Kinakészítmények

l. Kinafa.

Kinálat

egy-egy piacra és egy-egy árura vonatkozólag jelenti az eladási ajánlatok összegét. A K. és a kereslet együttvéve mindig a tényleg mutatkozó cseretörekvések összege, s megkülönböztetésük csupán a pénz használatán alapszik, mert minden kereslet egyúttal K. is és megfordítva; éppen ezért a cserénél a kettőt nem is lehet egymástól megkülönböztetni. A pénzgazdaság mellett az egyik csoport pénzért árukat keres, ez a kereslet; a másik csoport pedig ugyancsak pénzért árukat kinál, ez a K., amely utóbbinak éppen annyi fajtája van, mint a keresletnek (l. o.). A K. nagyságára és sürgősségére leginkább e két körülménynek van nagy hatása: 1. az eladásra kinált áruk termelési költségeknek és 2. a piacon levő áruk mennyiségének. A termelési költségek, helyesebben szólva, az újratermelés költségei állapítják meg a K. végső határát; azaz, ha a várható ellenérték, t. i. az ár, nem fedezi az újratermelés költségeit: akkor a K. vagy egészen megszünik, v. nagyon alászáll. A piacon levő áruk mennyisége pedig oly módon hat a K.-ra, hogy ha a kinált áruk összege felülmulja a reájuk irányuló keresletet, akkor a K. egy része ajánlati feltételeit - rendesen az árt - fogja megfelelően módosítani és megfordítva, ha a kereslet mulná fölül a K.-ot, akkor az volna kénytelen emehhez alkalmazkodni. A kereslet és K. tehát olyan relativ fogalmak, amelyeknek egyes feltételei és következményei kölcsönösen korrespondeálnak egymással, e korreláció eredménye lesz a piaci, vagy szabad ár. L. Ár.

Kinasav

(Chinasav). A valódi kinakérgekben előforduló organikus sav. Képlete: C7H12O6.H2O. Tisztán előállítva rombos hasábokból áll. 162° -on megolvad. Hevítéskor hidrokivan, pirokatechin, fenol stb. képződik belőle.

Kinb.

állatok latin neve mellett Kinberg Hjalm János Gusztáv svéd zoologus nevének rövidítése.

Kinburn

(Kili-Burun), egykori vár Taurisz orosz kormányzóságban, 85 km.-nyire Aleskitől, a róla elnevezett földnyelven, amely a Dnyepr-limant a Fekete-tengertől elválasztja. A várat a törökök építették; 1774. megkapták az oroszok; 1855. elfoglalta egy francia-angol hajóhadosztály. 1860. lerombolták. Ma egy kis halásztelep.

Kincardine

(ejtsde: kinkárdin), azelőtt The Mearns, grófság Skóciában, az Északi-tenger, Aberdeen és Forfar grófságok közt, 992 km2 területtel, (1891) 35,647 lak. É-i részét a Grampian egy ága takarja, amely a Battockban 779 m., a Kerloackban pedig 576 m. magasságot ér el és a Girdle Nes nevü hegyfokban végződik; a szilur-korszakból való gránitból és kristályos kőzetekből áll. DK-felé a hegyek a How of the Mearns nevü lapállyá sülyednek. A Dee és North Esk határfolyókon kivül a Cowie, Luther Water és Dye kis folyók öntözik. A Loch of Drum (40 ha.) és Loirston Loch (11 ha.) a tavai. A partok É-on igen meredekek. A lapályos részek termékenyek; a felületnek 50 százaléka áll megművelés alatt. A főfoglalkozás a halászat és az állattenyésztés, különösen a rövid szarvu marha tenyésztése. Az ipar kezdetleges és durva posztó és vászon szövésére szorítkozik. A főváros Stonehaven (l. o.).

Kincs

(Thesaurus), pénz, ékszerek vagy más drágaságok, melyek oly sokáig voltak elrejtve, hogy tulajdonosukat kitudni nem lehet. A Kincsleletet szabályozó királyi rendeletek szerint a talált kincs a földtulajdonos és találó között, ha azonban értéke 150 forintot meghalad, a kincstár, a földtulajdonos és a találó között egyenlő részekben osztandó fel. A kincslelet a hatóságnál nyolc nap alatt bejelentendő. Ennek elmulasztása, mint a talált kincs jogtalan elsajátításának vétsége 1000 frtig terjedhető pénzbüntetéssel és a talált kincsek elkobzásával büntetendő. A hatóságnál előre bejelentett kutatás esetében a bejelentési határidő 30 nap.

Kincslelet

l. Kincs.

Kincstár

l. Kamara.

Kincstári javak

(bona camerialia), a kincstár tulajdonát képező ingatlan javak, melyeknek jövedelme az államszükségletek fedezésére szolgál. Ezek Magyarországon az államjószágok (domania). L. Államjavak.


Kezdőlap

˙