Harangjáték

(franc. carillon, ol. gariglione v. campanetta). A középkorban igen divatozott hangszer, mely kisebb-nagyobb harangocskák összetételéből állott diatonikus v. kromatikus zöngsorra hangolva. 3-4 nyolcadterjedelemben. Az ily H.-ot leginkább a tornyok ütőóráival hozátk összeköttetésbe s meghatározott időben külön e célra szolgáló gépezet segítségével szerepeltették, leginkább déli 12 órakor. Legnagyobb elterjedtséget Hollandiában nyert, hol mégsok ily H. van működésben.

Harangjel

lásd Harangmű.

Harangjog

E sz. elejéig valaemnnyi hadseregnél szokásjog volt, hogy várnak vagy városnak rendes ostrommal való elfoglalása után az abban talált összes harangok a tüzérség parancsnokának tulajdonába adattak, aki azonban többnyire váltságdijért otthagyta a hanrangokat.

Harangkeresztelés

l. Harangszentelés.

Harangláb

sasfű, keselyüfű, saskeselyüfű, gelesztafű, galambvirág néhol harangvirág, gumóvirág, csamoly, helytelenül olvasva cámoly v. camoly, Aquilegia Tourn. (növ.), a. m. vizgyüjtő, tölcséralaku, sarkantyus szirmáról, a boglárkafélék hunyornemüinek génusza, mintegy 50 faja (hazánkban 5) Európa, Ázsia és É.-Amerika hegyein nő. Gyakori kerti virág s kertben a kultura, valamint hibridálódás folytán számos alakja és faja támadt, amely szabadban sehol sem nő (hazátlan faj). Levele nagy, kétszer hármas, virága hosszunyelü és gyakran lecsüngő. Kelyhe sziromszerü szines, szirma sarkantyus. Gyümölcse somagu tüsző, magva fénylő fekete. Legismeretesebb a hegyeinken s a kertben is diszlő A vulgaris L., 6-9 dm. magas virága sötétkék, ritkán fehér, kertben gyakran rózsaszinü jókora nagy s harangalakuan csüng, 5 sarkantyuja pedig felfelé áll, a vége görbült. Leginkább a meszes földet szereti. Az A. Canadensis L. 3-5 dm., levélkéi mélyen hasogatottak.

[ÁBRA] Harangláb.

Virága skarlátpiros, sarkantyuja egyenes, himje a szirmok közül hosszan kinyulik. Hazája Virginia és Canada, gyakori kerti virág. Valamennyi vad H. csinos és kertbe illő virág. Van teljes virágu, sarkantyutlan és más csinos kerti formája is. Fiatal sarjait, mint a spárga sarját, tavaszkor ételnek lehet elkészíteni. Gyökere, füve meg magva mérges és officinális, kék virágának leve a savak és alkáliák érzékeny kémlő-szere (l. Álhim). - H. technikai értelemben, l. Harang.

Harangmű

A villamosságot avasutak teljsítő képessgének és a közlekedés gyorsitásának fokozására különböző módon használjuk, igy egélyével adjuk a harangjeleket is. Minden állomáson, őrházban avagy őrbódéban van egy óraműhöz hasonló gépezet, mellyel az állomásokon az irodában egy kisebb harang, az őrházak tetőzetén pedig egy nagy harang van kapsolatban. A gépezetet és harangokat együtt H.-nek nevezzük. Ugy az állomáson mint az őrházakban képesek vagyunk egy billenytü megnyomásával a villamáramot kapcsoltba hozni, valamint ujra megszakítani. Az óraműben az ismert magneses patkó egy lemezkét vonzván magához és ejtvén el, a billentyünek minden lenyomásával kikapcsolunk egy nehezéket, mely viszont a harang kalapácsát mozgatja meg oly erővel, hogy a harangra erősen ráüt. Ez ütések csoportosításával jelezhetünk. A jelenleg érvényben levő jeleket l. Jelzés.

Harangocska

(növ.), Harangrojt.

Harangod

Zemplén vármegye D-i részében a Herbád, lagalsó folyása, a Tisza és a Hegyalja közt elterülő sik neve, melynek kitünő, könnyü, fekete földje van, itt-ott szikes, É-i része pedig mészköves és mésztuffos részletekkel. Nevét a hagyomány szerint onnan vette, hogy a török uralom korában a Rákócziak e vidéknek, mint katonailag és gazdasűágilag fontos birtoknak védelmezésére Gesztely, Hernád-Németi, Hidvég, Kesznyéten és Tisza-Luc mellett, melyek fontos hadi pontok voltak s a XVII. sz.-i háborukban nevezete szerepet játszottak, erős földvárakat s azok mindegyikébe magas őrtornyokat emeltettek fából, ezekbe pedig messzire elhangzó harangokat tétettek, melyek a népnek jelt adtak, ha bármely oldalról ellenség látszott közeledni. A H.-on sok jeles uradalom és gazdság van s lakóinak főfoglalkozása a gazdálkodás és baromtenyésztés, V. ö. Az osztrák-magyar monarchia irásban és képben, Magyarország II. kötete 270-280 l.

Harangozó

a templomnál a harangozást végző egyén, akinek ez a tisztsége nagyobbrészt az egyházfi (l.o.) sőt némely helyütt a kántor templomi teendőihez csatoltatik. Ily esetben e cimen is huznak némi jövedelmet a templomtól.

Harangöntés

l. Harang.


Kezdőlap

˙