Malatia

(Malatie, az ókorban Melitene), város Török-Örményországban, 140 km.-re Diarbekrtől, a Szultán és Tokmaszu által öntözött síkságon 12500 lak., a tőle D-re fekvő Azbuzu nevü várossal váltakozva volt járási székhely.

Malayalam

l. Malajalam.

Malberg

(Mahlberg), badeni város Freiburg kerületben, 182 m. magas bazalt szirten; (1890) 986 lak., régi várral, mely a Geroldseek grófoké volt s a várossal együtt csak 1803. került Badenhez; dohánygyár, bor- és dohánytermelés.

Malbergi glossza

l. Germán népjogok.

Malchin

város Mecklenburg-Schwerin nagyhercegségben, 40 km.-re Güstrowtól; a Peene és vasútmellett (1890) 7298 lak., gépműhellyel, cukorgyárral és gőzfürésszel. Mellette terül el a 12 km. hosszu és 2 km. széles M.-i-tó, amelynek kedves környékét mecklenburgi Svájcnak hivják.

Malcolm

(ejtsd: mellkom), több skót királynak neve. M. (I.) 943-54. uralkodott és hűbérül birta a britek által alapított alelydel királyságot. M. (II.) 1005-34. uralkodott és több háborut viselt az angolokkal); mindamellett 1031. Nagy Kanut angol királyt főurának volt kénytelen elismerni. M. (III.) 1057-93. uralkodott, Duncan fia. 1057. angol segéllyel buktatta meg Macbeth trónbitorlót (l. o.), atyjának gyilkosát. Számkivetése idején Angliában tartózkodott és trónralépte után arra törekedett, hogy Skóciában az angolok szokásait és műveltségét meghonosítsa. Midőn Hódító Vilmos (l. o.). Angliát megtámadta, M. segélyére sietett az angolszászoknak, de eközben csatában elesett. Halála után fiai és öccse, Bane Donald között trónviszályra került a dolog. M. (IV.) 1153-65. uralkodott, I. Dávid unokája és örököse. Alatta az angoloktól elfoglalt hódítások megint elvesztek. A trónon öccse, Vilmos (az Oroszlán) követte.

Malcolm

János sir, angol államférfiu és történetiró, szül. Burnfootban (Dumfrieshire) 1769 máj. 2., megh. Londonban 1833 máj. 30. Miután 1792 óta India csataterein kitünt és a kormány megbizásából 1800. az afgánokkal békét kötött, Wellesley indiai kormányzó titkárává lett. 1802.., 1808. és 1810. diplomáciai küldetésben járt a persa udvarnál, ahol annyira megnyerte a sah kegyét, hogy ez őt a Khán címmel felruházta. Persiában való időzése alatt ismertette meg M. a persákat a burgonyával és ugyanakkor gyüjtötte össze a persa történet megirásához szükséges anyagot is, melynek alapján kidolgozta azután Persia történetét (History of Persia, London 1815, 2 köt.) és Sketches of Persia (2 köt. 1827) cimü munkáját. Mindakettőt francia és némnet nyelvre is leforditották. 1812. visszatért hazájába, mire a lovagrendet kapta. De már 1816. újra Indiában találjuk, hol előbb a marattok ellen küzdött, majd pedig mint az újonnan elfoglalt tartományok főkormányzója szerzett nagy érdemeket. Működéséről Memoir of Central India címü hivatalos jelentésében számolt be (London 1823, 2 köt.) és kiadta azonfelül a Political history of India from 1784-1823 (London 1826, 2 köt.) és Sketeh of the Sikhs c. nagybecsü műveket. 1823. tábornagyi rangra emelték és szabadságolták, de 1827. újra Indiába ment és elnöke lett a bombayi kormányzóságnak. Ebben az állásban sokat tett az angol gyarmatosok és nevezetesen a gyáriparvállalatok érdekében. 1831. visszatért Angliába és a parlamentbe választatta magát. 1833. megirta a The administration of Britisch-India cimü nagybecsü munkát, mely a Keletindiai társulat kiváltságainak megújítása alkalmával alapját képezte a hivatalos tárgyalásoknak. V. ö. Kaye Life and corcespondence of Sir J. M. (London 1856, 2 köt.).

Malcomes

(ejtsd: malkom) Gizella báróné, iró, szül. Nagy-Kikindán 1853 jun. 21. Atyja, Brettner Ferenc főorvos halála után művelt lelkü édesanyja nevelte gonddal a művészetet és különösen a zenét kedvelő tehetséges leánykát, aki, gyönyörü hangja lévén, égő vágyat érzett, hogy a szinpadra léphessen. Ez óhajtását a család ellenkezése miatt azonban nem valósíthatta meg. 19 éves korában ment férjhez reicheneggi M. Jeromos báróhoz (ez idő szerint miniszteri osztálytanácsos). Irodalmi működése 1886. kezdődött. Magyar és német nyelven egyaránt jól ir.Legszivesebben aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Jó megfigyelő, van benne humor, gyakran szatira s. Jobbára tárcát, felolvasást ir. Önállóan megjelent munkái: Mákvirágok, Álmatlan éjszakák. Buztó tevékenységet fejt ki társadalmi téren is a különösen a gyermekvédelem foglalja el irodalmi és gyakorlati törekvéseit. Alelnöke az Országos gyermekvédő egyesületnek.

Malczewski

(ejtsd: - csevszki) Antal, lengyel költő, szül. Varsóban 1793., megh. u. o. 1826 máj. 2-án. Francia nevelést kapott s 1811. a lengyel hadseregbe lépett; egy párbajban megsebesülvén, csak Modlin ostromában vett részt, s aztán nyugalomba vonult. 1816-20. nagy utazásokat tett, majd jószágot bérelt Volhiniában, de másnak a nejével kötvén viszonyt, onnan távozni kényezerült és Varsóban nagy nyomorban élt haláláig. Byron szellemében irt epikus elbeszélése; Marja, powiešč ukrainska (1825) kiváló helyet biztosít M.-nek a lengyel költők sorában.

Malda

(Maldah), disztriktus Bengália brit-indiai kormányzóság Bhagalpur nevü diviziójában, ennek K-i részében, 4898 km2 területtel, (1891) 710448 lak., akik közt 53,4% hindu, 46,4% mohammedánus és 1734 szantal. A Mahanandi öntözi a sík földet. Rizs és indigó a főtermékek. Fővárosa English Bazaar vagy Angrazabad a Mahamanda partján, (1891) 13818 lak. Ismeretesek régi fővárosának, Gaurnak romjai.


Kezdőlap

˙