Littlehampton

(ejtsd: litlhemptn), város Sussex angol grófságban, 16 km.-nyire Chichestertől, az Arun torkolatánál, vasút mellett, (1891) 4452 lak., tengeri fürdővel.

Little Hulton

(ejtsd: litl höltn), gyárváros Lancaster angol grófságban, Bolton mellett, (1891) 6693 lak.

Little Popo

l. Kis-Popo.

Little River

(ejtsd: litl rivr), county Arkansas É.-amerikai államban, 1200 km!2 területtel, 6500 lak., Richmond székhellyel.

Little Rock

(ejtsd: litl rokk), Arkansas É.-amerikai állam és Pulaski county fővárosa, kat. püspök székhelye, az Arkansas jobbpartján, több vasúti vonal mellett, (2890) 25 874 lak. (1880. 13 815), élénk kukorica- és különösen pamutkereskedéssel: a States House, az igazságügyi palota, az őrültek háza, a siketnémák és vakok intézete, a L. University a legszebb épületei.

Littre

(ejtsd: littr) Alexis, francia orvos, szül. Cordesban 1658 jul. 21., megh. Párisban 1725 febr. 3., mint a Chatelet orvosa; ő irta meg először a róla elnevezett bélsérv (Hernia Littriana) kórisméjét, s ő foglalkozott először a húgycsőmirigyekkel (Glandulae Littrianae) is.

Littré

Miksa Pál Emil, francia tudós, szül. Párisban 1801 febr. 8., megh. u. o. 1881 jun. 2. Eleinte orvostudományokat tanult s csak később fogott a nyelvészet és történelem tanulmányozásához. 1831 óta a National munkatársa volt s még Carrel halála után is, 1851-ig dolgozott bele. A februári forradalom utáni városi tanácsos lett Párisban, de már 1848 őszén visszavonult a közélettől. 1871. beválasztották a nemzetgyülésbe, hol a köztársasági balpárthoz csatlakozott; ugyanazon év dec. havában az akadémia tagja lett, 1875. pedig élethossziglan beválasztották a szenátusba. Mint orvosi szakirónak főmunkája Hippokrates összes műveinek fordítása és kiadása (Páris 1839-61); mint bölcsész Comte követője volt, kinek iratait népszerü modorban magyarázta és terjesztette; idevágó munkája: Analyse raisonnée du Cours de philosphie positive du Comte (Páris 1845); Auguste Comte et la philosophie positive (u. o. 1877). Legfontosabbak azonban nyelvészeti munkái: Dictionnaire de la langue française (4. köt. 1863-72, pótlék 1878); Histoire de la langue française (u. o. 1882); Littérature et histoire (u. o. 1876) stb. Irta továbbá: Études sur les barbares et le moyen-age (u. o. 1884); lefordította Plinius természetrajzát, kiadta Carrel iratait, átültette Dante Poklát ó-francia nyelvre, stb. V. ö. Sainte-Beuve, Notice sur L., sa vie et ses travaux (u. o. 1863); Caro E. L. et la positivisme (u. o. 1883).

Littrow

1. József János, osztrák csillagász, szül. Bischofteinitzban (Csehország) 1781 márc. 13., megh. Bécsben 1840 nov. 30. Prágában jogot és teologiát végzett és 1803-tól fogva Renard gróf nevelőjeként, annak sziléziai birtokán matematikát és asztronomiát tanult. 1807. Krakóban a matematika, 1810. a kazáni egyetemen az asztronomia tanára; mint ilyen berendezte itt a csillagvizsgálót. 1816. Budára jött Pasquich (l. o.) mellé mint társ (socius) a gellérthegyi csillagvizsgálóhoz, végre 1819 a bécsi egyetemen a csillagászat tanára és a csillagvizsgáló igazgatója. A csillagvizsgáló újra szervezéseért, kiváló irodalmi s tanári működéseért 1836. osztrák nemességet kapott. Elméleti és szakmunkálatain kivül, melyek alapján többi közt Pössl a dialitikus messzelátókat készítette, L. főkép az asztronomia népszerüsítésével szerzett nagy érdemeket. Népszerü előadásait a Wiener zeitschrift für Kunst u. Litteratur című folyóiratban közölte. Nagyobb művei: Theoretische und praktische Astronomie (Bécs 1821/1827, 3 köt.); Über Höhenmessung durch Barometer (u. o. 1821); Dioptrik oder anleitung zur Verfertigung der Fernrohre (u. o. 1830); Gnomonik oder anleitung zur Verfertigung aller Arten von Sonnenuhren (ui. o. 1833); Über Sterngruppen und Nebelmassen des Himmels (u. o. 1835); Atlas des gestrinten Himmels (Stuttgart (138); máig is sok tekintetben utól nem ért népszerü csillagászata: Die Wunder des Himmels (u. o. 1834-1836), 3 köt., 7-ik kiadása 1882-83 Weisz Edétől); Handbuch zur Umrechnung der vorzüglichsten Münzen, Masse und Gewichte (u. o. 1832); Kalendariographic (Bécs 1828). L. a biztosítás terén is szaktekintély volt. Szépirodalmi munkái Vermischte Schriften címen jelentek meg (Stuttgart 1846, életrajzzal). L.-nak a budai csillagvizsgálón töltött idejéről, valamint nem egészen korrekt viselkedéséről Pasquichnak Kmeth általi megtámadásában lásd bővebben Heller Ágost, A gellérthegyi csillagásztorony (Természettudományi Közlöny, X. kötet, 107-109. füzet, 1878).

2. Károly Lajos, az előbbinek fia és utóda, szül. Kazánban 1811 jul. 18., megh. Velencében 1877 nov. 16. Atyja oldalán kezdettől fogva csillagászattal foglalkozva, már 1831. mellette asszisztens, majd annak halála után 1842. a bécsi csillagvizsgálónak igazgatója, miután már 1835. kiadta Hell's Reise nach Wardöe und seine Beobachtungen des Venus-Durchganges im Jahre 1769. 1847. Struve V.-sal együtt az orosz és osztrák fokmérés csatlakozásának megítélésére küldötték ki, 1848-tól fogva mint a bécsi akadémia tagja, annak emlékirataiban közölt több értekezést, igy különösen 1841-ben Beiträge zur nautischen Astronomie címen könnyü módszert közölt a tengeren való helymeghatározásra, melyet Faye H. Franciaországban is bevezetett. 1862 óta élénken részt vett a közép-európai fokmérés munkálataiban, Weisszel együtt pedig a bécsi csillagvizsgáló meteorologiai észleleteit dolgozta fel. Lefordította Airynek A csillagászat történetének vázlata a XIX. sz. elején (Bécs 1835) és irt Populäre Geometrie-t (Stuttgart 1839); Gehlers szótárában pedig 1844. a geográfiai szélességek gazdag jegyzékét közölte (külön lenyomatban Lipcsében 1848, pótlások 1846). A bécsi csillagvizsgáló Annaleseiben, melyek vezetése alatt nagyjelentőségüekké váltak, kiadta Piazzi összes észleleteit, valamint az Argelander-Öltzen-féle csillagjegyzéket. Többször és mindig bővítve rendezte sajtó alá atyjának népszerü csillagászatát, a Wunder des Himmels-t, utoljára a 6-ik kiadást 1877. Az ő igazgatása alatt épült fel a bécsi remek új csillagvizsgáló.

3. L. Henrik, az előbbinek öccse, szül. Bécsben 1820 jan. 26., meghl. Abazziában 1895 ápr. 24. A tengerészethez ment, 1858 óta fregatt-kapitány és a kereskedelmi tengerészeti akadémia igazgatója Triestben; mint m. királyi tengerészeti felügyelő Fiuméban; mint tengerészeti és mint szépirodalmi iró működött. Munkái: Marienwörterbuch (Bécs 1851); Handb. der Seemanschaft (u. o. 1859); Aus der See (Triest, 4-ik kiad., 1876); Reisebilder (Bécs 1883) Lustspiele u. Novellen (1891).

Lituites

Breyn, kövült állat. A fejlábuak (Cephalopoda) osztályán belül a Nautiloidea-k alrendjébe tartozó kihalt állatnem, amely a szilur időszakban élt. A ház első kanyarulatai egy síkban vannak becsavarodva, mig az utolsó kanyarulat teljesen kiegyenesedik és egyenes vonalban hosszura megnyulik.

Liturgia

(gör.-lat.), a legtágabb értelemben magában foglalja a Krisztustól rendelt s az egyház által áthagyományozott s kifejlesztett szent formákat (szavakat, cselekvényeket és jeleket), melyek által a papnak mint Krisztus helyettesének és az egyház szolgájának közvetítése által Istennek az őt megillető tisztelet, az embernek pedig az isteni kegyelem adatik; Istennek az emberekhez való leereszkedése és az embereknek az Isten iránt való odaadása; az embereknek Istennel való kiengesztelése, az Isten és ember közt való összeköttetés eszközöltetik és külsőleg szem elé állíttatik. Szűkebb és kiválóbb értelemben a L. alatt kizárólag a szent misét értették, minthogy ebben majdnem az összes nyilvános istentisztelet összpontosult. L.-knak neveztetnek továbbá a különféle formulák, melyek szerint a szorosabb értelemben vett L., a szent miseáldozat szolgáltatik, s e tekintetben a L.-k keletiekre s nyugatiakra oszlanak. A keleti-L. főbb ágait alkotják: 1. A jeruzsálemi egyház, vagyis szt. Jakab apostol L.-ja, valószinüleg görög nyelven. Ez a legismeretesebb keleti liturgiáknak alapja, és a régi egyházban általánosan szokásos felosztás szerint az avatatlanok és a hivők L.-járaoszlik. Az apostoli konstituciókban foglalt és római szt. Kelemennek tulajdonított L., az ős keresztény L., mely lényegében az apostoloktól származik és csekély eltéréssel az első századokban egyedül használtatott, a többi L. mind ebből fejlődött. 2. Az alexandriai egyház L.-ja, mely szt. Márknak tulajdoníttatik s igy is neveztetik, görög nyelven. Ezzel a koptok és abissziniaiak L.-ja van kapcsolatban. 3. A konstantinápolyi egyháznak két L.-ja van, melyek fölváltva használtatnak, t. i. szt. Vazul és Aranyszáju szt. János L.-i; ez utóbbi rövidebb, mint az előbbi s leggyakrabban használtatik. Mindkettő igen hasonlít szt. Jakabéhoz. A konstantinápolyi L. Cirill és Method által ó-szláv nyelvre lefordítva, Pannoniába és Morvaországba, később Bolgárországba és Szerbiába, végre sokféleképen megváltoztatva, Oroszországba hozatott be. Az örmények L.-ja ó-örmény nyelven a IV. sz.-ban a görögből keletkezett. A nyugatiakhoz tartoznak 1. a római L., melyet, főrészeit illetőleg, már I. Ince pápa szt. Péter apostol koráig visz föl. Ennek legrégibb irott emlékei három sacramentariumban foglaltatnak: a) Sacramentarium Leonianum, b) Sacramentarium Gelasianum és c) a Sacramentarium Gregorianum, igy neveztetve I. Gergelytől (590-604), ki életirójának, János szerpapnak, tanusága szerint a Gelas-féle sacramentarium új kiadását eszközölte, abból többet elhagyott, másokat hozzáadott, némit változtatott, és az egész L.-t, amely addig 3 részből állott, egybe szorította össze. 2. A milanói egyház L.-ja, mely ambrosiana-nak is neveztetik; ezen egyház első püspökétől, Anatholontól, szt. Barnabás egyik tanítványától ered, de jelenlegi alakját szt. Ambrustól nyerte. 3. A mozarab L., spanyol-gót, Izidor-féle s toledóinak is mondatik. 4. A gallikán egyház is a kereszténység behozatalától fogva különös, a keletihez hasonló L.-val birt, mely azonban már régen Pipin s Nagy Károly óta kiment a szokásból. 5. Az Alemanni L. Kétségbelen, hogy a legrégibb időben Felső-Németországban a Gelas-féle sacramentarium, Alsó-Németországban a római ritus, Felső- és Alsó-Pannoniában pedig szt. Ambrus L.-ja volt használatban. Afrikában szintén külön L. volt használatban, az afrikai L. Az említett nyugati L.-k helyébe a XVI. sz.-ban az V. Pius által 1750. rendelt római missale lépett.


Kezdőlap

˙