Imidek

igy is nevezik a másodrendü amideket, imineknek pedig a másodrendü amineket; e vegyületek a kétvegyértékü imido-gyököt (NH)II tartalmazzák. (L. Amidek és Aminek).

Imitatio

(lat.) a. m. utánzás, utánzat. Imitator, utánzó.

Imitatio Christi

(lat.), Kempis Tamás könyvének cime, magyarul Krisztus követése.

Imling

Konrád, jogtudós, született Stoószon (Abauj-Torna) 1840 nov. 26. Gimnáziumi tanulmányait Rozsnyón és Kassán végezte, a jogi tanulmányokat a pesti tudományos egyetemen 1860-64. Egy ideig gróf Andrássy Manó házában nevelő volt, a joggyakorlati éveket a kir. kuriánál, ügyvédeknél és orvosi törvényszéknél töltvén, 1868. doktorrá avattatott s ugyanakkor ügyvédi vizsgát tett. Ezután Késmárkon volt ügyvéd, 1873. birónak nevezték ki a tornai törvényszéknél, ennek megszüntével 1877. a kassai törvényszéknél, ahonnan 1881. pótbiróként a budapesti kir. itélőtáblához került. Rendes biróvá 1886. nevezték ki, és mint ilyet 1889. törvényelőkészítési teendúk teljesítésére és a telekkönyvi betétek szerkesztése fölötti főfelügyelet gyakorlása végett osztották be az igazságügyminisztériumhoz, ahol 1891. kuriai biróvá történt kineveztetése után is mindeddig működik. Tagja az ügyvédi, a birói vizsga és a jogi államvizsga bizottságainak. Irodalmi működése: A végrehajtási törvény magyarázata (1884., II. kiad. 1891); Telekkönyvi rendeletek (1887); átdolgozta Zlinszky, Telekkönyvi rendtartásának III., IV. és V. kiadásait és részt vett ugyane szerző Magyar magánjoga III. és IV. kiadásának átdolgozásában és a Ráth-féle jegyzetes törvénytárban 1886 óta kommentálja az igazságügyekre vonatkozó törvénycikkeket. Ezenfelül a Jogtudományi Közlöny, Magyar Igazságügy, Polgári Törvénykezés, Jog és Ügyvédek Lapja cimü szaklapokban, nemkülönben politikai lapokban több százra menő cikke jelent meg, főleg a dologi jog, a telekkönyvi ügy, a törvénykezés és a birósági szervezet tárgyaiban, mely cikkek sok részben befolyással voltak ugy a birósági gyakorlat fejlődésére, mint a törvényhozás tevékenységére. E lexikon perjogi részét irja.

Immaculata

(lat.), kiegészítve I. Beata Virgo Maria a. m. szeplőtelenül fogantatott boldogságos Szüz Mária. Immaculatus a latinban szeplőtelent, hibátlant jelent, amin a mocsoknak és a szennynek árnyéka sincs. A kat. egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Szüz Mária szeplőtelenül, azaz eredeti bün szennye nélkül fogantatott (sine labe originali concepta), hitcikkellyé azonban e tant csak IX. Pius Pápa 1854. emelte; azelőtt csak az egyház tanítása és a teologusok által ajánlott tétel volt (sententia fidei proxima), de mivel a hivek kegyelettel ragaszkodtak hozzá, szokásba jött, hogy valahányszor valaki ünnepélyes hitvallomást mondott, még külön is kellett megesküdnie a szeplőtelen fogantatásra. Innét az I.-eskü.

Immanens

(lat.), pontosan fordítva: benmaradó. Mint filozofiai műszónak az az értelme, hogy valami magában a dologban vagy fogalomban rejlik, benne van. Így beszélünk I. fejlődésről, melyet nem külső körülmények határoznak meg, hanem magának a fejlődő dolognak mivolta; immanens okokról, melyek nem kivülről jönnek, hanem a dolog belsejéből (1. Determinizmus); Spinoza az istent ez értelemben a világ I. tudásról is van szó, mint olyanról, mely a dolgot legbensőbb mivoltában fogja föl. Kant azonban más értelemben is használja e kifejezést. Nála I. az értelem ama használata, mely nem lépi tul a jelenségek körét.

Immanuel

v. Emanuel (héber) a. m. isten velünk van. Máté I. 22 alapján a messiás neve gyanánt is használatos.

Immaterialis

(uj-lat.) a. m. anyagtalan; immaterializmus a filozofiában az a felfogás, hogy lélek v. szellem merőben különbözik az anyagtól.

Immatriculatio

(lat.) a. m. az anyakönyvbe (matricula) való bevezetés, l. Anyakönyv.

Immediatizált fejedelmek

a német birodalomban azok, kik a birodalmi közvetlenség (Reichs-unmittelbarkeit) alapján, bár bizonyos tekintetben a birodalomnak alárendelten, területi szuverénitással birták, ellentétben a mediatizált fejedelmekkel.


Kezdőlap

˙