Hivatalnok

azon személy, ki másnak ügyeit állandóan mint fizetett szakember ellátja. Közhivatalnok, aki az államnak hatósági v. másnemü köztevékenységét meghatározott körben fizetésért állandóan, élethivatásképen végzi. A H. lényeges ismérve szemben a tisztviselővel nem hatásköre minőségében, hanem abban rejlik, hogy a tisztviselő (fogalmilag) első sorban a dekorumért, s nem életpályakép és nem életellátás nyerése fejében végzi teendőit. A tisztviselő is lehet szakember, de a H.-nál ez az ő minőségéhez lényegesen tartozik. Közhivatalnok büntetőjogilag l. Hivatali büntettek.

Hivatalnoki rang és rangosztály

Rangosztályozás a hivatalnokoknak osztályokba sorozása oly értelemben, hogy a különböző rangosztályokkal külön méltóságok, s cimek járnak. Mint az amugy is korunkban jelentékeny társadalmi bajt képező rangkórságnak egyik forrását, az állami tisztviselők illetményeit szabályozó 1893. IV. t.-c. még a rangosztály kifejezést is mellőzte, s helyébe a fizetési osztály kifejezést fogadta el.

Hivatalos hatalommal való visszaélés

l. Hivatali büntettek és vétségek.

Hivatalos lap

valamely hatóság rendelkezéseinek, intézkedéseinek hiteles közhirré tételére rendelt, hivatalos tekintély mellett szerkesztett közlöny. Ilyen nálunk a Budapest Közlöny.

Hivatalos nyelv

az, melyet a hatóságok hivatalos működésükben használni kötelesek. Magyarországban Horvát-Szlavonországok kivételével az állam hivatalos nyelve jó sokáig a latin volt. Az 1836. évi III. t.-c. óta a magyar; a nemzetiségi egyenjoguság tárgyában hozott törvény (1868. XLIV. t.-c.) azonban a hazában lakó nem magyar nemzetiségeknek a nyelv kérdésében jelentékeny engedményeket tett. Fiumében H. az olasz. Horvát-Szlavonországok egész területén mind a törvényhozás, mind a közigazgatás és törvénykezés nyelve a horvát (1868. XXX. t.-c. 56. §), sőt a nevezett országok határai között a közös kormányzat közegeinek H.-e szinte a horvát (57. §). Horváth-Szlavonországokból horvát nyelven irt előterjesztések közös kormány által is elfogadandók, s azokra válasz ugyanazon nyelven adandó. A közös törvényhozás által Horvát-Szlavon-Dalmátországok részére alkotott törvények horvát eredeti szövegben is kiadandók (u. o. 58. és 60. §).

Hivatalos stilus

az irásbeli előadás azon módja, mely a hivatalos fogalmazványokban szokásos. Főkelléke a szabatosság és a világosság, továbbá szigoru tárgyilagosság, mely minden hangulatosságot kizár, ugy hogy majdnem a ridegséggel érintkezik. A szabatosság mind a tárgy teljes és megfelelő kifejezésére, mind a hivatalos műnyelv pontos használatára értendő. A magyar H. a latin akták stilusa (stylus curialis) nyomán képződött, századunkban pedig a német H. is hatással volt rá; innen van benne a sok szenvedő szerkezet («Meghagyatik az adóhivatalnak...»), több szórendi idegenszerüség (megállapítani kellett a. m. meg kellett állapítani), és bonyodalmas mondatszerkezet. Ujabban a törvényhozás, a biróság, a hatóságok, az ügyvédi kar engedett a H. pedáns merevségéből s a magyarosabb fordulatok lassanként jogaikhoz jutnak az okiratok stilusában is.

Hivatalról való lemondás

kinyilvánítása annak, hogy a hivatalnok a hivatal vitelével, hivatali működésével felhagyni szándékozik. A H. általában joga minden hivatalnoknak, ki nem kötelezettség alapján szolgál, hivataloskodik. A lemondás által a hivatali viszony még nem szünik meg; a lemondó általán kötelezve van hivatalos funkcióit mindaddig teljesíteni, mig a lemondás az arra illetékes hatóság által elfogadtatván, attól a fölmentést megkapja. A felmentés előtti elhagyása a hivatali állásnak, megtagadása a hivatalos kötelességeknek, fegyelmi esetleg büntetőjogi következményeket von maga után (l. Hivatali büntettek). A lemondás rendszerint elenyészteti a hivatali nyugdijra és egyéb ellátásra való igényeket is. L. Nyugdijtörvény.

Hivatalvesztés

a magyar btkv szerint a törvény által meghatározott esetekben a szabadságvesztésbüntetés mint főbüntetés mellett alkalmazandó mellékbüntetés. A H.-re itélt elveszti: a) kinevezés, választás v. hatósági megerősítéstől függő hivatalát, s az ezek után járó nyugdijigényeit; b) ügyvédi, közjegyzői, nyilvános tanári v. tanítói állását; c) a gyámságot v. gondnokságot; d) az örökösökre át nem szálló nyilvános cimeit, rend- és diszjeleit; e) a megjelölt hivatalok, állások, kitüntetések elnyerésére való képességet a biróság által meghatározott időtartamra. Vétségeknél az időtartam legkisebb mértéke 1 év, leghosszabb mértéke 3 év; büntetteknél legkisebb mértéke 3, leghosszabb mértéke 10 év. Bizonyos esetekben a törvény nem H.-t, hanem csak a viselt hivatal elvesztését állapítja meg. Ha a főbüntetés 6 hónapi fogházat vagy államfogházat meg nem halad, vagy a főbüntetés csak pénzbüntetésben áll, a biróság a H. kimondását mellőzheti. Kihágásoknál H.-nak nics helye. L. még Fegyelmi eljárás.

Hivatás

1. H. kegyelme (gratia vocationis), a léleknek istentől beléje oltott és neki ajándékozott hajlama a hitre és örök üdvösségre szóló közönséges életnél tökéletesebbre, amely egyuttal alapja és kezdete az ezen életnem kötelességeinek betöltésére szükséges kegyelmek láncolatának; p. hivatás a papi, szerzetesi életre. - 2. H. (talentum), az ember természetében, fizikumában rejlő és tovább fejlesztendő készség tehetségeit a gondolkodás és cselekvés bizonyos terén némi könnyüséggel érvényesíteni; p. hivatott szónok, hivatott kézműves. - 3. H. (finis) a teremtő, vagy a törvények által valakire vagy valamire ráruházott feladat; p. az államnak hivatása a közrend fölött őrködni.

Hivók

a vadaknak lövési közelre, hálókba való csalogatására használt eszközök, melyekkel a vad hangját utánozzuk. A rókát a nyul, egér v. az őz siró hangjával csalogatjuk, az őzet a nőstény hangjának utánzásával stb.


Kezdőlap

˙