L'empire c'est la paix

l. Empire.

Lemström

Károly Szelim, finn fizikus, szül. Helsingforsban 1838-ban, amelynek egyetemén jelenleg tanár; különösen az északi fény kutatása és mesterséges előállítása által vált hiressé. 1882. sikerült L.-nek az északi Finnország két 800 és 110 m. magas hegyén mesterséges északi fényt előállítani. E hegyek kiterjedt és sűrü villámhárító rendszerrel láttattak el, mely a földtől elszigetelve a hegy lábán lévő nedves réteggel állott vezető kapcsolatban. A rudak csúcsain az északi fényhez hasonló fényjelenség mutatkozott, melynek spektruma is megegyezett az északi fény spektrumával, sőt az egyik hegycsúcson 120 m. északfénysugár volt észlelhető. Számos dolgozatain kivül, melyek finn folyóiratokban és tudományos szemlékben jelentek meg, irta még: Om Volta-induktions-strömmars intesitets-förlopp (1869); Om Orsakerma till jordens magnetism (1877).

Lemur

v. maki (állat), a félmajmok (l. o.) rendjébe tartozó emlős állatnem. Feje és hosszu farka a rókáéhoz hasonlít; hátsó lábai jóval hosszabbak, mint a mellsők. Három faja ismeretes (L. catta L., L. macaco L. és L. mongon L.), melyek Madagaszkár és a szomszéd szigetek erdeiben élnek s táplálékuk után, mely gyümölcsből és rovarokból áll, éjjel járnak.

Lemures

a római babonában hazajáró lelkek, melyeknek megengesztelésére a háztartás feje (pater familias) május hó 9., 11. és 13. különös szertartásokat végzett. Némelykor egy rangba helyezték velök a larvae név alatt ismert rémeket, akik holtuk után nyugalmat nem találva bolyongnak, az élőket bántják és rájuk balsorsot hozva, nyomukban leselkednek. Maniae néven ellentétet képeznek a Larcs-okkal, akik viszont jóindulatu szellemek, boldogan elhunytaknak a tulvilágról a barátságosan őrködő lelkei. mania néven rémes alakokat értettek, csontvázakat (nudis ossibus), akik az élőknél az őrültséget okozzák és akiket engesztelő áldozatokkal kell kibékíteni és a házi tűzhelytől távol tartani. L. még Boszorkány, Lidérc.

Lemuria

elsülyedt állítólagos nagy földség, mely a föltevés szerint a mai Ázsiától délre létezett és kelet felé Hátsó-Indiával meg a Szunda-szigetekkel van összefüggésben, nyugat felé pedig Madagaszkár és Afrika délkeleti részéig terjedett. Egykori létezését egyik és másik állat- és növény-geográfiai tény, de bizonyos geologiai körülmények is sejtetik. Némelyek a Sechellek, Amiraut, Chagos, Maledivák és Lakedivák szigeteit az elsülyedt nagy terjedelmü földség maradványainak tekintik. Sclater angol természettudóstól ered e kérdéses földségre nézve a L. megnevezés, mert ama állatok között, melyeknek sajátságos földrajzi elterjedéséből a földség egykori létezésére következtettek, legfontosabb és legnevezetesebb szerepet a félmajmok v. lemurok játszottak. Megjegyzendő, hogy fosszil félmajmok ma már Európa és É.-Amerika fiatal harmadkori rétegeiből is ismeretesek és igy az a kérdéses földség semmiképen sem lehetett a félmajmok egyedüli őshazája.

Lemvig

város Jütland dán szigeten, 52 km.-nyire Rinkjöbingtől, a Limfjord D-i partján, 8 km.-nyire az Északi-tengertől, vasút mellett, 81890) 2413 lak. halászattal.

Le Myre de Vilers

Károly Mária, francia diplomata, szül. Vendomeban 1833 febr. 17. 1853. a tengerészeti pályára lépett, melytől azonban 1861. visszavonult. Miután egy ideig mint helyettes préfet működött, az 1870. háboru kitörésekor újra belépett a hajóhadba és Páris ostroma közben ki is tüntette magát. 1871-73. préfet volt, 1873. pedig Chanzy tábornok hivására Algeriába ment és elvállalta a gyarmat pénzügyi vezetését. 1879. mint civilkormányzó Kokhinkhinába került, mely állásról 1883. lemondott. 1886. Freycinet Madagaszkárba küldötte mint rélsident-t, mely állásban Franciaország protektorátusát szervezte. 1889. Kokhinkhinában képviselőnek választották. 1893 nyarán Sziamban működött mint rk. követ és ő kötötte meg a béke fentartása érdekében, de ebben az esetben nem volt képes a háboru kitörését megakadályozni. A becsületrend tulajdonosa.

Len

(növ., Linum L.), a róla nevezett család génusza 100-130 fajjal mind a két világrészben (hazánkban 20). Egy- v. többnyári füvek v. félcserjék, levelök többnyire váltakozó, keskeny és épszélü, virágjok ötöstagu, rendes 5 himjén kivül 5 álhimje (l. o.) van; tokja a lengumó gömbölyü, tizrekeszü, tompa ötszögletü, mindegyik rekeszében egy-egy magja van. Fajai: az angliai v. apró L. (L. catharticum L.), apró, 7-15 cm. magas, fehérvirágu növényke, levele átellenes. Egynyári fű, nedves réten mindenütt gyakori; régebben borral leöntve gyenge meghajtónak használták. A házi L. (L. usitatissimum L., l. a Fonószövő növények képén) 0,3-1 m. magas, fent álernyősen ágas, kopasz, levele váltakozó, keskeny lándsás, virága kék, magva lapos, hosszas tojásdad, kihegyezett. Hazája ismeretlen, több fajtáját termesztik, mert a hársrostjából finom fehérnemü lesz. A házi L. tőalakjában toktermése zárva marad, füve magasabb, kevéssé ágazik szét, levele apróbb. Rostja nem nagyon finom és kevésbbé puha. Leginkább Orosz-, Északnémet-, Angolországban, Belgiumban és Hollandiában meg az osztrák birodalomban termesztik. A pattogó L. (L. crepitans Boenn., L. humile Mill.) gubója kiszáradva gyengehangu pattanással reped fel, szára kurtább, ágasabb, levele, virága meg a tokja nagyobb, rostja finomabb, puhább, de kurtább. Magva világosabb szinü, több az olaj benne. Rövidebb ideig is fejlődik. Németország déli részén, hazánkban is termesztik, sőt gyakran el is vadul. A fehérvirágu v. amerikai L.-t (L. Americanum album) Németországban régóta termesztik, Szászországból Skócián át Amerikába jutott, de onnan Németországba ismét visszakerült. Állítólag kevésbbé ágas, 8 nappal előbb érik, több magvat érlel, keményebb és hosszabb rostja van, mint a pattogó L.-nek, de mégsem olyan finom és gyenge, ezenfelül kétes értéke is gátolja az elterjedését. A teli L. alacsony marad, de sok maggal fizet; leginkább Spanyol- és Olaszországban. Franciaország déli részén, Algeriában meg Egyiptomban vetik. Hazánkban a L. perenne L. (telelő L.) meg a L. Austriacum Jacq. vadon is gyakori; amazt Szibériában, emezt Franciaországban, a L. maritimum-ot L. Dél-Európában, a L. Levisii-t Pursh Amerikában, a L. triginumot Roxb. K.-Indiában vetik, de mindegyiknek durva a szövete. A piros virágu L. grandifiorum Desf. kedvelt kerti virág. Uj-Zélandi L., l. Vászonfű.

A L. nyirkos s hűvös éghajlat alatt s jó erőbe levő, mély rétegü, közép kötöttségü talajon díszlik leginkább. Legjobb előveteményei a trágyázott kapás- és takarmánynövények, melyek letakarítása után a talajt őszkor mély szántással kell előkészíteni. Sajátságos jelenség, hogy a L., ha több éven át ugyanazon helyen vetik, nem díszlik, mely jelenséget lenuntságnak szokás mondani. Ezért szabálynak tartják, hogy L. 6 év letelte előtt ugyanazon helyre vissza ne kerüljön. A L.-t korán tavaszkor a föld kellő megszikkadása után szokás vetni. Minél sűrübben vetik, annál finomabb a rostja. Ha fonalnyerés a főcél, kataszteri holdanként 1,5-2,3 hl. mag szükséges, ha magnyerés a főcél, 1 hl. is elegendő. A megfelelő sortávolság 12 cm. Tenyészet közben a L. gyomoktól tisztán tartandó. Mihelyt a L. sárgás szint ölt, alsó levelei megsárgultak s a magvak barnulni kezdenek, megérkezett a nyűvés ideje. A kinyűtt L. kévékbe kötve a mezőn megszáríttatik s aztán magtokjaitól megfosztatik, ami lebugázásnak mondatik. A lebugázott L., ha kellőképen megszáradt, nehézség nélkül eltartható s mint nyers L.-szár eladható, s ahol a L.-szár kikészítésével foglalkozó gyárak léteznek, a termelőre legelőnyösebb, ha a nyers L.-szárt adja el, minthogy a L. kikészítése megfelelő berendezést és részletes szakavatottságot feltételez. Hazánkban a kenderkikészítő gyárak foglalkoznak a L. kikészítésével is. A csupán magva végett termelt L.-t éréskor lekaszálják s a gabona módjára kicsépelik (l. Lenmag). Fonal-L. termelésénél kataszt. holdjáról 15-20 q nyers L.-szár és azonkivül 5-10 kg. kócot. A L. termelése az olcsóbb gyapot versenye folytán sokat veszített régi jelentőségéből, mindazáltal kivált Belgiumban és Oroszországban jelenleg is fontos szerepet visz; ellenben hazánkban mindössze 19-20 000 hektáron, a szükebb értelemben vett Magyarországon pedig épen csak 12-13 000 hektáron termelnek L.-t, a Dráván tul aránylag legelterjedtebb a L. mivelése, azon innen a felvidék, főleg Szepes válik ki. Tekintettel arra pedig, hogy hazánk L.-fonal és L.-árukért a külföldnek évenként 36-40 millió koronával adózik s hogy a L. termelése okszerü eljárást föltéve, nagyon jövedelmező, ugy mező-, mint közgazdasági szempontokból nagyon kivánatos, hogy ezen termelési ág hazánkban is jelentőségéhez mérten fölkaroltassék.

A L.-áztatás költségeit újabb időben a különféle mesterséges áztatási módokkal igyekeznek csökkenteni. Eddig ugyanis a hideg vizben való, illetőleg a természetes áztatást (l. o.) használták, ez azonban igen lassu és költséges. Az újabban használt mesterséges áztatási módok legnagyobb részénél magasabb hőfokot és alkalikus vegyeket használnak, de ezek egyenletes terményt nem szolgálnak. A mesterséges áztatásoknak legújabban más módjait is alkalmazzák; ezek közül különös megemlítést érdemel a Baur-féle eljárás, mert ez olcsó s gyors kivitele mellett egyenletes és szilárd terményt ád. Eljárásának a lényege következő: A L.-t jól elzárható vaskazánokba helyezve leöntik a L. súlyához viszonyított 5%-os higított kénsavval, a kazánt lezárják, légritkítást idéznek elő és 90° C.-ra felhevítik. A légritkítás folytán a sav egyenletesen hatja át az egész tömeget; a szálakat azonban nem támadja meg, mert a hőfok és a sav tömöttségi foka igen csekély. Ily állapotban a L. minősége szerint 2-4 óráig marad; ezt követőleg lebocsátják a savfürdőt és 4%-os szódaoldatot adnak reá s ismét légritkítást állítanak elő, 100o C.-ra felhevítvén a fürdőt, melyben 2 óráig marad a L. A szódafürdő után langyos vizzel öblítik a L.-t és levegőn szárítják. A kiszárított L.-t egy évig pihentetik, miáltal a rostszálak szivóssága lényegesen emelkedik. A törést s tilolást csak a pihent L.-en végzik. A Baur-féle eljárásnál a L. súlyából 18-24%-ot veszít, és 20-24% L.-rostot ád. Ezen eljárás a L.-rostokat nem támadja meg és aránytalanul olcsóbb a régi eljárásnál. A L.-törés s tilolás kérdését mindeddig nem oldották meg oly sikeresen, mint az áztatás kérdését. Kétségen kivül legjobban munkálja meg a L.-t a kézi törő s tiloló, csakhogy ez igen költséges. Olcsóbban végzik a törést a recézett hengerpárokból álló gépek, de ezek sok rostszálat tépnek el. Sokkal jobban kimélik a rostszálakat azon gépek, melyek tűsorokkal borított lapokból állanak, mert a L.-be mélyedő tűk csak hosszarepedéseket idéznek elő, azaz rostszálakra bontják a nyalábokat, de a szálakat nem tépik szét. E gépek egyedüli hátránya a tűk költséges fentartásában áll. A tilolást leggyakrabban a küllősrendszerü tilológépekkel eszközlik, melyeknek hátránya, hogy igen sok szálat tépnek. Kedvezőbb azon elrendezés, amelynél a lécek nagyobb méretü henger felületére erősíttetnek, a L. pedig a henger előtt álló asztalon csúsztattatik a lécek kefélő hatása elé. A tilolt L.-t gerebenezésnek (l. Fésülés) vetik alá, mert rostszálainak hossza nagy határok közt ingadozik, finomabb fonalak gyártásához pedig egyenlő hosszu szálakra van szükségünk. A gerebenezett L.-ből fésült fonalat, a kócból nyujtott fonalat gyártanak (l. Fonalgyártás). A gerebenezett L.-t ugyanis tűsléces nyujtófejjel ellátott szalagképzőn kezelik, azután a nyert szalagot tűsléces nyujtófejjel ellátott nyujtógépen nyujtják 2-3-szor s végre szintén tűsléces nyujtófejjel ellátott előfonón megfonják (l. Juta). A kócot kártolják s azután épp ugy, mint a gerebenezett L.-t, nyujtják s előfonattá alakítják. Az itt használt kártológép a jutafonásnál használt egyengető kártolóval azonos szerkezetü (l. Juta). A fonallá való megsodrást szárnyasorsóju (l. Fonás) gépen (Water-gépen) végzik. A finomabb fonalakat nedvesen fonják, vagyis az előfonatot, mielőtt a nyujtóhengerek alá kerülne, meleg vizfürdőn bocsátják át, miáltal a gummiszerü anyagok oldódnak s a rostszálak széthúzhatók. A Water-gépen nyert fonalat matringolják s szárítják és matring alakban, de csomagokba kötve hozzák a kereskedelembe. A csomagolás az osztrák vagy angol rendszer szerint történik. Az első szerint a matring, illetőleg a motóla kerülete 3 bécsi rőf; ennél 60 menetet, illetőleg 60 szálat pászmának, 20 pászmát matringnak, 20 matringot kötegnek, 12 köteget csomagnak (shock) neveznek. Az angol csomagolás szerint a motóla kerülete 3 yard és ennél 100 menetet (300 yard) neveznek pászmának. 10 pászmát matringnak, 20 matringot kötegnek, tizenkét köteget csomagnak.

A L.-t hasonlóan fehérítik, mint a pamutot (l. o.) néha klór nélkül a gyepen; többnyire a klórral és a gyepen való fehérítést egyesítik egymással. A L.-fehérítésénél mutatkozó eltérések abban találják magyarázatukat, hogy a L. rostjában több a tisztátalanító anyagoknak a mennyisége, mely a L. rostjához számítva 25-30 százalékot tesz ki. Ezen tisztátalanító anyagok tulnyomó része pektinsavból áll. A L.-nek mésszel, szódával, mosóluggal vagy gyántaszappannal való főzésénél átalakul ez a pektinsav az alkáliákban oldható, ugynevezett metapektinsavvá. A klórozáshoz nem szabad előbb hozzáfogni, mig a pektinanyagok legnagyobb részét el nem távolították, különben oly erős klórfürdőket kellene használni, melyek a L. rostját is megtámadják. A gyepen való fehérítésnél a vásznat kiterítik a földön és többször vizzel meglocsolják. A napfénynek behatása, talán a viz elpárolgása folytán is, ozon fejlődik, mely fehérít. A L.-fehérítés 3-6 hétig tart.

A L.-fonal finomságát az angol számozással jelzik, vagyis az egy angol fontra eső 300 yardos pászmák számával, azaz Na=Ly/300*1/Gtta E képletben L a fonal hosszát yardban, G a fonal súlyát angol fontban jelzi. A L.-fonalak leginkább fehérített vászon és mintás áruk gyártására használtatnak. E célból legjobb a fonalakat 1/2 fehérségig fehéríteni, ezután megszőni s a szövetet tovább fehéríteni. A L.-szövetek az árak tekintetében a versenyt a pamutszövetekkel ugyan nem bírják ki; van azonban a L.-áruknak oly sajátsága is, amelynél fogva sok esetben elsőbbségben részesülnek. A L. ugyanis igen jól mosható, tisztábbra mint a pamut, ezért női ingekre s kórházi ágynemüre alkalmasabb. A L. több vizet képes felszívni s ezért törülközökre is alkalmasabb a pamutnál; végre merevebb és fényesebb, s ezért finom asztalterítőkre, asztalkendőkre alkalmasabb. A L.-áruk csinozását l. Csinozás.

A L. rostját már a legrégibb idő óta szövik, de Európában eleinte, az Alpesektől délre, még az árja nép előtt, a L. angustifolium Huds. többnyári gyökerü és többszáru faj nyujtotta a L.-szövetet, amint Felső-Olaszország kőkorszakbeli és Svájc cölöpházaiban talált maradványok tanusítják. Ez a faj Európa déli részén s a Kanári-szigetektől Palesztináig és Kaukázusig terem, ellenben a házi L. hazáját a Persa-öböl, a Fekete- meg a Kaspi-tenger közé helyezik. Ezt Egyiptomban, Assziriában és Mezopotámiában 4-5000 esztendő óta termesztik. Régi termesztésének bizonysága az egyiptomi mumiák takarója, mert ez mikroszkópiumi vizsgálat szerint valóban lenszövet volt; füve az ős egyiptomi emlékeken meg van ökörítve; sőt bennök a gubóját meg a magvát is találták.

Mikor foglalta el az egynyári L. a L. angustifolium helyét, ismeretlen, de ugy látszik már a keresztény időszámítás előtt, mert Plinius azt irja, hogy a L.-t tavaszkor vetik, őszkor pedig nyűvik. Valószinü, hogy az egynyári házi L.-t az árja nép hozta Európába, s az Alpesektől északra termesztették, mert itt a klima megfelelőbb neki, mint a L. angustifoliumnak. Egyiptom, Fenicia és Judea népe ruhát, sátort, vitorlát stb. készített a L. rostjából. Herodotos szerint a babiloniaiak L.-ből való felső ruhát viseltek, Strabo szerint Babiloniának Borsippa városa nevezetes L.-ipar székhelye volt. Ázsiából a L. termelését Görögországban is meghonosították, Homeros a L.-t többször említi. Herodotos szerint pedig a L.-ruha bujálkodó női s fényűző viselet volt. A római birodalomban Livius szerint Kr. e. már az V. sz.-ban volt ruhanemü belőle, a IV. sz.-ban a samniták fehér L.-tunikát viseltek. Cicero szerint a korabeli fényűző L.-ruházkodás Keletről ered s a reszpublika vége felé a L.-vászon használata mindég jobban öregbedett. Ezután nemsokára a germánok, kelták, szlávok és litvánok is kezdték a L.-t termeszteni, mire ez jobban általános lett Európában is.

A L. betegségei. A L.-ben nagyobb károkat csak az aranka (l. o.) és a lenrozsda tesz. Ez utóbbi betegséget, amely miatt a megtámadott növények rostjai törékenyek lesznek, a Melampsora Lini Tul. nevü gomba okozza, mely különösen Belgiumban, hol a betegséget le feu vagy la brulure du lin név alatt ismerik és Oroszországban tesz nagymérvü károkat. A lenrozsda csakis uredo és teleuto alakban ismeretes. Gyakori a L.-en, anélkül hogy jelentékenyebb kárt okozna, a Phoma herbarum Westd. nevü gomba is, mely a növényeken apró feketés foltokban jelenik meg.

Lena

1. az északi Jeges-tenger vizkörnyékéhez tartozó nagy folyó K-i Szibériában. Az É. sz. 54o alatt, a Baikál-tó ÉNy-i partjától 32 km.-nyire, Verkholenszk járásban, a Baikál-hegységben ered. Eleinte gyors folyásu és számos sellőt alkot; Kacsugánál 3 m. mély és kis hajók járhatnak rajta; Uszt-Kutszknál felveszi a Kutat és ÉK-i folyásuvá lesz egészen Jakutszkig. A Kirenga fölvétele után hosszu ideig magas, sziklás partok közt folyik. A Vitim (1600 km.) torkolatán alul nagyobb hajók is járhatnak rajta és partjai is alacsonyak; ezen részében veszi föl az Olakmát. Jakutszknál É-ra, később ÉK-re fordul, fölveszi az Aldant (2000 km.) és a Viljuit (850 km.), kilép a tundra-vidékre és mintegy 100 km.-nyire a tengertől megkezdi deltaképződését; itt 7 fő- (Zapadnaja, Belkoi, Tumatszkaja, Kogisztak, Trofimovszkaja, Küllakh és Bükovszkaja) és mintegy 50 kisebb ágra oszlok. Deltája 28 000 km2. Hossza 4500 km., vizkörnyéke (Venyukov szerint) 1 896 000 km2. Kacsugánál áprilisban, Jakutszknál május közepén, deltájában pedig csak jul. elején szabadul meg a jégtakarójától. Kirenszk és Jakutszk között nyáron rendes hajójáratok vannak rajta. A L. halakban nagyon gazdag; azonkivül vizkörnyékén sok az ólom-, vas- és rézérc, továbbá a szén és só; nagy terjedelmüek az erdők is. A Vitim és a Olekma az összes ázsiai folyók közt a legtöbb aranyport viszik magukkal. Forrásvidékén burjátok, alább tunguzok és jakutok laknak a partjain. - 2. L., spanyol város, l. Pola de Lena.

Lenaia

(gör.), szüreti ünnep, l. Dionysos.


Kezdőlap

˙