Igmánd

v. Vigmán-nemzetség, 1233-1432 közt Komárom és Veszprém vmegyében virágzott. Már 1233. vigmáni (igmándi) comeseknek említik Vazul fiait, Gergelyt és Habot, s Farkas fiát, András comest, ki rokonaival (köztük Olt comesszel) együtt a Csolt-nemzetségtől 65 márkán vette meg Csolnak (Csanak) helységet. Ezen András comesnek II. András 1235. Csanakban (Komárom) 5 ekealja földet ajándékozott, mivel hősies részt vett az osztrák háboruban; 1257 jun. 3. pedig olyan osztályt tettek, hogy Csanak kétharmadát András comes, egyharmadát pedig a királyi lovászok kapják. András fiát, Miklóst, IV. Béla megfosztotta ugyan Billige és Veseny (Vásony) veszprémvármegyei falvaktól, mivel fiának, Istvánnak pártosai közé tartozott; amint azonban trónra jutott, V. István 1270 szept. 27. azonnal visszaadta nekik e javakat. Ezen Miklósnak fia, András, Lőrincnek testvére, 1280. a kunok ellen viselt háboruban esett el. V. ö. Werther, Nemzets. (II. 388-390).

Ignác

1. antiochiai, szent, Eusebius Chronikonja szerint János apostol tanítványa, s mint ilyen az apostoli atyák között foglal helyet. Megegyező adatok szerint antiochiai püspök volt, s Trajan császár alatt vértanuságot szenvedett, halálának éve azonban bizonytalan, legtöbben 105-117. teszik. hét levelet hagyott hátra, az efezusi, magneziai, trallai, római, filadelfiai, szmirnai hivekhez és az utóbbiak püspökéhez, Polykarphoz. E levelek egy hosszabb és egy rövidebb kiadásban maradtak ránk. A történet-kritika kiderítette, hogy a hosszabb szöveg az V. és VI. sz.-ban becsusztatott toldalékokból veszi eredetét, s hogy eszerint a rövidebb szöveg a hiteles. Az efezusi és a római hivekhez, valamint a Polykarphoz irt levelek szir fordításban is megvannak, mely nem egyéb, mint kivonata az eredeti szövegnek. A többi nyolc levél, mely I. nevét viseli, hamis. A hiteles levelek görög szövege meglelhető az apostoli atyák gyüjteményeiben. V. ö. Funk, Opera part. Apost. (2. kiad., 8., Tübinga 1878); ugyanattól, Die Echtheit der Ignatiusbriefe (u. o. 1883); Zahn, Ignatius v. Antiochien (Gotha 1873); Funk, Die Echtheit der I.-Briefe (1883); Völter, Die I.-schen Briefe (1892).

2. I., konstantinápolyi, szent, I. Mihály (Kuropalates) görög császár fia, megh. 878 okt. 23. Örmény Leo alatt a képrombolás ellen küzdött, 847. Theodora császárnő pártfogása folytán konstantinápolyi patriárkának neveztetett ki. Ezen állásában összeütközésbe jött a császári udvarral, mire III. Mihály császár erkölcstelen életmódja szolgáltatott okot. Miután feddései hiábavalók voltak, Bardast, a császár nagybátyját, az udvar feslettségének főokozóját, aki többi közt tulajdon menyével élt tilos viszonyban, az egyházi közösségből kirekesztette. A sértett férfiu erre I.-ot a császár által Terebinth szigetére számüzette, a patriárkai székbe pedig Photiust (l. o.) tolta be. I. Miklós pápa ez ellen erélyesen kikelt. Photius, hogy megtorolja a pápa eljárását, 866. zsinatot tartott, melyen pápát letettnek nyilvánította. Ez volt az első lépés a keleti egyházszakadás felé. Macedoniai Vazul 867. I.-ot székébe visszahelyezte.

3. I., l. Loyola.

Igname

(növ.), a fehér édes répa, vagyis guadeloupei batátasznak igen nagy, meglehetős sima és fehér gumói.

Ignatia

L. fil., Szt.-Ignácbab (növ., Loyola szt. Ignácról), a Loganiaceák génusza. Az I. amara L. v. Strychnos Ignatii Berg., a Filipinák iszalagcserjéje. Magva (faba St. Ignatii v. febrifuga) alkotó része némileg eltérő alaku a strychnos-magvaktól, amennyiben inkább tojásdad, hosszukás, felületén szürkésbarna, sürün és finoman mirigyes. Főleg sztrichnin és csak kevés brucin (l. o.) van benne.

Ignatijev

Pavlovics Miklós, orosz diplomata, szül. Szt. Pétervárt 1828 jan. 29. A testőr-huszárezredben kezdte szlgálatát, 1854. Berg grófnak, a keleti tartományok kormányzójának hadsegéde lett, s 1856. mint katonai attaché őrnagyi ranggal Londonba ment, hol Oroszországnak igen jó szolgálatokat tett. 1858. tábornokká s a keleti-szibériai kormányzóság tanácsosává léptették elő s mint ilyen kötötte meg 1858. Khinával azt a szerződést, melynek értelmében ez az Amurvidéket Oroszországnak átengedte. Mint pekingi követ közvetítette a békét Khina, Francia- és Angolország közt, minek fejében Khina a Mandsupartokat engedte át Oroszországnak és szabad kereskedést engedett neki (1860). 1863. I. főhadsegéd és a szt. pétervári u. n. ázsiai departement igazgatója, 1864. követ, 1867. pedig nagykövet lett Konstantinápolyban. Panszlávisztikus törekvéseivel, mely miatt a törökök őt a hazugság atyjának nevezték el, sikerült neki Abdul Azisz szultánt az alkotmány megváltoztatására birni s ezzel közvetve ennek bukását előidézni. A tőle szított bolgár fölkelés elnyomása ürügyül szolgált neki a beavatkozásra. Az 1876-77-iki konstantinápolyi konferencián annyira sikerült neki Salisbury angol követet befolyásolni, hogy a porta kénytelen volt a konferencia határozatait visszautasítani. I.-nek az udvaroknál tett körutja abból a célból, hogy a hatalmasságokat az orosz-török háboruban semlegességre birja, csak az értéktelen londoni jegyzőkönyvet eredményezte. A tőle vezetett san-stefanói béke-tárgyalásokon keresztülvitte Bulgária jelentékeny megnagyobbítását, de onnan nem tért vissza nagyköveti állására, hanem hazament kijevi birtokára. Később II. Sándor cár alatt nisni-novgorodi kormányzó, III. Sándor alatt pedig előbb a kincstári birtokok minisztere, majd 1881. belügyminiszter lett, de panszlávisztikus törekvései miatt 1882. már el kellett helyét hagyni. Ettől kezdve visszavonultan élt, csak 1888. szerepelt ujra a nyilvánosság előtt a kijevi nagy panszláv gyülésen, mint a szt. pétervári szláv jótékonysági egylet elnöke. Ezt a tisztét máig is viseli.

Ignéc

kisközség Bereg vármegye munkácsi járásában, (1891) 1530 rutén lakossal.

Igni et ferro

(lat.) a. m. tüzzel-vassal.

Ignipunctura

(lat.), azon sebészeti operáció, melynél a kóros képződéseket beléjük szurt és fehérizzóvá hevített fémtűkkel roncsolják szét. Ha ezen hevítésre a galvánáramot használják, akkor az operáció neve galvanopunctura vagy electropunctura.

Ignis et aquae interdictio

(lat.) a. m. a tüztől és viztől, az állami közösségnek e szimbolumától való eltiltás, l. Exsilium.

Ignis fatuus

(lat.) a. m. bolygótüz. Ignis purgatorius, tisztítótüz.


Kezdőlap

˙