Le Sueur

(ejtsd: lü szüör), 1. Eusztrák, francia festő, szül. Párisban 1616 megh. u. o. 1655. Vouet tanítványa, főleg Rafel és Poussin hatása alatt festette meg műveit, melyekben rendkivül komoly művészi felfogás, nemes egyszerüség nyilatkozik meg, menten minden hamis pátosztól, de amelyek nagyon is magukon viselik L. mintáinak a nyomát. Első nagyobb műve a Lambert de Thorigny párisi palotája számára festett képei (jelenleg a Louvreban), u. m.: Amor története, Apollo és Phaëton, Granymedes elrablása. 1645-48. festette leghiresebb művét, 22 képet szt. Brunó életéből a párisi kartauzi kolostor kis keresztfolyosójában (jelenleg szintén a Louvreban), melyek közül leghatalmasabb a szt. Brunó halálát ábrázoló kép. A Louvreban van még 1649. festett hires képe, mely szt. Pál apostol szereplését ábrázolja Efezusban, azonkivül több vallásos tárgyu képe. Néhány képe van a szt. pétervári Eremitageban, a berlini és müncheni képtárakban stb.

2. L. János Ferenc, francia zeneszerző és iró, szül. Drucat-Plesselben 1760 febr. 15., meghalt Párisban 1837 okt. 6. Az 1795. alapított Conservatoire felügyelőjévé nevezték ki. Itteni tanártársaival, főleg a szintén iperairó Catellel versengvén, 1802-ben le kellett mondania, s ezóta nyomorban élt 1804-ig, mikor Palsiello, Napoleon első konzul nyugalomba vonuló karnagya, őt ajánlotta utódául. 1814. királyi udvari karnagy lett és a Conservatoire zeneszerzési tanára, akadémikus stb. Sokat alkotott: 33 (jobbára szinpadias ízü) misét, oratoriumot (Deborah, Rachel, Ruht), Tedeumokat, Stabat matert, motettet, kamarazenét, 9 operát (La caverne, Télémaque, Les bardes). Zeneelméletbe és oktatásba vágó művein kivül megirta Palsiello életrajzár (1816). L.-ről könyvet irtak: Raoul-Rochette (1837); Stéphen de la Madeleine (1841) és a progtammzene szempontjából Fouque, L. mint Berlioz előfutára c.

Lesueur

Károly Sándor, angol zoologus, szül. Havreban 1778 jan. 1., megh. u. o. 1857. 1800-1804. tészt vett a Baudin földkörüli útjában; visszatérése után a havrei muzeum igazgatója lett. Különösen alsóbbrendü állatokkal foglalkozott.

Lésza

1. vesszőből, nádból, kákából, szalmából font vagy összekötött sövény vagy kerítés (a palócoknál). 2. A felsorolt anyagból font lapos halfogó rekesz, vagy kerekdeddé alakítva tapogató halászszerszám. 3. Vesszőből vagy kákából kötött, lábakon álló lapos ágy féle (Kemenesalján). 4. Vesszőből vagy nádból készült szőnyegalaku fonadék, gyümölcsszárításra, aszalásra. 5. Ilyféle fonadék rekesszé alakítva, élelmiszerek tartására (Göcsej, Mátyusföldön rács). 6 Vékony vesszőből font szekérkas, vagy birkaállásul felállítandó szállítható kerítés (székelyeknél).

Leszállítás

(zene), l. Hanglejebbítés.

Leszámítolás

l. Disconto.

Leszámítoló ügylet

l. Disconto és Bank.

Leszámolás

kölcsönös követelések kiegyenlítése általában, a tőzsdén pedig a későbbi szállításra v. határidőre kötött ügyletek kiegyenlítése. A tőzsdei ügyletek a budapesti áru- és értéktőzsde értéküzleti szokásai szerint a teljesítése ideje tekintetében a következőleg osztályoztatnak: a) készfizetésre kötött ügyeletek; b) leszámolásra kötött ügyletek; c) néhány nap alatti szállításra és d) szabott határidőre kötött ügyletek. A L.-ra kötött ügylet az, mely a lejárati határidő megállapítása nélkül oly tőzsdei értékek iránt köttetik, melyek a L.-ba vannak bevonva, és amelynél a közvetlen lebonyolítás nem köttetett ki. Az ilyen ügyletet a megkötés napját követő legközelebbi bejelentő napon kell bejelenteni. A budapesti áru- és értéktőzsdén L.-ra kötött összes értéküzleti ügyletek lebonyolítása a Budapesti giro- és pénztár-egylet részvénytársaság vezetése alatt álló leszámoló iroda útján történik. Más módon való L. 50 frt birság, ismétlés esetén a tőzsde látogatásától való kizárás terhe mellett tilos. A L. az értékpapirokra vonatkozó tőzsdei szabályok szerint naponkint, félhavonkint (medio és ultimo) vagy havonkint (ultimo) történik. A L. módozatai iránt az értéküzleti L. rendje határoz.

Leszámoló hivatal

A vasutak egymással szoros kapcsolatban álló szállító intézménye van, melynek jótékony hatása különösen az áruk gyors és közvetetlen, illetve átrakás nélkül való szállításában nyilvánul. Mindez föltételezi a kocsik, rakodó szerszámok, stb. közös használatát, a fuvardíjban, a mellékilletékekben, téves irányításból avagy a kocsi vagy áru megrongálásából, stb. támadó károsodásban való közös részesedését. Hogy mind e kölcsönösen támadó követeléseket le lehessen az árukkal menő okmányok, kisérőlevelek alapján számolni, különböző leszámolási módozatokat követnek, aszerint amint direkte, avagy tört forgalomban rovatolják az árut. Az utóbbi alapján Franciaország és Olaszország számol le, elkülönítvén határállomásukon teljesen a szállítási illetéket; de ugyancsak az olasz vasutak Ausztriával már a direkt rovatolás alapján számolnak le. Utóbbi leszámolásokat rendesen egy központi hivatal végzi. Közöttük és az osztrák vasutak között a leszámolást a Szegeden és Bécsben szervezett L.-ok bonyolítják le, mindenik önállóan működvén: a beosztott viszonylatok ügyeit függetlenül számolják le az 1887 máj. 1. elfogadott szabályzat határozatai szerint. Legcélszerübben van rendezve e leszámolás Angliában, hol teljesen független, saját személyzettel rendelkező központot szervezte, a Clearing-house-ot (l. o.). Ott közvetetlenül kiegyenlíttetnek a vasúttársulatok egymás között leszámolt tartozásai. Sőt ez intézet a főbb állomásokra kiküldött hivatalnokaival még a leszámolás alapjául szolgáló kisérő okmányoknak helyes kezelését is ellenőrzi.

Leszámoló iroda

a tőzsdei leszámolás céljából fentartott hivatal, melyet Budapesten és Budapesti giro- és pénztár-egylet részvénytársaság tart fenn. L. Leszámolás.

Leszámoló rend

l. Leszámolás.


Kezdőlap

˙