Inas

v. tanonc, akit az ipartörvény alapján a kereskedésben vagy ipaban szerződtetnek, hogy az illető kereskedelmi- vagy iparágat bizonyos, szerződésileg meghatározandó idő alatt megtanulja. Az 1884. évi XVII. t.-c. (ipartörvény) értelmében tanonc gyanánt csak az vehető fel, aki 12. életévét betöltötte, illetőleg a tanköteles koron tul van. Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint van Magyarországon (Horvátországot és Fiumét is beleértve) 104 321, kik közül esik az anyaországra 95 862, Fiuméra 404, Horvát-Szlavonországokra pedig 8055. A tanoncok munkaviszonyát az 1884. évi XVII. t.-c. szabályozza.

Inas-iskolák

az iparban alkalmazott tanoncok továbbképzésére szolgáló iskolák. L. Iparoktatás.

Inasszó

Zagyva-Rónához tartozó telep Nógrád vmegye füleki járásában, a salgótarjáni kőszénbányatársaság bányatelepe.

Inauguratio

(lat.) a rómaiaknál eredetileg a jóslatra használt madarak megpróbálása (augur a. m. aviger, tehát inavigeratio), ami nagyfontosságu volt, kivált kétes állami kérdésekben és válságos helyzetekben. Ez az augurok dolga volt (l. o., Divinatio és Haruspex). Mivel ez mindig kezdetét képezte fontos dolgoknak, később a. m. felavatás (épületeknél), beiktatás (hivataloknál), egyetemeken tudósok bevezetése valamely akadémiai méltóságba (ezért a székfoglaló értekezés: dissertatio inauguralis). Inaugurálni valamit a. m. felavatni, hivatalos állásba vagy méltóságba beiktatni.

In bianco

(olasz), l. Bianco.

In bona pace

(lat.) a. m. békében, jó egyetértésben.

In brevi

(lat.) a. m. röviden, rövid idő alatt.

Inca

(ejtsd: inka), járási székhely Mallorca sziget közepén, bő termékenységü vidéken, (1887) 7539 lak., számos nyaralóval, közelében Exorca, látogatott bucsujáró hely.

Incalzando

(ol., ejtsd: inkalcando), zenei kifejezés, a. m. kiemelve s kissé gyorsabban.

Incamaratio

(lat.), a hűbéresnek adományozott jognak a hűbérjogu urnak jogával egyesülése.


Kezdőlap

˙