Láthatár

l. Horizon.

Lathraea

L. (növ.), l. Rejtekfű és Bogárfogó növények.

Lathyrismus

idült mérgezés, mely leginkább a csicseri borsó (Lathyrus cicera L.) s az eddigi följegyzések szerint még másik két lathyrus-fata (L. sativus és Clymenum L.) által is előidéztetik. E mérgezés már a hippokratkusok előtt is ösmeretes volt s a latin szerzők is crurum exsolutio, cr. impotentia néven leirják. A L. az említett hüvelyesek huzamos és kizárólagos élvezete után szokott jelentkezni s a gerincvelőnek és a harántcsíkos izomzatnak eddig még nem eléggé ismert elfajulásában áll. Némelyek (Proust) a gerincvelő oldalkötegeinek másodlagos elfajulását, mások kronikus gyulladást s újabban Cantani a harántcsíkos izmoknak (különösen a comb hajlító és a hangrés tágító izmainak) zsíros elfajulását, visszafejlődését, sőt (az utóbbinak) teljes eltünését is találták. A L. állatokon is kifejlődik, igy disznókon, lovakon, mely utóbbiak hónapokog tartó betegeskedés után, a visszafutó ideg (nervus recurrens) sorvadásából magyarázandó hangképzési zavarok fuldoklás közben pusztulnak el, ugy hogy gégemetszés válhatik szükségessé. Az emberen észlelhető L. izomreszketéssel, vizeletvisszatartással, nemi tehetetlenséggel jár s a betegség legfeltünőbb jele a jellemző járás, mely e bajt a gerincvelősorvadástól is jól megkülönbözteti; az ilyen beteg ugyanis járás közben a szó szoros értelmében az egiyk lábáról egész teste súlyával a másikra esik s állás közben térdei folyton megbicsaklanak, ugy hogy hol előre, hol hátra esnék, ha mankókra nem támaszkodnék. A L. oka némelyek szerint egy a lathyrus-fajtákban előforduló gyántasav, mások (Astier) szerint egy illó alkaloida, a lathyrin. Francia-, Spanyol- és Olaszországban, továbbá Indiában már több ízben endémikusan jelent meg e baj, főképen a férfilakosság között. Kimerítő tárgyalását v. ö. Schuchardt, Deutsch. Archiv f. klin. Medic. (1888, 312. l.).

Lathyrus

L. (növ.) l. Bükköny, Clymenum és Csicseriborsó. Némelyek a L., vagyis bükköny nevét a kaszanyügével (Vicia) összecserélik.

Lati

l. Lassi.

Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc

l. Halotti beszéd.

Laticlavii

(lat.), a rómaiaknál azok a férfiak, akik a széles biborszegélyü (latus clavus) tunikát viselhették; a köztársaság idejében ez csak a szenátoroknak volt megengedve, a császárság alatt már a lovagoknak (equites) is.

Latifundium

(lat.), nagyobb kiterjedésü mezei birtok. Vajjon mekkora terjedelemnél kezdődött a L. fogalma, ismeretlen; tény azonban, hogy a római paraszttelkeknek a gazdagok által való megvásárlása v. egyszerü elfoglalása folytán keletkeztek L.-ok. A patriciusok hovatovább maguknak tulajdonították az ager publicust, hatalmas darabokat kihasítottak belőle, melyeket diszkertekre és egyéb fényűzési célokra használtak; ezzel aztán nemcsak a latin gazdálkodás módszerét tették tönkre, hanem magát a szabad latin parasztosztályt is.

Hazánkban a 10 000 katasztrális holdat meghaladó birtokokat tekintik latifundiumoknak, melyek kiterjedését 4 millió katasztrális holdra teszik, ugy hogy az ország összes területének 8,5 %-át foglalják el. A legnagyobb L. az Esterházy hercegi család birtoka, mely 421 000 holdra terjed, utána következik Schönborn Ervin grófnak 226 000, Koburg hercegnek 214 838 holdra terjedő birtoka. Magángazdasági szempontból nem hátrányos a L., mert megfelelő kezelést és tőkeerőt feltételezve, a földbirtoknak a talaj termő erejének egyensúlyban tartása mellett a legjövedelmezőbb kihasználását teszi lehetővé, ellenben közgazdasági szempontból nem előnyösek a L.-ok, mert nagyon egyenetlen birtok- és jövedelemmegoszlását s a tőkének tulságos fölhalmozódását vonhatják maguk után, azonfelül útjában állanak a népesség szaporodásának, a paraszt- és iparososztály fejlődésének s a vidék közgazdasági felvirágzásának. Minthogy pedig a latinfundiális birtokrendszer gyakran az abszentizmussal jár karöltve, az ország elszegényedésére is vezethet, mint ezt Irország szomoru története bizonyítja. Tekintettel az iméntiekre, a törvényhozás feladata, egyrészt a L.-ok tulságos terjedését esetleg birtokmaximum törvények által meggátolni, másrészt megfelelő intézkedések által azok ésszerü kezelésére hatni. V. ö. a földmivelésügyi minisztérium birtokstatisztikai kiadványait: 1. sz. A korlátolt forgalmu birtokok kimutatása (1893); 2. sz. A hitbizományi stb. birtokok kimutatása (1884); 3. sz. A kincstári, közalapítványi, nagyobb egyházi és szerzetesi birtokok kimutatása (1895).

Latimer

Hugó, angol reformátor, szül. Thurcastonban (Leicester) 1490 körül, máglyán halt meg 1555 okt. 16. VIII. Henrik angol királynak Aragoniai Katalinnal való vitájában tünt föl először, amennyiben mint a cambridgei egyetem részéről kiküldött vizsgáló bizottság tagja, a király mellett nyilatkozott, ki aztán őt hálából udvari káplánjává, majd 1535. worcesteri püspökké tette. Mikor Henrik uralkodása vége felé a reakció pártja került uralomra, ez a betegsége miatt Londonba utazott L.-t elfogatta, s őt titkos törvényszék elé állítván, a Towerbe záratta. VI. Eduárd lépvén Angolország trónjára, L. kiszabadult, de bár a parlament közbeléptére visszanyerte püspöki székét, nem foglalta azt el többé. Eduárd halálával a többi reformátorral együtt ő is újra börtönbe vettetett 1554., s a következő évben Ridley reformátor-társával megégettetett. Egyházi beszédeit ismételten kiadták Londonban 1825. két s 1845. négy kötetben. Életrajza megjelent Tulloch Leaders of the Reformation címü, 1859. kiadott művében és önállólag Latimer címen, Demans által 1869. kiadott életiratában.

Latinae Feriae

nevezetes ünnep ókori Itáliában, melyet a latin törzsek emberemlékezet óta megünnepeltek, még pedig Jupiter Latiaris tiszteletére. Az ünnep színhelye az Albalonga felett emelkedő Albai-hegy volt. Mikor aztán Róma a latin szövetségnek élére állott, a latin ünnepből római ünnep lett. Az ünnepre minden szövetséges város küldött képviselőket, akik mezei terményeket hoztak magukkal, jelen voltak az áldozaton és az ez alkalommal feláldozott fehér bikából mindenikük kapott egy részt. Az ünnep tartama alatt szünetelt minden közügy, ugyszinte üzlet és háboru is; ellenben nagyban járták gladiatorok harcai és egyéb versenyjátékok.


Kezdőlap

˙