Lauchert

a Duna 57 km. hosszu baloldali mellékfolyója; az Alb É-i szélén, 644 m. magasban ered és Scheer fölött torkollik.

Lauchammer

önálló jószágigazgatóság a merseburgi porosz kerületben, a ruhland-lauchhammeri szárnyvasút mentén, (1890) 393 lakossal. A L. részvénytársaságnak van vas- és bronz-öntödéje, gépgyára, hídépítészete és fürészmalma, melyekben 1300 munkás dolgozik. A gyártelepet 1725. Löwendahl bárónő alapította s az Einsiedel grófi család 1872. adta el egy részvénytársaságnak.

Lauchstädt

város és fürdő Merseburg (ettől 9 km.-nyire) porosz kerületben, vasút mellett, (1890) 2106 lak., vastartalmu ásványvizforrással, fürdőintézettel. Néhány éven át a weimari nagyhercegnek és Goethének volt kedvenc nyári tartózkodó helye.

Laud

(ejtsd: lád) Vilmos, canterburyi érsek, szül. Readingben (Berkshire) 1573 okt. 7., kivégezték 1645 jan. 10. Teologiát tanult Oxfordban s pappá szenteltetett 1601. Már az egyetemen felünt a puritanizmus iránti mély ellenszenvével. Mint stanfordi és kilworthi pap nagy mértékben kitüntette magát buzgó egyháziasságával s a szegények segélyezésével. Mint huntingdoni fődékán (1615) magára vonta Jakab király figyelmét s 1617-ben a király kiséretében Skóciába ment, hogy itt újra visszaállítsák a püspöki egyházkormányzatot, de ezen kisérletük nem sikerült. 1621. saint-davidsi, I. Károly trónraléptével bathi és wellsi, majd 1628. londoni püspök, majd csakhamar miniszterelnök, mig 1633. canterburyi érsek lett, s mindezen minőségében a puritanizmusnak minden kigondolható embertelen eszközzel való üldözését tartá élete legfőbb feladatának. Ő vitte be az anglikán egyház istentiszteletébe azon tulhajtott ritualizmust, mely annak egyes köreiben ma is uralkodik. Végre ellenesei kerekedtek felül s 1640 márc. 1. börtönbe vetették, s megfosztván minden méltóságától, sokáig sanyargatták, mig végre a parlament mindkét háza halálra itélte. L. keveset irt, de mint kéziratgyüjtő sokat buzgólkodott; az oxfordi egyetemnek élete folyamán 1300 darab, különböző európai és keleti nyelveken irt értékes kéziratot ajándékozott. Naplóját (Diary) Wharton adta ki 1694., és Parker oxfordi könyvkiadó 1857-60. kiadta összes, addig napvilágot nem látott leveleit, különböző iratai tis The works of the most reverend father in God, William Laud, D. D. etc. címmel, mely értékes adalékul szolgál az ő és kora jellemének megértéséhez. V. ö. A life of archbishop L. (London 1894); Simpkinson, Life and times of W. L. (u. o. 1895).

Laudanum

(lat.), az opimumnak egyik szinonimája; de az opiumtinkturát is nevezik igy, különösen a sáfrányos opiumtinkturát (tinct. opii crocata vagy laudanum liquidum Sydenhami).

Lauda Sion salvatorem

(lat.), versszakos róm kat. egyházi dicsének az oltáriszentség tiszteletére, melyet úrnapján is szokás énekelni; a. m. dicsérd Sion a megváltót.

Laudatio auctoris

l. Auctoris nominatio.

Laudator temporis acti

(lat.) a. m. a letünt kor dicsérője, Horatius (Ars poetica, 173) az aggastyánokra alkalmazza e jelzőt, mint akik a jelennel soha sincsenek megelégedve, s mindig a multat dicsérik, mikor még ők fiatalok voltak.

Laudemium

(lat., a. m. hűbérátvételdíj, ném. Lehenwaare), a római jogban az az illeték, mely emphytensis (örök-haszonbér) átruházásánál a tulajdonosnak (dominus emphytenseos) az új örök-haszonbér elismerése címén járt, s mely a vételárnak, ahol pedig vételár nem volt, p. ajándékozás esetében a becsértéknek 1/50-ik részét (quinquagesima) tette. A német jogban a hűbérúrnak járt hason illeték.

Lauderdale

(ejtsd: ládördél), több county az É.-amerikai államokban és pedig Alabamában (1640 km2 területtel, 21 035 lak., Florence székh.), Tennesseeben (875 km2 ter., 14 920 lak., Ripley székh.), Misszisszippiben (1750 km2 ter., 21 500 lak., Meridian székh.).


Kezdőlap

˙