Mahmidje-

vagy Mahmudije-csatorna, l. Alexandria.

Mahmud

1. (I.) török szultán (1730-54), II. Musztafa fia és III. Achmed utóda a trónon. 1696 körül szül, megh. 1754. Miután a janicsárok felkelését vérözönben elfojtotta és a persa sahval folytatott, még III. Achmed által megkezdett háborunak véget vetett, 1736-39. a szövetséges III. (VI.) Károly magyar király és Anna cárnő ellen fordította fegyvereit. Ebben a háboruban Károllyal szemben siker követte zászlóit, ugy hogy a bécsi udvar Szavójai Jenő hódításait (Szerbia- és Boszniában) visszaadta a törököknek. Kis-Oláhország is a szultán hatalmába esett. A trónon öccse, III. Oszmán követte. L. Törökország.

2. M. (II.) török szultán (1808-39), I. Abdul Hamid fia, szül. 1785., megh. 1839 jul. 1. IV. Musztafa (öccse) megöletése után (1808) mint az Oszmán-család egyetlen élő sarja, ellentállás nélkül foglalta el a trónt. Eleintén sok nehézséggel kellett neki megküzdenie; a birodalom számos tartományában felkelés dühöngött, a pénztár üres volt, a közigazgatás meg elcsenevészett állapotban. A szerbek felkelése maga után vonta az oroszok beavatkozását, mi végre nyilt háborura vezetett. M. szerencséjére azonban I. Napoleon császár szintén hadat izent az oroszoknak, kik ilyformán seregeiket Bolgárországból visszahivták és Bukarestben békét kötöttek a törökökkel. A beállott béke idejét M. üdvös reformok hozatalára fordította, de egyúttal Ali, a hatalmas janinai pasa ellen küldte csapatait. Ali hatalmát ugyan megdöntötte, de a görögök szabadságharcával szemben a törökök tehetetlenek voltak. A harctérről érkező balhirek a hadsereg gyökeres reformjának tervét érlelték meg M.-ban, melyet az ellenkező janicsárok tömeges lemészárlása után meg is valósított. De még be sem fejezte a hadsereg újjászervezését, midőn az oroszok újra hadat izentek és az 1828-29-ik év folyamán egészen Drinápolyig nyomultak elő, mire M. aztán békét kötött velük, melyben többi között Görögország függetlenségét elismerte. Azontul is balsors kisérte M. zászlóit, igy különösen a Mehemed Ali egyiptomi alkirály ellen folytatott küzdelmekben. E háboru befejezését M. már nem élte meg. Legidősebb fia, Abdul Medsid követte őt a trónon. A hadsereg újjászervezése körül, miben porosz tisztek, igy Moltke is, segélyére voltak, nagy érdemeket szerzett M., ki a nyugateurópai civilizáció iránt különben is érdeklődött. V. ö. Bastelberger, Die militárischen Beformen unter M. II. (Gotha 1874).

Mahmud Dselaleddin Damat

pasa, török államférfiu megh. 1884 máj. 1858 óta emelkedett nagyobb állásokra és befolyásra, mely évben Abdul Medsid szultánnak egyik leányát vette nőül (onnan Damat [vő] mellékneve). A leggyalázatosabb úton-módon töltötte meg zsebeit és mindenképen káros befolyást gyakorolt a hadügyre, de különösen a tüzérségre, melynek fővezérévé tették, anélkül, hogy e fegyvernemhez értett volna. Az 1877-78-iki orosz háboruban hol gyávaságból, hol irigységből a legderekabb hadvezéreket bevádolta a szultánnál és működésüket mindenképen bénította. Ármányai a háboru befejezésével kiderülvén, Abdul Hamid szultán őt méltóságától megfosztotta és Abdul Aziz szultán megöletésében való részvétele miatt élethossziglani számkivetésre itélte. M.-t erre Arábiába vitték, ahol meg is halt.

Mahmud Ghaszni

Szebuktegin török fejedelem fia, Ázsia egyik legnagyobb uralkodója és meghódítója, szül. 970., meg. 1030. Midőn trónra jutott (997) 27 éves volt, s először Teheránt, majd Iszpahánt és Afghanisztán egy részét hódította meg. India ellen 17 hadjáratot vezetett; 1011-ben ÉNy-i, 1016. D-i Pandsabot foglalta el, 1018. feldúlta a hires szomnathi Siva-templomot, melynek arany kapuit is magával vitte Ghaszniba. M. háborui mellett szerette a művészetet és tudományokat is; udvarában élt Firduzi, Alberuni, Rudegi stb.; ő alapította a ghasznavidák dinasztiáját.

Mahnd

keletázsiai mérték, l. Maund.

Mahomed

v. Mahomet, l. Mohammed.

Mahon

(ejtsd: maon), Port-, Menorca (l. o.) sziget fővárosa a Ria de M. Ny-i végében, (1887) 18445 lak., pompás biztos kikötővel, amelyet a Mola és San Felipe erősségek védelmeznek; e kikötőnek a XVIII. sz.-ban jelentékeny forgalma volt, de jelentőségéből jelenleg sokat veszített. A meglehetősen meredek dombon amfiteatrumszerüen épült város szük, kanyargós utcákból áll; a házakon nincsenek erkélyek. Szép orgonája van a Santa Maria-templomnak. 1713-82-ig az angoloknak volt birtokában; hires a műút, mely Ciudadelába (l. o.) vezet.

Mahon

1. herceg, két Crillon (l. o.) herceg predikátuma, melyet Menorca spanyol sziget elfoglalásáért nyertek (1782). - 2. M. viscount, angol történetiró, l. Stanhope.

Mahonia

Nutt. (növ.) a sóskafélék cserjéje É.-Amerikában és Ázsiában. Levele szárnyalt, levélkéje fürészelt, virága sárga. A M. Aquifolium Pursh alacsony, ritkán 1,25 m. cserje. Levele örökzöld, fényes, sötétzöld, fiatal korában pirosló. Virágfüzérje többnyire csoportos, bogyója kék, deres. Nálunk kerti disz. A M. repens L. csak 3 dm. magas. A M. nervosa Pursh még csinosabb, s az előbbiekkel hibridálódik is.

Mahoning

(ejtsd: mehoning), conty Ohio É.-amerikai államban, 1100 km2 területtel, 42870 lak., Yunghstown székhellyel.


Kezdőlap

˙