Halászlé

többféle halból, hagyma, paprika, só és viz hozzáadásával bográcsban készült eledel, amely halászatokon a halászember legszokottabb tápláléka.

Halászmadár

l. Halászka.

Halászsas

halászsólyom, halászkeselyü (Pandion haliaetus L.) a ragadozók rendjébe, a sólyomfélék családjába tartozó madárfaj. Szárnya a farkon valamivel tulterjed. A 3. szárnytoll a leghosszabb, a 2. és 4. majdnem egyenlő. Csüdje csupasz. Külső ujja vetélő. Háta barnásfekete, finom fehér tollszegéllyel, fejbubja, tarkója és hasa fehér. A nyak két oldalán fekete hosszanti sávval, farkán 6 sötét harántsávval. Lábai és viaszhártyája ólomkékek. Csüdje apró elálló pikkelybibircsekkel fedett. Hossza 53-55 cm., szárnyhossza 50-52, farkhossza 18 cm. nagyobb folyók és tavak partján az erdőkben él és mintegy 10-15 m. magasságban röpköd a viz tükre felett és ha egy halat észrevesz, azonnal leereszkedik mintegy 5 m.-nyire, majd hirtelen függélyesen a vizbe veti magát s pár másodperc mulva a hallal ujból felemelkedik. 1 1/2 kgr.-os halat is megfog. A haltenyésztésre igen kártékony. A madarakat nem bántja. Költöző madár, fákon fészkel.

Halászsólyom

l. Halászsas.

Halászszék

palló, mely egy vagy két bakon nyugszik és arra való, hogy róla a halász az ághegyhálót kellő mélységü vizbe helyezhesse.

Halásztárs

egy halászbokorhoz tartozó legénység egymáshoz való viszonyának megjelölése.

Halasztás

v. haladék, valamely perjogi cselekményekre törvény által rendelt v. biróság által megállapított határidőnek meghosszabbítása, v. a határnapnak más későbbi határnapra áttétele. Bizonyos esetekben a fél igénybe veheti, más esetekben csak az ellenfél beleegyezésével lehet helye, más esetekben a törvény föltétlenül kizárja.

Halasztó ügylet

a tőzsdéken a határidőre kötött üzletek meghosszabbítása, vagyis a szállítási kötelezettség elhalasztása egy ujabb határidőre. A H. szüksége akkor forog fenn, ha a kötelezettség teljesítésének időpontján az illető áru vagy értékpapir árfolyama nem felel meg a spekuláns óhajának, ugy hogy vagy veszteséggel, vagy legalább nem a kivánt eredménnyel bonyolíthatja le az ügyeletet, miért is a spekulálást még folytatni kivánja abban a reményben, hogy a legközelebbi lejáratnál kedvezőbb eredménnyel lesz az üzlet lebonyolítható. Gyakran azért is történik halasztás, mert az üzletfeleknek nincs kellő idejök, vagy pedig a vevőnek még nincs meg a szükséges pénze, az eladó pedig még nem szerezte be a szállítandó árut vagy értékpapirt. A budapesti értéktőzsde jogszokásai szerint a H. ugyanazon kezelés alá esik, mint a határidőre szóló ügylet. A H. köthető: a) az adott pénzösszegért megszabott kamat kikötése mellett, mely esetben az értékpapirok folyó kamatja a halasztót illeti meg; vagy b) bármely külön megtérítés nélkül (ingyen); c) halasztó-illeték (report) vagy halasztó-dij (deport) mellett. A b) és c) pont esetében az értékpapirok szokás szerint számítandó folyó kamatjai a halasztást nyujtót illetik meg. A halasztó-illeték az a megtérítés, melyet a halasztó fél a halasztást nyujtónak fizet; a halasztó-dijat pedig megfordítva, a halasztást nyujtó téríti meg a halasztónak.

Halászverbunkos

l. Magyar táncok.

Halászviadal

Németországban szokásos népies versenyjáték; a versenyzők a könnyü csónak orrán állanak és hosszu, dárdaszerü rudakkal igyekeznek egymást a vizbe lökni. A csónakot egy kormányos vezeti, kinek ügyességétől igen sok függ, hogy mint kerüli oldalról meg az ellenfelét.


Kezdőlap

˙