Jósvafő

(Jósafő), kisközség Abauj-Torna vármegye tornai j.-ban, (1891) 666 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. Közelében nyilik az aggteleki barlang második bejárata, melyet a Magy. Kárpátegyesület keleti osztálya 1889. tört.

Jósza

kisközség Ung vmegye szobránci j.-ban (1891) 634 tót lakossal; hozzátartozik a kis Petrunyó-fürdő, melynek hideg kénes-meszes vizét köszvényes, csúzos bajok ellen használják; tulajdonosa gróf Sztáray Antal.

Jószág

tágabb értelemben mindenféle, akár ingó, akár ingatlan vagyon. Szorosabb értelemben mezei földbirtok. Lábas-J. alatt pedig a gazdasági haszonállatok értetnek. - J. nemzetgazdasági értelemben, l. Javak.

Jószágberendezéstan

azon elvek és szabályok foglalata, melyek szerint a földbirtokot jövedelmező termelés céljából a szükséges berendezésekkel, valamint a szükséges munkaerővel kell ellátnunk s melyek szerint a termelésnek ezen tényezőit szerves, egymást kölcsönösen elősegítő s kiegészítő kapcsolatba kell hoznunk. V. ö. Hensch, Jószágberendezés- és kezeléstan (Magyar-Óvár 1895).

Jószágcsere

(cambium), az 1848 előtti magyar magánjogban a J.-re különös szabályok állottak fenn. helye volt akkor, midőn két jószág tulajdonosa kényelmesebb használat végett jószágot cserélt. Lényegéhez tartozott, hogy a jószágok értékében nevezetes különbség ne legyen. A J. lehetett tiszta (cambium purum) v. vegyes (cambium mixtum), a szerint, amint a jószág jószágért adatott vagy az esetleges csekélyebb értékkülönbség pénzzel kiegyenlíttetett. Ha a különbség oly nagy volt, hogy a cserélő fél nagyobbára pénzt kapott, ez álcsere (cambium simulatum). A J. továbbá lehetett örökös v. ideiglenes, mely utóbbi zálog természetével birt. Ha az okiratba a felek ezt a záradékot: «Semmi jogot és jogtulajdont fenn nem tartván» (nullum jus nullamve juris proprietatem retineundo) föl nem vették, ennek hatása az volt, hogy ha az egyik cserélő fél magzat nélkül elhalt, a másik előbbi állapotba visszahelyezést kivánhatott. A cserébe kapott jószág a cserébe adott jószágnak természetet vette fel (cambium naturam cambiati induit). Adományi javaknál a J. a királyi fiskust nem kötelezte, ha csak a felek királyi jóváhagyást nem kértek és nem kaptak. J.-t magánpecsét alatt is lehetett kötni. A rokonoknak ellenmondási joguk nem volt, de elsőbbségi s illetőleg megintési joggal birtak, amennyiben a csere feltételeinek eleget tehettek.

Jószágfelügyelő

inspektor, a tiszti kezelés alatt álló birtokok felügyeletével s a kezelő tisztek ellenőrzésével megbizott tisztviselő.

Jószágigazgató

v. jószágkormányzó, a tiszti kezelés alatt álló nagyobb birtokok legfelsőbb vezetésével megbizott tiszt. A J. a birtokos képviselője, a jószágkezelés középponti organuma, a birtokhoz tartozó összes hivatalok ellenőre. Hatásköre egyrészt az egyes gazdaságok üzemrendszerének felülbirálatára és jóváhagyására, másrészt nagyobb befektetések, lényeges üzemváltoztatások s tetemesebb, összegekre terjedő kiadások, bérbeadások, bérbevételek és eladások engedélyezésére vonatkozik. Azonkivül a tisztek kinevezése, előléptetése és elbocsátása is néha az ő jogköréhez tartozik, a központosított kezelési rendszernél pedig ő felelős a jövedelemért. Tekintettel a jószágigazgatónak ezen hatáskörére, kétségtelen, hogy ezt a nagy felelősséggel járó hivatalt csak a feladata magaslatán álló, alapos szakképzettséggel rendelkező, amellett humanus és lelkiismeretes gazda fogja kellően betölteni, minélfogva elvi szempontból nem helyeselhető, hogy hazánk több uradalmában ezt a fontos tisztséget gyakran minden szakképzettséget nélkülöző ügyvédekre bizzák.

Jószágkezelés

mindazok az intézkedések, melyek a földbirtok kihasználásánál s pedig ugy a termelés szervezésénél és vezetésénél, mint az előállított termények értékesítésénél fölmerülnek. A J. alanya a birtok felelős kezelője, a kezelőgazda; munkásságának eredménye a gazdaság jövedelmében nyilatkozik, melynek nagysága elsősorban a kezelésnél követett elvektől, a kezelés módjától és a kezelési rendszertől van föltételezve. Megfelelő jövedelem tehát csak okszerü kezelés mellett várható, mely okból kivált nagyobb birtokoknál a kezelés helyes szervezésére kiváló gond fordítandó.

Jószágkezelő

(adminisztrátor), egyes birtoktestek önálló kezelésével megbizott közeg. L. Intéző.

Jószágkormányzó

Különösen egyházi birtokoknál szokás az igazgatással megbizott egyházi személyt J. cimmel illetni. L. Jószágigazgató.


Kezdőlap

˙