ismeretes, hogy 1670 körül jezsuita pap volt Zágrábban. Fő érdeme az, hogy ő irta a legrégibb horvát-latin szótárt Dictionar ili rechi szlovenszke stb. cim alatt, mely 1670. Grazban megjelent és ma már nagy bibliográfiai társaság. Azonkivül irt néhány kisebb és jelentéktelen vallásos munkát.

Habdeszka

tölgyfahajókon a hajóteknő és a hajótető között levő erős deszkafal, mely a hombárokat a haboktól védi. Általában minden, a nyitott hajók v. ladikok széleire függélyesen illesztett deszka, mely a habokat föltartja, hogy azok a hajóba ne csapjanak. Födélzet nélküli (nyitott) hajók, melyeknek oldala rendes terhelés mellett a viz fölött legalább 30 cm. magasságra ki nem emelkednek, a H. alkalmazására törvényesen kötelezve vannak.

Habeas corpus

(lat.), angol alaptörvény 1679-ből a személyes szabadság védelme tárgyában (II. Károly 31. c. 2) Már az 1215. évi Magna Charta, az angol nemzet politikai szabadságának alapja, - mely csak 7 évvel korábbi a magyar Magna Chartánál, II. Endre 1222. évi aranybullájánál - s melynek létrejötte körül Langton István canterbury érseket ugyanaz az érdem illeti, melyet nálunk az aranybulla körül János esztergomi érsek szerzett - 29. fejezetében biztosította a személyes szabadságot. Ennek dacára I. Károly uralkodásának első éveiben King's bench (a legfőbb törvényszék) kijelentette, hogy az elfogatási ok megjelölése nélkül a királynak egyenes parancsára v. a titkos tanács rendeletétől latartóztatottat «habeas Corpus» (birói parancs) alapján kiadni nem lehet. A parlament 1627. kelt s I. Károly király által elfogadott emlékezetes nyilatkozatában - Petition of Right Carl I. kimondotta, hogy a szabad embert csak a törvény s törvényes eljárás alapján, és nem vád hiányában, a királynak rendeletéből szabad elfogni s letartóztatni. A király eleinte ugyan szabadkozott, s a parlamenti előterjesztésre kitérő feleletet adott. A parlament azonban ragaszkodott ahhoz a kijelentéséhez, hogy az adót mindaddig meg nem szavazza, mig a polgárok megsértett jogai és szabadságai törvénybe iktatás által ünnepélyes elismerést nem nyernek: a király megadta formaszerü s fentartás nélküli hozzájárulását: «Soit droit fait, comme est désiré» (legyen törvénnyé a kivánság szerint). Minthogy a királyi önkény azontul is talált módokat a törvény kijátszására, ez uj törvényhozási intézkedésekre s II. Károly király alatt a H. megalkotására vezetett, amely minden lehető önkénynek s visszaélésnek az angol honpolgárok letartóztatása körül elejét veszi s az angol szabadságnak fővédbástyáját (the principal bulwark of English liberty) képezi. Ennek értelmében: a letartóztatott által v. annak érdekében irásban előterjesztett panasz v. kérelem alapján, melyhez a letartóztatási parancs másolatban, v. a másolat kiadásának megtagadását tanusító affidavit (hit alatt tett vallomás) csatolandó, a lordkancellár vagy más erre illetékes biró H.-t bocsát ki. Ez a birói parancs (az u.n. Habeas Corpus ad subiciendum) intézve van ahhoz, aki az illetőt fogva tartja, s azt a meghagyást tartalmazza, hogy a foglyot a letartóztatás idejének és okának előadása mellett a biró elé állítsa, s a biróság által hozandó határozathoz alkalmazkodjék. Ha a kérvényező valószinüvé teszi, hogy a letartóztatás nem alapszik törvényes indokon, a birói parancs kibocsátandó, tekintet nélkül arra, ki rendelte el a letartóztatást. A hatóságoknak azért a letartóztatási parancsban a letartóztatás indokának előadására különös gondot kell fordítani. A H. csak állami veszély idején (kontinentális ostromállapot), de ekkor is csak parlamenti határozattal függeszthető fel. A H. a személyes szabadságnak magánszemélyek által megsértése tárgyában is tartalmaz intézkedéseket. Az eljárást szabályozó ujabb törvények a Peace Preservation (Irland) Act 1875 és 56 Geo. III. c. 100.

Habeas tibi

(lat.), a. m. legyen meg neked vagy tartsd meg magadnak: habeat sibi, legyen meg neki, tulajdonítsa magának.

Habelschwerdt

az ugyanily nevü járás székhelye Boroszló porosz tartományban a Neisse és vasut mellett, (1890) 5586 lak., gyufa-, skatulya- és faszegkészítéssel. 1745 febr. 14-én Lehwaldt porosz vezér itt győzedelmeskedett Wallis osztrák vezéren.

Habemus

(lat.), a. m.a nekünk van; H. papam, van pápánk, a pápaválasztás után szokásos fölkiáltás.

Habeneck

Antal Ferenc, francia hegedüművész, szül. Mézieresben 1781 jan. 23., megh. Párisban 1849 febr. 8. Atyjától, majd a párisi Conservatoireon Baillottól tanult, s 1804. első dijat nyert. 1816. a királyi, majd az perai zenekar tagja, 1820-46. karnagya, sőt közben 1821-24. az opera igazgatója volt. Beethoven ő népszerüsítette 1806. alapított saját zenekarával, 1815 óta mint az operai Concerts spirituels igazgatója is, a legnagyobb mértékben pedig az 1828. alapította conservatoire-zenekarral. E tanintézetben 1824 óta haláláig tanította a hegedüt, hirnevessé lett tanítványai: Alard, Léonard s mások. Hegedüre szerzett műveit nem méltatják eléggé.

Habenicht

Ármin, német kartográfus, szül. Gothában 1844 márc. 3. Petermann tanítványa Perthes geográfiai intézetben. Számos térképet készített és adott ki. Művei: Die Grundzüge im geologischen Bau Europas (Gotha 1881) és számos dolgozat a különböző folyóiratokban. E cikkei közül különösen a Theorie der sphärischen kraterbecken és az Eisberg- u. Wettertheorie cimüek nevezetesek.

Habent sua fata libelli

(lat.), a. m.a a könyveknek megvan a maguk sorsa, története. Idézet Terentius Maurus Carmen heroicum-jából.


Kezdőlap

˙