Kárpáti sajt

l. Sajtok.

Kárpátok

(l. a mellékelt térképet), Magyarország legnagyobb s egész Közép-Európa egyik legjelentékenyebb hegyrendszere. A K., bár főgerincök É-i, illetve K-i ágazatai Morvaország, Szilézia, Galicia, Bukovina és Románia területét hálózzák be, mégis specifikus magyar hegyrendszernek nevezhetők, mivel legnagyobb kifejlődésüket Magyarország földjén érik el. A K. fővonulata ugyanis hatalmas ívet ir le, mely Pozsonynál a Duna balpartján kezdődve, kifelé domborodó félkörben körülövezi egész hazánkat egészen az Aldunáig, ahol (Baziás és Orsova közt) végső ágazatai a Balkán nyulványaival találkoznak szemben. Ezen hatalmas félkörön belül a K. egyes csoportjai és vonulatai részint legyezőszerüleg, részint egyközösen v. csomószerüen sorakoznak, két hatalmas «felföldet» alkotva, melyek egyike Pozsony és Kassa közt az ÉNy-i felföld, másika Nagybánya, Déva és Brassó közt a DK-i vagy Erdélyi felföld neve alatt ismeretes. Kassa és Nagybánya közt a K. fővonulata elé ily nagyobbszerü hegyvidék nem települ, csak egy párhuzamos előhegység tolul eléje. Mig ekként a K. főívezetéhez Magyarország belseje felé nagykiterjedésü, számos külön csoportból álló hegytömegek csatlakoznak, addig kifelé (Ausztria és Románia felé) a főgerinc csak egyszerü oldalágakat bocsát, melyek csakhamar aláereszkednek s részint a Visztula és Dnyeszter, részint az alsó Duna lapályában vesznek el, de önálló hegycsoportokká sehol sem alakulnak. A K. hegyrendszere tehát Magyarországban van legtökéletesebben kifejlődve, ahol számtalan külön szakaszra és csoportra oszlik, melyek ismét több főcsoportba egyesíthetők.

[ÁBRA]

A Kárpátok fogalma

a hegyrendszer kiterjedése és határai. A K. nevezete alá régebben mindazon hegycsoportokat foglalták, melyek a Magyar birodalom határain belül a Duna balpartján emelkednek, éppen ugy, ahogy a Duna jobbpartán, egészen a Száváig emelkedő hegységeket mind az Alpok hegyrendszeréhez tartozóknak tekintették. Ezen felfogásnak Hunfalvy János volt legtekintélyesebb képviselője, ki a K. hegyrendszerének beosztását ezen alapon legtökéletesebben kifejtette; szerinte a K.-hoz tartoztak a Duna balparján emelkedő Cserhát, Máta és Bükk hegységek éppen ugy, mint Krassó-Szörény vmegyének emelkedései és az egész Biharhegység. A geologiai ismeretek tökéletesbülésével először a Duna, Ipoly és Sajó közt emelkedő hegységeket (Cserhát, Mátra és Bükk) választották el a K.-tól, azokat a földtani viszonyok azonosságánál fogva a Duna jobbpartján emelkedő Pilis-Gerecse, Vértes és Bakonyhegységekkel Magyar középhegység név alatt egy önálló hegyrendszerré egyesítvén. Később azon felfogás is hódított tért, hogy a Szamos és Maros közt emelkedő hegytömeg a K. övétől való elkülönültsége és orográfiailag teljes önállósága, szerkezetének a K.-étól való eltérése, geologiai viszonyainak komplikáltsága és sajátságos jellegzetessége folytán a K. hegyrendszerétől különálló hegység gyanánt tekintendő, mely Biharhegység nevet nyert. Végül egyesek a Maros és Duna közti hegyvidéknek Délmagyarországi hegyvidék neve alatt a K.-tól való elkülönítését is megkisérlették. Eddig azonban csakis a Magyar középhegységnek elkülönítése fogadatott el általánosan, mig a többieknek a K.-tól való elválasztása még nyilt kérdésnek tekintendő.

Ekként a K. hegyrendszere - felfogásunk szerint - Pozsonytól Báziásig terjedő nagy ívet, illetve félkört ir le, melynek egész hossza mintegy 1500 km., mig a két végpont közti egyenes távolság csak 500 km. A K. által Magyarországon elfoglalt terület pedig mintegy 150,000 km2-re tehető (vagyis az egész ország 54%-ára), miből az ÉNy-i és központi K.-ra 40,000, az ÉK-i K.-ra 30,000, a DK-i K.-ra 80,000 km2 esik. Ezek területnek a Magyar középhegység felé való határát az Ipoly, Rima és Sajó völgye jelöli, egyébként mindenütt az Alföld rónája jelöli a K. hegyrendszerének határát. Hozzászámítva a K.-nak hazánkon kivül eső részeit is, a K. hegyrendszere mindössze mintegy 200,000 km2 területet foglal el.

Felosztása.

A K. első rendszeres s nagyjából még ma is megálló felosztása Hunfalvy Jánostól eres; e felosztás 3 főcsoportot: ÉNy-i, ÉK-i és DK-i K.-at különböztet meg. Ezzel nagyjából egyezik Sonklar felosztása, mely csak egyes részletekben tér el tőle. A K. legújabb és eltérő alapon való osztályozása Jankó Jánostól ered, ki a Biharhegységet és a Délmagyarországi hegyvidéket a K.-tól elválasztja. Mi alapul Hunfalvy felosztását fogadjuk el, anélkül azonban, hogy ahhoz mindenben ragaszkodnánk. Eszerint a K.-ban három főszakaszt különböztetünk meg, u. m. az ÉNy-i K.-at 8, az ÉK-i K.-at 3 és a DK-i K.-at 7 nagyobb csoporttal. (Minden csoport tüzetes leirását l. az illető név alatt.)

A) Az Északnyugati Kárpátok.

Magyarország egész ÉNy-i és É-i részét beborjtják s nyulványaik Morvaországba, Sziléziába és Ny-i Galiciába is behatolnak. A Duna az Alpoktól, a Morva, Becsva és Odera és Szudétektől választja el; K-felé a Tapoly és Hernád völgye választja el az ÉK-i K.-tól, mig D-felé az Ipoly, Rima és Sajó völgyei által jelölt barázda képezi a határt a Magyar középhegység felé, onnan Ny-felé pedig végső elágazásai a Kis magyar alföldön vesznek el. Az ÉNy-i K. nagy rendszerében 8 főcsoportot különböztetünk meg, ezek a következők:

1. Az Északnyugati határláncolat, mely Pozsonytól ÉK-i irányban az Árva folyó forrásvidékéig vonul és D-felé a Fehér-Vág, Béla és a Vág völgye által a Kis-Fátra láncolatától választatik el. Két főtagból áll, u. m. a Kis-Kárpátokból, melyhez a szorosabb értelemben vett Kis-K. vagy Fehérhegység (Rachsthurn 748 méter) s a Brezovai és Nedzo-csoportok soroltatnak, és a tulajdonképeni Északnyugati határláncolatból; ez utóbbiban megkülönböztetjük a Magyar-morva határláncolatot (ennek főbb szakaszai a Javorina 988 m., Lopenik 912 m., Lukov 685 m., Oroszlánkő csoport 926 m. és Javornik 1077 m.) és az ÉNy-i Beszkédeket (Beszkéd 1067 m., Osszus 1173, Pilszko 1557 m. és Babiagura 1725 m.).

2. A Kis-Fátra egyfelől a Vág, Béla és Fehér-Árva, másfelől a Nyitra, Turóc és Egyesült-Árva völgyei közt terül el; a K. hosszabb láncolatai közé tartozik, mely mintegy 160 km.-nyire nyulik DNy-ról ÉK-felé. Alkotó részei D-ről É-felé az Innovec (1042 m.) Trencsén vidékén, a Veternahola v. Rajeci havasok, melynek alcsoportjai a Rókosz (1010 m.), Kis-Magura (1162 m.), Strazsó (1214 m.), Manin és Szulyói hegycsoport (891 m.) és a tulajdonképeni Veterna hol a (Klak 1535 m., Mincsol 1364 m.) Ezt a Vág szorosa, mely itt a hegységet harántul áttörte (Sztrecsnói szoros), a tulajdonképeni Kis-Fátrától vagy Kriván-Fátrától Kis-Kriván 1711 m.) választja el, melyhez a zázrivai völgyön tul az Árvai-Magura (1345 m.) csatlakozik.

3. A Nagy-Fátra láncolata az előbbivel párhuzamosan, egyfelől a Nyitra és Turóc, másfelől a Garam és Revuca völgyei közt Kny-ról ÉK-felé a Vág kralováni szorosáig vonul. Tagjai a Nyitra melletti Zobor (587 m.), a Tribecs (829 m.), Ptácsnik (1346 m.), Körmöcbányai hegycsoport (1266 m.) és a tulajdonképeni Nagy-Fátra, melynek legmagasabb csúcsai a Pusztalőja (1586 m.), Krizsna (1575 m.), Rakitvr (1568 m.) és Siprun (1463 m.). E hegységet a Zgyár-hegység a Kis-Fátrával köti össze, a Sturec-hágó (1010 m.) az Alacsony-Tátrától választja el.

4. Az Osztroski és Vepor hegycsoport a Garam völgyétől D-re egyfelől az Ipoly, másfelől a Rima völgyéig terül szét. Főbb tagjai a Selmesbányai hegycsoport (Szittnya 1011 m.), az Osztroski (1025 m.), és a Vepor, melynek nagyobb csoportjai a Polyána 81459 m.), Vepor (1341 m.) és Fabova hola (1441 m.).

5. Az alacsony-Tátra a Stureci-hágótól NyK-i irányban, a Garam és Vág völgyei közt a Gölnic forrásvidékéig húzódik. Irányánál fogva az eddigi csoportoktól eltérő, magasságánál fogva a Magas-Tátra után az ÉNy-i K. legmagasabb és legtömegesebb hegysége. Tagjai a Prassiva (1754 m.), Gyömbér (2045 m.) s a Csertovica mély nyergétől (1236 m.) keletre a Vapenica (1692 m.) és a Királyhegy (1943 m.).

6. A Gömör-Szepesi Érchegység az Alacsony-Tátrához és Osztrosi-Veporhoz K-felé csatlakozik, a Rima, Sajó és Hernád völgyei közt; az utóbbi forrásánál az Alacsony-Tátrával, t. i. a Királyheggyel közvetlenül összefügg. Magassága az előbbinél jóval csekélyebb; főbb csoportjai a Káposztafalvi hegység (1106 m.), Hégény (1130 m.) Ratkói hegycsoport (812 m.), Rőcei hegycsoport (1480 m.), Rozsnyói hegycsoport (Aranyasztal 1318 m.), Szomolnok-Kassai csoport 81155 m.), Abaúj-Tornai mészhegység (789 m.) és a Cserehát (312 m.) dombvidéke.

7. A Központi K. nemcsak az ÉNy-i K., de egyáltalában az egész Kárpát-rendszernek legmagasabb és legimpozánsabb tagja. Ez az Árva és Vág összefolyásától kezdve Ny-ról K-felé s utóbb ÉK-felé egészen a Poprád völgyéig húzódik. A Vág és Poprád forrásvidéke közti fensík (Hochwald 916 m.) az Alacsony Tátrával hozza közvetlen összefüggésbe s ez az a nevezetes fensík, mely a Duna és Visztula, illetve a Fekete- és Keleti-tenger közt a vizválasztót jelöli. A Központi K.-ban megkülönböztetjük az Árva-Liptói mészkőhegységet, melynek 3 tagja a Sip (1169 m.), Chocs (1613 m.) és a Prószéki hegy (1373 m.), a kvacsáni völgyön tul kezdődő Liptói havasokat (Banikov 2178 m., Jakubina 2189 m., Bisztra 2250 m.) és az ezekhez a Liliowe hágón tul közvetlenül csatlakozó Magas-Tátrát (Gerlachfalvi csúcs 2663 m., Lomnici csúcs 2634 m.), mely merész alkotásánál, gyönyorü völgyeinél s elbájoló tavainál (tengerszemek) fogva, hazánk legszebb és leglátogatottabb, egyúttal legmagasabb hegysége. A Magas-Tátra, melynek legmagasabb csúcsai sajátságos módon nem a főgerincen, hanem az oldalágakon emelkednek, É-felé nyilt ívezetben húzódik Ny-felől DK-, majd lassu kanyarulattal ÉK-felé s a Kopahágóval (1773 m.) hozzágűzött, de reá derékszög alatt csapó Bélai mészhavasokkal (Sirató 2153 m.) hirtelen aláereszkedik, a Szepesi Magura (1211 m.) lankásaiba menve át, melyek alacsonyabb dombvidékké lapulva, a Dunajec völgyéig terülnek szét, ahol a nevezett folyó által áttört regényes Pienin hegység (Koronahegy 982 m.) a Központi K. végső tagját képezi.

8. A Poprád, Hernád és Tarca közti hegyvidék három csoportra osztható: a Lőcse-Lublói hegycsoportra, mely hullámszerü vidék, feltünőbb kiemelkedések nélkül (1291 m.), a Branyiszkói hegységre (Smrekovica 1193 m.) és a Mincsol, Jávor és Csergő összefüggő csoportjára (Mincsol 1157 m.).

B) Az Északkeleti Kárpátok

a Hernád és Tapoly völgyeitől egészen Máramaros vmegye DK-i határáig, a Visó és Lápos völgyéig terülnek el. A K. ezen szakasza az előbbitől lényegesen eltér; szerkezete, tagozata sokkal egyszerübb, a csoportoknak központi elrendezése teljesen hiányzik s kifejlődésében a láncolat jellege az uralkodó. Az egész szakasz egy nagyrészt nem nagyon magas, de mintegy 320 km. hosszu főláncból s két eléje rakódott fiatalabb képződésü előhegységből áll; amaz a tulajdonképeni ÉK-i határláncolat, melyet Erdős K.-nak is neveznek, ezek az Eperjes-Tokaji trachit-hegység és a Vihorlát-Gutin-Lápos hosszu láncolata.

1. Az ÉK-i határláncolat (Erdős Kárpátok) meglehetősen egyhangu homokkő-hegység, hosszan elnyuló háttal s gömbölyded tetőkkel, nagyobb oldalágak kifejlődése teljesen hiányzik, egészben véve É-i oldalágai hosszabbak, mint a déliek. E hegylánc DK-felé vonul, főgerince többnyire összeesik a Magyarország és Galicia közti határ vonalával. Magassága Ny-i részében jelentéktelen, DK-felé vonultában azonban folyton növekszik s legnagyobb Máramaros vmegyében. Főbb tagjai a Sárosi Magura v. Kőhegység (902 m.), a Keleti Beszkédek, melyekhez a Ruszkiput (1311 m.) és Polonia Runa (1482 m.) is számítható több csoportra oszthatók s főbb csúcsaik a Hoverla (2058 m.), Pietrosz (2022 m.), Pop-Iván (1940 m.) és Torojaga (1939 m.).

2. Az Eperjes-Tokaji trachithegység a Hernád és Tapoly-Ondava völgyei közt É-ról D-felé vonuló hegylánc, melynek főbb tagjai a Sóvári hegység v. Simonka (1092 m.), a Dargó-csoport (Téres 841 m.) és a tokaji Hegyalja (Gergelyhegy 787 m.), melynek D-i és DK-i lejtői azelőtt a legkitünőbb magyar bort termették. E hegylánc legdélibb sarokbástyája a különálló Tokaji-hegy (516 m.).

3. A Vihorlát-Gutin-Lápos láncolata a határláncolat előtt vele párhuzamosan emelkedő trachit-lánc, melynek összefüggése a keresztültörő folyóvizek által több helyen meg lévén szakítva, több önálló csoport különböztethető meg; ilyen a Vihorlát (1074 m.), Polyána-Szinyák (1040 m.), Borló-Gyil (1086 m.), Beregszászi hegység (369 m.), Nagyszőllősi hegység (878 m.), Avas (1201 m.), Kőhát (1291 m.), Gutin (1447 m.) és Lápos (1336 m.).

C) A Délkeleti Kárpátok

máramaros vármegye déli határától kezdve egész Erdélyen keresztül az aldunai szorosig terülnek szét s (a Biharhegység beleszámításával) a K. legterjedelmesebb szakasza. E szakasz fővonulata eleintén megtartva eredeti irányát, DK-felé csap, majd hirtelenül Ny-felé kanyarodik s Krassó-Szörény határánál DNy-nak irányul. Az ekként K- és D-felől körülzárt erdélyi felföldet Ny-on a nagy magyar Alföldtől a Biharhegység hatalmas tömege választja el, melyen keresztül csak a Szamos és Maros völgyei teszik lehetővé a közlekedést. Az erdélyi felföld belsejét is több-kisebb hegyláncolat szegi, melyek terjedelmes dombvidékekkel váltakoznak. Ezen óriási hegyrendszerben 7 főtömeget különböztetünk meg, ezek:

1. Az Erdélyi É-i határláncolat a Visó és Lápos völgyeitől egyfelől, a Szamos és Beszterce völgyeiig másfelől terül el. Főcsoportjai a Radnai havasok (Pietrosz 2305 m., Ünőkő 2280 m.), Cibles (1842 m), Ilosvai hegység és Borgói hegycsoport (Vurvu Omuluj 1932 m.).

2. A K-i határláncolat Erdély keleti határszélei mentén Beszterce-Naszód vármegyétől Csik és Háromszék vmegyéken át egészen a tömösi szorosig húzódik, Ny-felé a Maros, Olt és Feketeügy völgyei jelölik határát. Négy csoportra oszlik, ugymint: Gyergyói havasok (Feketerez 1545 m.), Csíki hegycsoport (Nagy-Hagymás 1793 m.), Berecki hegység (Lakóca 1778 m.) és Bodzai hegycsoport v. Csukás, melyhez a Csukás (1958 m.) és Nagy-Kőhavas (1840 m.) tartozik.

3. Az Erdélyi trachit-hegylánc vagy Hargita az előbbivel párhuzamosan É-ról D-felé húzódik. Ide tartoznak a Kelemen-havasok (Pietroszul 2102 m.). Görgényi havasok (Mező-havas 1777 m.), a tulajdonképeni Hargita (Galustető 1794 m.), a Hermányi hegység (Kakukhegy 1560 m.) és a Bodoki v. Kászoni hegység (Büdös 1104 m.).

4. A D-i határláncolat a Tömösi-szorostól egészen a Retyezát hegytömegéig, K-ről Ny-felé húzódik. Ez a K. hegyrendszerének a Magas-Tátra után legmagasabb és legnagyobb, de aránylag keskeny kifejlődésü tagja, mely a magas hegységek minden jellegét magán hordja. Geologiailag is igen egységes, főkőzete a kristályos pala. Következő csoportokra oszlik: Brassói v. Barcagsági hegység, melyhez a keresztényhavas (1804 m.), a páratlan szépségü és vadságu Bucsecs (2508 m.) és a szaggatott Királykő (2241 m.) tartozik; a Fogarasi havasok zord láncolata (Negoj 2536 m.), mely a Vöröstoronyi szorosig húzódik s Erdély legmagasabb csúcsát hordja; azontul a Szebeni hegység (Sztefilistye 2251, Csindrel 2248 m.), a Páring (Mundra 2520 m.), melyhez a Kudsiri havasok (Szurián 2061 m.) csatlakoznak, a Vulkán (1870 m.) és a Retyezát (2480 m.), mely vadságban leginkább közelíti meg a Magas-Tátrát.

5. A Biharhegység Erdély és Magyarország határán, a Szamos és Maros völgyei közt emelkedik, szélesre terülő csoportos hegytömeg a nagykiterjedésü Biharhegység (Kukurbeta 1849 m., Vlegyásza 1845 méter), melyhez a Moma-Kodru vagy Béli havasok (Pless 1114 m.) és a Béli havasok (Pless 1114 m.) és a Gyulai havasok (Öreg havas 1829 m.) csatlakoznak, a Sebes- és Fehér-Kőrös közt terül szét; a Sebes-Kőröstől É-ra alacsonyabb s inkább domvidék jellegével biró csoportok sorakoznak, mint a Kolozsvár-Almási hegység (747 m.), a Rézhegység (Ponor 779 m.), Meszes-hegység (Perjei Magura 988 m.), Bükk-hegység (575 m.) és az alacsony Érmelléki hegység. A Fehér-Kőröstől D-re, a Maros völgyéig a hosszan nyuló Hegyes-Drócsa (Drócsa 837 m.) és az Erdélyi Érchegység regényes csoportja fűződik a Biharhegységhez; ez 4 szakaszra oszlik, melyek a Kőrösbányai hegycsoport (Magura 904 m.), a Csetrás (1077 m.), az Ompolymelléki hegység (1123 m.) és az Aranyosmelléki hegység (Csórai szirt 1440 m., Vulkán 1264, Detunáta 1182 és Székelykő 1130 m.).

6. Belföldi hegysorok. Ezek a megelőző három szakaszban tárgyalt hegységek által körülzárt erdélyi belső medencét borítják s legnagyobbrészt a Hargita láncolatából indulva ki, a medencét hasító folyók közeit hálózzák be. Magasságuk jelentéktelen s feltünő hasonlatossággal többnyire K-ről Ny-ra csapnak, egymással majdnem egyenközüleg. Ide sorolhatók a Persányi hegysor (Krizbai várhegy 1106 m.), is tartozik; a Kisküküllőközi hegysor (Firtos 1057 m.), a Maros, Nyárád és Szamos partjain emelkedő dombsorok és a Mezőség hullámtérsége.

7. A Délmagyarországi (bánsági) hegyvidék a Retyezáttól, illetve a Cserna és Sebes völgyétől Ny-ra emelkedve, a Maros, Béga, Temes és alsó Duna közti területét borítja; főtengelyével a Retyezát láncolatára derékszög alatt áll, 5 csoportra osztható, u. m.: a Béga, Temes és Bisztra közt a Pojána Ruszka (Bágyes 1380 m.), a Bisztra, Temes és Cserna közt a Godján-Szárkó (Gugu 2294, Szárkó 2190, Godján 2229 m.) s a Csernától K-re a Domogled csoportja (1106 m.); a Temestől Ny-ra a Néra völgyéig a Szemenyik-Plessuva (1449.) és a Délmagyarországi érchegységDélmagyarországi érchegység (1047 m.) összefüggő csoportja, mely utóbbihoz a Dognácskai hegység (809 m.) és az Aranyos hegység (551 m.) is számítható. A Néra és Duna közti ötödik hegyvidékben ismét 3 csoport különböztethető meg, u. m. a Lokva-hegység (549 m.), az Almás-hegység (854 m.) és a Szretinye-hegységi (Szvinjácsa mare 1226 m.), mely utóbbi a Duna jobb (szerbiai) partján emelkedő hegyekkel a Klisszura- és Kazán-szorost alkotja.

Völgyek, folyórendszerek, hágók. A K. hegyrendszerét alkotó egyes hegyláncolatoknak tulnyomóan központi kifejlődése következtében a K.-ban ritkák az olyan nagy hosszanti völgyek, minők az Alpokat jellemzik s ott a közlekedés alapfeltételei. A K.-ban a haránt völgyek a tulnyomók, a hosszanti völgyek a hegyrendszernek csak egyes szakaszait érintik s igy jelentőségük is inkább hegyi érdekü, mint általános. Galicia felé a harántvölgyek a hegység gyorsabb aláereszkedése folytán rövidebbek mint Magyarország felé, ahol azok lassanként mennek át a nagy rónába. A völgykifejlődés az ÉNy-i és DK-i K.-ban a legnagyobb.

A folyórendszerek kifejlődését illetőleg kiemelendő, hogy a K. nagy ívén belül fakadó folyóvizek - a Poprád és Dunajec kivételével - mind a Duna vizrendszeréhez tartoznak; a K. nagy íve ugyanis kevés kivétellel mindenütt a vizválasztót képezi, melyet csakis az egy Poprád tör át a szepesi síkon. A Dunajecen és Poprádon kivül Erdély K-i és D-i határán van néhány folyócska, mely - bár szintén a Duna vizrendszeréhez tartozik - nem a magyar Alföld felé, hanem Romániába folyik, u. m. az Aranyos-Beszterce, a Dorna, Kis-Beszterce, Békás, Tatros, Csobányos, Uz, Ojtoz, Baszka és Bodza; de legjelentékeyebb az Olt, mely a DK-i Erdély összes vizeit Románia felé vezeti le. A Kárpátok félköralaku hegyívezete e szerint vizeinek tulnyomó részét a Nagy-Magyar-Alföld szivébe vezeti, ahol azok részint közvetlenül a Dunába, részint a Tiszába öntik habjaikat. Az ÉNy-i K. sugárszerüen elrendezett hegyláncaikkal erősen tagolt vizrendszer alapját képezik; ennek csomópontjául a Magas-Tátrát az Alacsony-Tátrával összekötő fensík (Hochwald) tekinthető, ahonnan Ny-felé az összes folyóvizek a Dunába, K-felé a Visztulába és Tiszába sietnek. A vizválasztó a Hochwaldról a Királyhegyre és innen a Fabova-hegységen át a Magyar Középhegység Medves csoportjába húzódik. Az ekként jelölt vonaltól Ny-felé a Vág, Árva, Nyitra, Garam és Ipoly, K-felé a Poprád, Hernád és Sajó egyesítik a ÉNy-i K. vizeit. A legjelentékenyebb völgy a Vág völgye, mely tulnyomóan hosszanti völgy, de a kralováni és sztrecsnói szorosnál, ahol a Nagy- és Kis-Fátra láncolatát áttöri, harántvölggyé válik. A Garam Besztercebányától Zólyomig harántvölgy. A Poprád és Dunajec szintén harántul törik át a K. gerincét. Az ÉK-i K. völgyei, a hegység láncolatos jellegénél fogva, rövidek, a folyók csakhamar kilépnek a síkságra s a Tiszával egyesülve, csak rövid kifejlődést érnek el. Jelentékenyebb a Tarca, Hernád, Tapoly, Ondava, Laborc, Ung, Latorca és Tisza völgye.

Sokkal szövevényesebb a DK-i K. vizrendszere; a Szamos és a Maros völgyei itt a legjelentékenyebbek, melyek Magyarország felé a kizárólagos természetes átjárókat képezik. Mindkét folyó majd hosszanti, majd harántvölgyet alkot, ugyszintén az Olt, melynek iránya ismételve változik, mig végre a vöröstoronyi szorosban a D-i K. hatalmas láncolatát áttöri. Erdély völgyei közül még a két Küküllő, az Aranyos, a Sztrigy, Hortobágy és Feketeügy völgyei említendők.

A K. zárkózott hegyívét aránylag kevés hágó rovátkolja. Pozsonytól Báziásig mindössze mintegy 40 hágó és szoros kinálkozik, mely a K. övén át a közlekedést lehetővé teszi, ugy hogy átlag csak minden 40 km. hosszkifejlődésre esik egy járható hágó. A jelentékenyebbek a perneki és nádasi a Kis-K.-ban; az ÉNy-i határláncolatban a verbóci, sztrányi, hrosinkaui, a Vlára-szoros (283 m.), a Lissza-szoros (457 m.), a szkalitei (700 m.), polhorai (809 m.) s a podvilki (703 m.). Az ÉK-i K.-ban a nagyobb hábók a tyliczi (688 m.), a Beszkid-hágó (559 m.), a zborói, a polyánkai (592 m.), a Dukla-szoros (502 m.), a Vegliska-hágó (575 m.), a palotai hágó (683 m.), az orosz-ruszkai (797 m.), az uzsoki (889 m.), a kőrösmezei vagy Jablonica-hágó (931 m.) és a Priszlop-hágó (1159 m.); a DK-i K.-ban a radnai szoros (1257 m.), a borgói szoros (1230 m.), a Tölgyesi-szoros, Békás-szoros, Gyimes, Uz, ojtozi szoros, bodzai szoros, ósánci hágó (1762 m.), a tömösi szoros (1200 m.), a vöröstoronyi szoros (Olt folyó), a Zsil folyó szorosa és a Vulkán-szoros (1624 m.). Az eddig felsorolt hágók mind Magyarországból a külföldre vezetnek. Az ország belsejében nagy számmal vannak a jelentékenyebb hágók, igy a Sturec (1010 m.) a Nagy-Fátra és Alacsony-Tátra láncolata között, a Facskói-hágó és Rajcsanka és Nyitra völgye közt, a Priszlop-hágó (812 m.) az Árvai Magurában, a Csertovica (1238 m.) az Alacsony-Tátrában, a Branyiszkó (758 m.) a hasonnevü hegységben, a Dargó-hágó (475 m.) az Eperjes-tokaji-hegységben; Erdélyben nevezetesebb hágók a Vaskapu vagy Marmara (656 m.) a Temes völgye és a hátszegi völgy közt, az Abrudbánya és Zalatna közti hágó (921 m.), a Plopis-hágó (669 m.) a Sebes-Kőrös és Kraszna völgye közti hágó Csucsánál, a Királyhágó (586 m.), a Cibles és Rodnai-havasok közti nyereg (877 m.), a Radnai-szoros (1257 m.), a Kereszthegy-hágó (1422 m.) a Görgény völgye és Gyergyó-Ditró közt, a Tolvajos-hágó (975 m.) a Hargita-hegységben, a Közrez-hágó és Tatár-hágó (1030 m.) a Gyergyói-hegycsoportban, a Bucsin-hágó (1141 m.) Udvarhely vmegye és a Gyergyó lapálya közt, a Tekerőhegy-hágó (1030 m.) a Csiki-hegycsoportben és a Büdöshegy hágója a Bodoki-hegységben.

Földtani viszonyok.

A K. geologiai alkotása igen változatos és bár szerkezeti alkat tekintetében nagy a különbség a K. és az Alpok közt, a kőzetanyagra nézve, leszámítva a trachitot, mely az Alpokban csaknem teljesen hiányzik, igen nagy a megegyezés. A legrégibb őskori kőzetek, melyek a K.-ban mutatkoznak, itt kisebb-nagyobb szigeteket képeznek, melyeket fiatalabb üledék-kőzetek takarnak. Ily primer kristályos kőzeteket találunk a Kis-K.-ban, a Magas- és Alacsony-Tátrában és Osztroski-Vepor-hegységben, a Rodnai-havasokban és a KD-i K.-ban a Brassói-hegységtől kezdve a délmagyar hegyvidékig, valamint a Bihar-hegységben. A kristályos kőzetek közül a Kis-K.-ban és Maga-Tátrában a gránit uralkodik a palák fölött, a többi szigetekben ellenben a kristályos palák tulnyomók, mig a tömegkőzetek alárendelt szerepet játszanak. A palák elhelyezkedése gyakran olyan, hogy legalól van a gnájsz, felette a csillámpala s ezen az agyagpala; a Rodnai-havasokban és a Biharban kristályos mészkövek is nagy kiterjedésben lépnek fel. Ezen kristályos szigetekhez a K. nagy övének külső oldalán régibb üledékek csatlakoznak, u. m. (az alárendelten előforduló karbonon kivül) vörös homokkő (diasz), werfeni palák, triaz-, räti-, jura-, kréta- és eocén-korbeli képződmények.

A kristályos kőzeteken kivül a K. legjellemzőtt kőzete a trachit, mely a K. ívének D-i oldalán hatalmas hegységeket alkot; ilyen a Selmesbányai-hegycsoport, az Eperjes-tokaji trachit-hegység, a Vihorlát-Gutin hosszu vonulata, a Hargita és több kisebb trachit-sziget a Biharban s Krassó-Szörény vmegyében. A trachitok zömét az andesit képezi, melynek alapanyaga sűrü fekete vagy szürke, az időjárásnak erősen ellenáll, miért is meredek hegyalakot képez, mig a könnyen málló zöldkő-trachit gömbölyded, néha harangalaku hegyalakulatokat hoz létre s a legjobb borok (Hegyalja) termő talaja.

Nagyobb kiterjedésü a kréta- vagy eocén-kori kárpáti homokkő, mely az ÉNy-i határláncolattól kezdve egészen Brassóig megszakíttatlan övben kiséri a K. őskori vagy trachittömegét, az ÉK-i K.-nak pedig fő alkotókőzete. Ezen öv legnagyobb szélességét (150 km.) Eperjesnél éri el, azonkivül a Vihorlát-Gutin vonulatban és a Biharhegységben is nagyobb kiterjedésben található. A kárpáti homokkő szeliden hullámzó gömbölyded, többnyire erdős hegyeket s hosszura nyult láncokat képez, melyekben meredek lejtők s kopasz sziklák csak kivételesen szoktak előfordulni. (A geologiai viszonyok tüzetes tárgyalását l. az egyes hegycsoportok neve alatt.)

Ásványkincsek.

A K. ásványokban felette gazdagok; igen gazdagok és változatosak a K. kristályos kőzeteiben előforduló érctelepek, mint a vas-, réz-, kobalt- és nikolércek, a higanytartalmu fakóércek Szepes és Gömör vármegyében, a csillámpalában levő mangánércek, az agyagpalában levő ólom- és cinkércek, ugyszintén a rézkénegnek a kloritpalában mértföldekre terjedő telepe Bukovinában, melynek tovább DK-re folytatása van Erdélyben Balánbánya táján; ide tartozik a K. legjelentékenyebb vasérc-telepe Gyalárnál (Hunyad vmegye), végre az Orsova táján az Alduna mellett szerpentinben található krómvasérc tömzsök. Az üledéskes kőzetekben még jelentékenyebb ásványkincsek vannak; ide tartoznak a legalsó jurához tartozó hatalmas kőszénrétegek Steierdorf és Anina táján, a Moravica melletti mágnesvastelepek, az aranytartalmu vaskéneg Uj-Moldován, a rézérc Szászkabányán és az ezüsttartalmu ólomkéneg Csiklova, Oravica és Dognácska táján. A trachithegységekben a nemes fémtartalmu ércek leginkább a zöldkő-trachitban fordulnak elő s a legfontosabb érctelepek a selmeci trachithegysében Selmec- és Körmöcbánya táján vannak; nevezetesek továbbá a Vihorlát-Gutin csoportben Nagybánya, Felsőbánya és Kapnikbánya érctelepei, ugyszintén Rodna vidéke, végre a Biharhegység D-i oldalán az erdélyi Érchegység, mely Európának aranyban leggazdagabb vidéke, ahol az arany helyenkint a ritka tellurral vegyülve is találtatik. A kárpáti homokkő ásványokban szegényebb; legjelentékenyebb terménye a petroleum és földviasz, mely az alsó krétának és a felső eocénnek bizonyos rétegeiben fordul elő; azonkivül Teschen környékén (Sziléziában) gazdag vasérctelepek fordulnak elő.

Az egyes ásványok nevezetesebb lelőhelyei a K.-ban a következők: aranyércek: Körmöcbánya, Jánoshegy, Magurka (Liptó vármegye), Budfalu (Máramaros), Szászkabánya, Miszbánya, Láposbánya, Kisbánya, Fernezely, Nagybánya, Botes (Alsó-Fehér), Facebaja, Nagyág, Kisbánya, Abrudbánya, Veresptak, Zalatna, Offenbánya, Boica, Rudabánya, Oláh-Láposbánya; ezüstércek: Körmöcbánya, Kopanica (Bars), Selmecbánya, Urvölgy, Homokhegy, Felsőbánya vidéke, Nagybánya vidéke, Illoba (Szatmár); Gölnicbánya, Kotterbach, Merény, Svedlér, Szomolnok, Szlovinka, Aranyidka, Telkibánya, Facebája, Kisbánya, Verespatak, Zalatna, Boica, Füzesd, Rudabánya, Szelistye, Oláh-Láposbánya; higany: Szepes-Igló, Kotterbach, Porács, Komoróc (Zemplén), Gölnicbánya; rézércek: Selmecbánya, Urvölgy, Homokhegy, Libetbánya, Rézbánya, Budfalu (Máramaros), Miszbánya, Illoba (Szatmár), Oravica, Csiklova, Szepes-Igló, Gölnicbánya, Porács, Merény, Svedlér, Szomolnok, Szepes-Remete, Zavadka, Kotterbach, Nagy-Kunchfalu, Krompach, Prakfalva, Szlovinka, Dobsina, Balánbánya, Verespatak, Oláh-Láposbánya; cinkércek: Kapnikbánya, Pelsőc, Ó-Rodna; ólomércek: Selmecbánya, Rézbánya, Felsőbánya, Láposbánya, Kisbánya, Kapnikbáya, Szászbánya, Füzes, Ó-Rodna, Boica; vasércek: Kis-Garam, Libetbánya, Tiszolc, Gölnicbánya, Dobsina, Rozsnyó, Telekes, Nadabula, Trojás, Monyásza, Ravna, Dézna, Hátmeg, Gyertyánliget, Budfalu, Steierdolrf, Anina, Moravica, Dognácska, Szekul, Domán, Nadrág, Szepes-Igló, Zsakaróc, Szomolnok, Antalóc, Krompach, Prakfalva, Szlovinka, Betlér, Oláhpataka, Csucsom, Ochtina, Csetnek, Dernő, Bibarcfalva, Telek, Vajda-Hunyad, Gyalár, Torockó, Keresztbánya; mangánérc: Solymos-Bucsáva; krómércek: Dubova, Plavisevica, Tiszovica, Eibenthal; kobalt- és nikolércek: Dobsina, Szepes-Igló, Szepes-Remete, Libetbánya; antimon: Király-Lubella, Dubrova, Bisztra (Liptó), Urvölgy, Majdán, Szepes-Ilgó, Szomolnok, Nagy-Kunchfalva, Aranyidka, Trestia; kénkovand: Pernek, Cajla, Bazin, Új-Moldava, Szomolnok, Ó-Rodna; vitriolpala: Bibarcfalva; opál: Dubnik; timsó: Beregszász, Bibarcfalva; kőszén: Eibenthal, Szekul, Domán, Resicabánya, Steierdorf, Anina, Berzászka, Töresvár; barnakőszén: Báród, Handlova, Kosztolány, Ruszkabánya, Zsilvölgy; aszfalt: Felső-Derna, Tataros; kősó: Akna-Szlatina, Sugatag, Rónaszék, Sóvár (sófőzés), Maros-Ujvár, Vizakna, Deésakna, Torda, Parajd.

Ásványos forrásokban a K. rendkivül gazdagok; száz meg száz ásványforrás fakad a K. területén, melyek közt nem egy kiváló s európai hirü gyógyforrás és fürdő van, mig számos forrás még eddig méltatva sincsen; itt csak a kiválóbbak felemlítésére szorítkozunk: tiszta hévvizek: Bajmóc, Rajec-Teplic, Stubnya, nagyváradi Püspökfürdő és Felixfürdő; egyszerü savanyuvizek: Kubra, Szinye-Lipóc (Salvator-forrás), Bibarcfalva, Borszék, Zajzon; égvényes savanyuvizek: Luhi, Szolyva, Hársfalva, Polena, Ploszkó, Szaplonca, Bodok, Kászok-Jakabfalva; égvényes vizek, és pedig égvényes konyhasós savanyuvizek: Cigelka, Dombhát, Kovászna, Bikszád, Sztojka; égvényes glaubersós savanyuviz: Kolozs; konyhasós vizek: Csik, Polhora, Királymező, Felső-Bajom, Szováta, Vizakna, Székely-Udvarhely, Déva, Herkulesfürdő; vasas vizek, és pedig vasgálicos vizek: Erdőbénye, Felső-Vissó, torjai Büdös; vasas hévvizek: Szliács, Vihnye, Lucski, Algyógy; vasas savanyuvizek: Bazin, Rozsnyó, Gyertyánliget, Csik-Zsögöd, Vajnafalva; égvényes savanyuvizek: Zólyom, Szulin, Lubló, Uzsok, Málnás, Előpatak, Zajzon, Lövéte, Tenke, Bükszád; égvényes konyhasós vasas savanyuvizek: Szlatvin, Bártfa, Ránk Olenya, Visk, Vissó, Borsa, Suliguli, Tusnád; földes vasas savanyuvizek: Zseleznó, Koritnyica, Ajnácskő, Ceméte, Borvölgy, Borszék, Homoród, Korond; kénes vizek és pedig hévvizek: Pöstyén, Trencsén-Teplic, Alsó-Kéked, Alváca, Herkulesfürdő; hideg kénes égvényes vizek: Ajnácskő, Leibitz, Bréb, Szinyák, Szmerdzsonka; hideg kénes égvényes honyhasós savanyuvizek: Büdöskő, Szobránc, Szejke, Kőhalom, Kérő, Zsibó; hideg kénes meszes vizek: Brusznó, Sivabrada, Szinye-Lipóc, kassai Lajos-forrás; földes v. mésztartalmu vizek: Szklenó, Kis-Bélic, Baldóc, Gánóc, Felső-Ruzsbach, Oláh-Toplica; lápfürdők: Alsó-Tátrafüred, Bártfa, Szliács, Jegenye; iszapfürdők: Pöstyén, Szobránc, Nagyvárad, Felső-Bajom; gázfürdők: Szilács, Kovászna, Vajnafalva, torjai Büdös. A leglátogatottabb gyógyfürdők a következők (a számok az állandó vendégeket jelölik 1893. évben): Herkulesfürdő 7019, Trencsén-Teplic 4885, Pöstyén 3657, Felixfürdő 2513, Bártfa 1884, Koritnyica 1558, Szliács 1161, Borszék 1087, Tusnád 922, Előpatak 750, Lubló 455. A klimatikus gyógyhelyek és hidegvizgyógyintézetek közül kiemelendő a három Tátrafüred, a Csorbai tó, Tátraháza, Poprád (Husz-park), Barlangliget, Lucsivna, Feketehegy, Stoósz, Koritnyica, Borszék, Biharfüred, Marilla-völgy.

Barlangok. A K.-ban több nevezetes barlang is van; a legnagyobbak a mészkőhegységben fordulnak elő, de van mg nagyobb barlang más geologiai formációban is. Legnevezetesebbek: az aggteleki és a szepes-bélai cseppkőbarlang, a dobsinai jégbarlang, a deménfalvi cseppkő- és jégbarlang, a szilicei jégbarlang, az ó-ruzsini barlang, a haligóci barlang, a falucskai barlang; Erdélyben a torjai Büdösbarlang, a homoród-almási barlang, a Biharhegységben a szegyeseli József főherceg-barlang, a szkerisorai jégbarlang, az oncsászai, a funácai, meziádi, fericsei barlang, a Zapodia jeges barlang, a pesterei Igric, a Pösnice, a Nádor-barlang, Albert főherceg-barlang, Dőry-barlang, a zádorfai üreg, a Kimpanyászka barlang.

Éghajlat.

A K. éghajlata, tekintve a hegyrendszer nagy fölrajzi kiterjedését, különböző elrendezését és magasságát, igen változó s azért egyes vidékeinek ugy hőmérsékleti, mint csapadékviszonyai között nagy eltérések észlelhetők. Általában véve mondható, hogy a különbségek inkább a magasságbeli különbségektől, mint a földrajzi fekvéstől függnek s hogy ugyanazon földrajzi szélesség alatt egymáshoz közel eső területek éghajlata is nagy eltéréseket mutathat, aszerint hogy milyen az orográfiai szerkezete. Az átlagos hőmérséklet a K. hegyrendszerében 4 és 10 C0 között ingadozik, amennyiben a K. legmagasabb régióiban, igy nevezetesen a Központi K.-ban és az Erdélyi K-i és D-i határláncolatokban az évi hőmérséklet 4-50-nál nem több; a csökkenő magassággal a hőmérséklet arányosan emelkedik s az alacsonyabb hegyvidékeken 7-8, sőt az erdélyi belföldi medencében 9-10 fokra száll fel. A felsőmagyarországi hegyvidék éghajlatát általában véve igen zord telek s meglehetősen hűvös nyarak jellemzik, különösen a Tátra Ny-i és É-i völgyeinek van igen alacsony téli hőmérséklete. Árvaváralján az évi átlagos hőmérsék 5,7, Poroninban (Galiciában) 4,9, a Javorinán (1020 m. magasságban) 3,00, Tátra-Füreden, a Magas-Tátra D-i lejtőjén (1000 m.) az évi átlag 5,10. A Tátrától D-re eső hegyvidékeknek azonban, melyeket egyrészt a Tátra, msárészt a Magyar Érchegység már jobban véd az É-i szelek ellen s a D-i síkságok melegítő hatása inkább megközelíthet, már enyhébb a telük s melegebb a nyaruk. Az erdélyi hegységeket szélsőségek közt csapongó völgyi éghajlat jellemzi; kemény, csapadékban szegény telek váltakoznak itt forró, esős nyarakkal. A K-i fekvés, mely - Hann szerint - az oceán behatását csaknem teljesen kirekeszti, és a D-i szélesség működnek itt közre; ez utóbbi kissé mérsékli a tél hidegét, de mind a kettő fokozza a nyár melegét, mely azonban a bőséges esőzések, a hegyek hűsítő hatása s a völgyek magas fekvése miatt tulságosnak nem mondható.

Csapadékban a K. hegyrendszere általában gazdag; az ÉNy-i felföldön legkevesebb az eső a felföld D-i és K-i szélein, legtöbb a felső Vág és Garam völgyein (8-900 mm.) s az eső meglehetős egyenletesen oszlik el az egyes évszakok közt, ámbár a nyár általában véve nedvesebb mint a tél. Az Északkeleti-K.-ban egészben véve több az eső mint az ÉNy-i részekben s különösen Máramarosba annyira fokozódik a csapadékmennyiség (1400-1500 mm.), amint még a Magas-Tátrában sem. A Délkeleti K.-ban a Rodnai-havasok, Fogarasi-havasok és a Retyezát részesülnek legtöbb csapadékban; a Biharhegységben az évi csapadékmennyiség már jóval kevesebb, az erdélyi belső medence csapadékban oly szegény, akár a magyar Alföld.

A K. égalji viszonyainak jellemzésére szolgálhatnak a következő adatok:

[ÁBRA]

Növényzet.

Nagyobbrészt megegyezik azokkal a geográfiai határokkal, amint ezt a hegyláncolatot északnyugati, északi és keleti, vagyis erdélyi részre szokás osztani. A Kis-Kárpátok növényzete a Vág folyóig még nem kiválóan havasi. Kerner quad flóravidéknek nevezi. A Vág folyótól egészen a Tisza forrásáig a kárpáti flóravidék, melynek jobbadán havasi vegetációja van. Itt három főcsoportot említhetünk: a Magas-Tátrát, melynek növényzete leginkább a Szudetokéval egyező; a mészhavasokat, amely fogalom alá a Fatra meg a Kis-Tátra érdekes mésznövényzete tartozik; végre a Máramarosi-havasokat, amelynek gazdag vegetációja a szomszéd Rodnai-havasokéval egyezőbb. A K. centrális részében (Tátra) jellemző a rozmaringfenyő meg a havasi fenyő. E hegycsoport aránylag nem nagy terjedelmü, völgyes és mély völgyek fogják körül. Nem nagyon sok sajátságos növénye van, de magasságával meg a vele együttjáró növényzettel a Szudetokat jócskán tulhaladja, noha ezzel számos vegetációi kapocs (Salix Silesiaca, Hieraciumok, Azalea hiánya stb.) összefűzi. Az erdélyi K.-at, noha nagyobb terjedelmüek, völgyek kevésbbé szaggatják meg. Minthogy a Tátránál alig alacsonyabbak, a növényzete is nagyobbszerü és tarkább. Az erdélyi K. növényzetének bősége és változatossága az Alpesekével csaknem vetélkedik. Itt a növényzet nagy érdekességében, mely csaknem a megfejthetetlenségig változik, szibériai (Aquilegia grandiflora Schang.), a kaukázusi (Arenaria rosundifolia), majd balkáni vonások (Bruckenthalia) a kirivóbbak, sőt a Gentiana meg a Carex Pyrenaica a Pyreneussal is közös. Grisebach a Vegetation der Erde 552. és 556. l. a K.-nak 29 benszülött növényét számítja elő; kétségtelenül van több is, de amint más vidéket (Balkánt) is jobban kutatnak, gyakran találnak ott olyan növényt, amelyet idáig a K. endemikájának tartottak (Senecio Carpatius, Linum extra axillare stb.). V. ö. Borbás, Természetrajzi Füz. 1893, 41. l.

Erdőségekben a K. hegyrendszere gazdag; a legkiterjedtebb erdőségek azon hegységekben vannak, amelyek szles hátu gerincekkel s csekélyebb meredekségükkel az erdőtenyészetnek jobban kedveznek; igy az Erdős-K., az Eperjes-tokaji trachithegység, az Alacsony-Tátra, a Kis- és Nagy-Fátra, a Selmecbányai hegycsoport, a Hargita, a Biharhegység és a Pojana-Ruszka. A legmagasabb, merdekebb hegységekben az erdők kiterjedése csekélyebb, ugyszintén kevés az erdő a Mezőségen és az Olt és Feketeügy lapályain, valamint a Tapoly és Laborc völgyei közt. A K. hegyrendszerében az erdők az összterület 36%-át foglalják el; két harmadrészük fenyvesekből, egy harmaduk lombos erdőkből áll. Chavanne szerint az egész Káprát hegyvidék erdőségei ekként vannak összetéve:

[ÁBRA]

A K. hegyköréhez tartozó egyes magyar vármegyékben az erdők aránya az összterülethez a kővetkező; Máramaros 63, Zólyom 56, Csik 53, Ung 52, Gömör, Brassó 50, Liptó 49, Turóc, Háromszék 48, Maros-Torda 46, Bereg 45, Szeben 43, Torda-Aranyos 42, Krassó-Szörény 41, Szepes 39, Abaúj-Torna 36, Sáros, Trencsén 34, Beszterce-Naszód 33, Hunyad 31, Zemplén 28, Árva 27%.

Az erdők alkotó részeire vonatkozólag megjegyezzük, hogy DK-en a kocsányos és csertölgy uralkodó, az előbbi felső határa Biharban 820 m. Gyakoribb a bükk, mely É-on csak lapályokon és előhegyeken fordul elő 900 m. magasságig, DK-en ellenben 800 m.-től 1100 m.-ig húzódó nagy övet alkot s 1400 m.-ig felszáll. A bükk főlött sűrü fenyves következik, leginkább jegenyefenyő (Abies excelsa), mely 1200 és 1450 m. között az uralkodó fanem. A fehér fenyő az Északi K.-on csak a bükk magasságáig fordul elő, a Biharban magasabban is. A törpefenyő vegetáció, mely az Északi K.-ban 1450-1770 m. közt lépfel, a Délkeleti K.-ban is előfordul, ahol a törpefenyő törpeborókával és zöldégerrel párosul, mely a Magas-Tátrában hiányzik. Teljesen hiányzik a Rhododendron is. 2085 m. magasságon tul már csak moha és zuzmó él, de a Gentiana frigada s a jeges boglárka a legmagasabb hegycsúcsokig is felkúszik. A K. szélesebb hátu gerincein, mint az Alacsony-Tátrában, a Máramarosi-havasokban, a Liptói-havasokban, a Hargitában és a Biharban nagy kiterjedésü havasi legelők vannak, melyeken azonban eddig csak jelentéktelen havasi gazdaság fejlődött ki. A Tátrában, az Erdős K.-ban és Erdély magasabb hegységeiben, ahol az erdőségek még az őserdők jellegét viselik magukon, medve, farkas és hiuz gyakori; a zerge a Magas-Tátrában otthonos, de utóbbi időben ritkult.

Lakosság.

A K. lakossága aránylag nem sűrü; a hegységek belsejében nincs sok község, a legtöbb község a nagyobb folyók völgyeiben csoportosul. Mindazáltal vannak a K.-nak is részeik, melyekben a népsűrüség elég nagy. Legsűrübben lakott a Kis-K. és az ÉNy-i határláncolat, ahol helyenkint 70-80, sőt több lakos jut 1 km2-re; ily sűrü népesség az egész hegyrendszerben sehol másutt nem fordul elő, ellenben 50-70 lélek lakik Nyitra, Abaúj-torna, Zemplén, Ung, Bereg, Szilágy és Szatmár vármegye egyes részeiben, a többi vármegyékben átlag csak 30-40, sőt az Erdős-K.-ban és az Alacsony- és Magas-Tátra vidékén átlag csak 20-30 ember él 1 km2-en. Hasonló ritka a népesség Erdély K-i határláncolatában, valamint a Retyezát körül és a Délmagyarországi hegyvidék táján. Csakis Erdély belsejében, a Maros és két Küküllő mentén sűrüsödik a népesség ismét 50-70-ig km2-enkint.

Nemzetiség tekintetében a K. legnagyobb részét szláv népek lakják; Pozsonytól Zemplén és Ung vármegyéig a tótok vannak tulnyomó számban, helyenkint kizárólag; Szepes és Árva vármegye É-i részében gorálok (lengyelek) élnek; Turóc, Nyitra és Bars, valamint Szepes és Gömör vármegye egyes részein német szigetek vannak, egyébként a németek csak a városokban laknak nagyobb számmal. Szepestől kezdve Erdély határáig a rutének laknak, eleintén tótokkal keverve, Ung vármegyétől Máramarosig németekkel vegyesen. A magyar elem ugy az Északkeleti, mint az Északnyugati K.-ban csak csekély számmal szétszórva van jelen. Máramaros és Szatmártól kezdve az oláhok területe következik, kik egészen az Aldunáig és Románia határáig hatalmas tömegben élnek. Erdély K-i részében a székelyek képeznek nagy magyar területet, mely kisebb szigetek útján a Szilágyság magyarságával függ össze; Erdély D-i részében ismét a német (szász) elem van nagyobb számmal képviselve, oláhokkal és magyarokkal keverve. A délmagyar hegyvidéken végül bolgárok laknak kisebb számmal. A K. lakosságának fő keresetforrása majdnem mindenütt a földmívelés és állattenyésztés, a magasabb hegyvidékeken az erdőmívelés, havasi gazdaság és juhtenyésztés, sok helyen a bányászat és kohászat. Ipar és kereskedelem mindenütt csekély, csak a városokban emelkedik némi jelentőségre.

Közlekedés

tekintetében a K. hegyrendszere csak az újabb időben tett nagy haladást. Előbb a K. határövén keresztül csak néhány országút vezetett a szomszédos tartományokba; most az utak száma is megszaporíttatott és immár 10 vasúti vonal eszközli a közlekedést. Az országutak kivétel nélkül a már említett hágókon vezetnek át. A K. nagy határívét jelenleg a következő vasúti vonalak hágják át: a magyar kir. államvasutak vonala a Vlára-szoroson át, a kassa-oderbergi vasút a jablunkai szoroson át és Csácáról Saybusch felé, továbbá Eperjesről Orló s Új-Sandec felé; a magyar kir. államvasutak vonala Przemysl és Sztry. valamint Kőrösmezőről Stanislaus felé, továbbá a tömösi szoroson át Bukarestbe és Nagy-Szebenből a vöröstoronyi szorosba; végül Temesvárról Orsován át Romániába. A K. hegyövén belül is szaporodtak a vasutak, melyek ma már majdnem minden nagyobb folyó völgyén száguldnak végig, sőt magasabb hegységeken is átkelnek; igy Zólyom és Turóc-Szent-Márton közt, Kassa és Legenye-Mihályi közt.

Turistaság.

A K.-ban mintegy negyed század óta lehet szó turistamozgalmakról. A K. szépségeinek megismertetésére és hozzáférhetővé tételére 1873. alakult a Magyarországi Kárpátegyesület, mely kezdetben ugyan a Magas-Tátrára fordította figyelmét s itt létesítette legszebb alkotásait (menedékházak, turistautak, kalauzügy rendezése, a Csorbai-tó és Tátrafüred közti kocsiút, kárpáti muzeum), de idővel osztályai által a K. vidékének más részeit is bevonta működésének körébe, igy az Északkeleti K.-at, az aggteleki barlangot, Selmecbánya vidékét, Liptó vármegyét stb. Az 1892. alakult Magyar Turista-Egyesület (székhelye Budapest) osztályainak működése a Vágvölgy, Selmecbánya, Magas-Tátra vidékére terjeszkedik ki. Az erdélyi K.-ban 1880 óta a Siebenbürgischer Karpathen-Verein (székhelye Nagyszeben) fejt ki dicséretes működést, mely több mint 20 menedékházat épített és egyéb módon is lényegesen emelte a Délkeleti K. turistaforgalmát. 1891 óta az Erdélyrészi Kárpátegyesület (székhelye Kolozsvár) is hasonló célzattal működik, figyelmét főleg az eddig elhanyagolt Ny-i és K-i hegyvidékekre fordítván. A Biharhegységben a Bihari Kárpátegyesület (székhelye Nagyvárad), a Délmagyar hegyvidéken a Délmagyarországi Kárpátegyesület (székhelye Temesvár), a Kis-K.-ban a Modori turistaegyesület áll fenn, szerényebb működési körrel. Ezen egyesületek működése folytán ma már a K. majdnem minden részén ébredt fel a turistaság iránti érzék s több hegyvidék már annyira kultiválva van, hogy ott nagyobb arányu turistaforgalom létrejöhetett. Első sorban áll ez a Magas-Tátráról, melynek ma már sok ezerre menő idegenforgalma van, amely a számos fürdőben és nyaralótelepben hathatós támogatást talál. Ugyanez mondható a dobsinai és aggteleki barlangok vidékéről, mig a K. többi részeinek forgalma még mindig igen csekély. Erdélyben a Brassói- és Fogarasi-havasokban fejlődött némi turistaforgalom, egyebütt ez csak az odavaló lakosságra szorítkozik s a külföldre hatással még nem volt.

Kárpátvidéki növény

(planta Carpatica), kiváltképen az olyan, amely e hegyláncolatnak sajátja. Ilyen főleg a keleti meg az erdélyi Kárpátokon van bőviben. Ilyen p. a Delphinium oxysepalum Borb. et Pax, a Saxifraga Carpatica Rehb. a Magas-Tátrán a Tanacetum rotundifolium W. et Kit. az egész hegyláncon, a Bánffya petraea Baumg., Carex Dacica Heuff. Erdélyben és még sok más. L. Kárpátok.

Karpeles

Gusztáv, morva irodalomtörténetiró, szül. Eiwanowitzban (Morvaország) 1848 november 11. A Breslauer Nachrichten fő-, később a Breslauer Zeitung tárcarovtának, majd Berlinben a Deutsche Union, aztán a Westermannsche Monatshefte szerkesztője volt. Mint iró, főként Heine-buvárlatairól nevezetes. Művei közül megemlítjük: Geschichte der jüdischen Litteratur (Berlin 1884, 2 köt.); H. Heine (Hamburg 1885); H. Heine und seine Zeitgenossen (Berlin 1886); Fr. Spielhagen (Lipcse 1887); Allgemeine Geschichte der Litteratur (Berlin 1890, 2 köt.). Több ízben kiadta Heine műveit; azonkivül Moltke beszédeit és egy Zionsharfe c. antologiát (Lipcse 1889).

Karperec

már a legrégibb ókorban is ékszer gyanánt szolgált, melyet a karokon - inkább a csukló, mint a felső karon - viseltek s a különböző kulturának megfelelően különböző anyagokból készítettek. A görögöknél ércből öntött kigyóalakban csak a nők viselték, mig a férfiak gyűrüt (l. o.) hordtak; ugyanigy volt az araboknál is. A rómaiaknál (armilla) férfiak és nők egyformán viselték, de legtöbbnyire csak a jobb karon (ezért dextrale); a császárok mint kitüntetést (galbeus vagy galbeum) szokták a K.-t adni vitéz harcosaiknak. a persáknál s a többi keleti népeknél a K. néha oly széles, hogy csaknem az egész alsó kart befödi. A vad néptörzsek szintén viselnek K.-t, mely madarak tollából, apró kagylókból, leölt állatok vagy ellenségek fogaiból stb. készül. Különösen kedvelték a K.-et az ókori és középkori németek; ennek neve Bauge (bouc, vagyis gebogenes) volt s részint kitüntetés vagy barátság, vagy jutalom fejében osztogatták és kicsrélték egymás között; sőt még pénz gyanánt is szolgáltak. A K. kezdetben vasból volt, csak a merovingiek korában tünedeztek fel az ezüst és arany karperecek. Midőn XIV. Lajos korában a nők divatba hozták a födetlen karokat, egyszerre nagyon elkezdték viselni a K.-t is; ekkor a férfiak is hordozták: mint szerelmi zálogot, mellyel őket a nők kitüntették. A XVIII. sz. vége óta - amikor az alsó és felső karon is viseltek K.-t - ezen ékszer mindig jobban divatba jött s ma már roppant fényűzést űznek vele. Legutóbb a férfiak is felkapták a karperec viselését, de ez a divat nem igen hódít. L. még Karspiral.

Karpetánok

(Carpetani v. Carpesii), iberiai nép Hispania Tarraconensisben. Földjük az Anas és Tagus folyók mentén terül el, fővárosuk Toletum volt (ma Toledo). Némelyek szerint a carpetiak a mai Gibraltár környékének ókori lakói.

Karpiński

(ejtsd: karpinyszki) Francsisek, lengyel költő, született Holoszkóban (Galicia) 1741 október 4., meghalt 1825 szeptember 4. A lembergi jezsuita-iskolában nevelődött, utóbb egy ideig Bécsben tartózkodott, majd azon iparkodott, hogy a varsói udvarnál megfelelő állásba jusson. De nyilt, egyenes természeténél fogva sehol sem volt maradása s végre a vidékre vonult vissza, hol mind halálig maradt, a falusi nép társaságában. K. azok közül a lengyel költők közül való, akik a nemzeti irány képviselői voltak oly időben, midőn a lengyel irodalomban, mint politikai életében is ziláltság, bizonytalanság, bomlás mutatkozott. Az ő zengzees, népies dalaiban igaz nemzeti hang szólalt meg a kozmopolitizmus közepett. A lengyel nép mai napig énekli dalait, melyekben a karakterisztikus lengyel tulajdonságok: mély, melankólikus érzés és vallásos jámborság jutnak kifejezésre. Főként elégiái hiresek. Igen népszerü Ludgarden panasza címü költeménye. Irt idilleket, egy Sudyta címü tragédiát s lefordította a zsoltárokat. Munkái megjelentek Varsóban, 1804-ben négy kötetben; új kiadása Krakóban 1862. Önéletrajza megjelent Lembergben 1849. második kiadásban.

Kárpit

Falak bevonására szolgáló szines szövetek s mintázott papirosok, l. Képszövés és Papiros.

Kárpitozott ajtó

v. tapétaajtó, az a rendesen kisebb méretü ajtó, mely mint nyilás nincsen látható szárnnyal, kerettel stb. ellátva, hanem a szoba falszinével egy síkban van és ugyanaz a kárpit takarja, mely a szoba falait födi. Az ilyen ajtót a fölületes szemlélő tehát észre sem veszi és azért különösen a lakószobákból a toiletteszobába, fürdőszobába, árnyékszékbe stb. vezető ajtót szokták ilyképen készíteni.

Karpokrates

(Karpokras), Alexandriából, keresztény bölcsész, a Kr. u. második század első feléből. Platonizáló gnosztikus, kinek elmélete szerint a bolygók szferáiban lakó világalkotó s kormányzó démonok a legfőbb egységtől, istentől, eredtek, de ellene fellázadtak, mig az emberi lelkek hasonlókép valamikor az égben laktak, de a bűneset folytán a földre szálltak; a halál után a lelkek más testekbe szállnak, és igy egyes kiváló emberek segítsége hozzájárulván, fokonként megtestesülnek. Birtok- és nőközösséget tanít; hit és szeretet erősebb minden törvénynél. K. követőinek külön kultuszuk is volt, melyben a régi bölcseknek is Jézus mellett akadt helyük. K. halála után fia Epiphanes volt a felekezet feje, melyet nevéről neveztek el.


Kezdőlap

˙