Hochvogel

az Allgäui Alpoknak dolomitból álló legmagasabb (2593 m.) hegycsúcsa az Iller és Lech közt Oberstorf falu mellett.

Hochwald

nevezetes fensik, a Vág folyó liptói lapályának legmagasabb része Csorba és Vázsec községek közt. Itt egy a lapály fölé csak kevéssé emelkedő szelid földhullám huzódik É-ról (a Csorbai-tó felől) D-felé (a Sunyava-vikartóci hegylánc felé), mely a liptói lapályt a szepesi lapálytól elválasztja s vizválasztó a Vág és Poprád, tehát a Fekete- és Keleti-tenger közt. A vizválasztót legalacsonyabb pontján a kassa-oderbergi vasut metszi át, melynek csorbai (előbb Hochwald) állomása 898 m. magasságban fekszik.

Hócipő

könnyü fából, a recés labdaütőhöz hasonlóan készült talp, melyet a vadászok a magas hóban használnak.

Hock

János, kat. áldozópap, iró, szül. Veszprém vmegyében 1859 dec. 31. Az érettségi után papi pályára lépett s tanulmányait a veszprémi papnevelőben végezte, hol a katolikus irodalom külföldi szemelvényeinek fordításával is foglalkozott; Dereskei álnévvel egy kötet verset is adott ki (De profundis, Veszprém 1882) s az egyházirodalmi iskola elnöke lett. Mint gógánfai káplán, lefordította Marchal, La femme comm' il faut c. művét (1883), 1885. a kaposvári főgimnázium hittani tanára. Ez időtájt lépett összeköttetésbe a fővárosi hirlapokkal s novellákat irt a Magyarország és Nagyvilág-ba, melyek önállóan is mejelentek Dereskei álnévvel (Budapest, Athenaeum). H. 1887. lett képviselő s mihelyt Budapestre jött, állandó összeköttetésbe lépett a fővárosi lapokkal. Eleinte a Budapesti Hirlap külső munkatársa volt, majd a Pesti Napló szerződtettecikkirónak, 1893 végén megvált e laptól s azóta a Hazánk és a Nemzeti Ujság belső dolgozótársa és cikkirója. A hirlapirás munkája mellett 1890. sajtó alá rendezte A magyar főpapság c. illusztrált kötetét, 1891. pedig Szent beszédeit. Ugyancsak ez években több politikai röpiratot irt s 1892. Imakönyvét.

Hockenheim

falu Mannheim badeni kerületben, 8 km.-nyire Schwetzingentől, a Kraich és vasut mellett, 4958 la., dohánytermeléssel és dohánygyárral.

Hocking

1.150 km. hosszu csatornázott folyó Ohio É.-amerikai államban; Fairfield county DK-i részében ered és Marietta közelében az Oghió torkol; az Ohiót az Ohio-Erie csatornával köti össze. - 2. H., county Ohióban, 1075 km2 területtel, 22.658 lak., Logan székhellyel.

Hoc loco

a. m. ezen a helyen.

Ho-cseu

(Szalar), város Kan-szu khinai tartományban, 100 kilométernyire Lan-csou-futól, a Hoang-ho egyik mellékvizének völgyében. H. Kinki-praoval együtt a khinai mohammedánusok főfészke. Az utolsó dungan lázadásban ezeknek főerőssége volt.

Hoc signo vinces

v.In hoc signo vinces a. m. e jelben győzni fogsz. E felirás állítólag az égen, a kereszt képe mellett, Nagy Konstantin előtt jelent meg, midőn Maxentius ellen vonult. Görögül Tuto nika.

Hoc volo, sic iubeo: sit pro ratione voluntas

a. m. ezt akarom, ezt parancsolom, akaratom legyen az ok. Juvenalis szatiráiból vett idézet.


Kezdőlap

˙