Mascarponi

l. Sajtok.

Masch

Antal, gazdasági szakbeli tanár és iró, szül. Kuttenplanban (Csehország) 1809 márc. 11., megh. Magyar-Óvárt 1884 aug. 27. Középiskolai tanulmányait Egerben (Csehország) és Prágában befejezvén, az orvosi pályára készült, mi végből előbb a prágai s azután a bécsi egyetemen járt, mely utóbbin a doktori diplomát 1835. nyerte el. 1840. a magyaróvári főhercegi gazdasági tanintézethez hivták meg tanárul és mikor e tanintézet 1850. mint cs. kir. felső gazdasági tanintézet állami lett, M. rendes tanára, 1860. pedig, Pabst mint miniszteri tanácsos Bécsbe költözvén, a tanintézetnek egyelőre ideiglenes, 1863. véglegesített igazgatója lett. 1869. a tanintézet a magyar alkotmányos kormány vezetése alá kerülvén, M. mindamellett hogy a német tannyelvü kurzus mellé magyar nyelvüt állítottak fel, ő pedig a magyar nyelvet egyáltalában nem birta, nagy érdemeire való tekintettel meghagyatott igazgatói állásában. Érdemeit királyunk a III. oszt. vaskoronarend, a württembergi király pedig koronarendjének adományozásával tüntette ki. Művei: Die Grundzüge der landwirthschaftlichen Naturkunde (Magyar-Óvár 1848); Die landwirthschaftliche Thierheilkunde (u. o. 1845); e munka 4. kiad. Landwirthschaftliche Thierheilkunde mit anatomisch-physiol. Vorbegriffen (Bécs 1880); Die landw. Gesteinkunde (Pozsony 1859, 2. kiadás 1871); Die Grundzüge der Witterungskunde (u. o. 1871, 2. kiad. 1875); ugyanez magyarul: Az időjárástan alapvonalai. Fordította Székely M. (2. kiad. Budapest 1885). Azonkivül a gazdasági szaklapoknak szorgalmas munkatársa volt.

Mascheroni

(ejtsd: maszkeroni) Lőrinc, olasz matematikus, szül. Castagnetában 1750 máj. 14., megh. Párisban 1800 jul. 14. M. szerzetes volt és eleinte irodalommal foglalkozott és csak 27 éves korában kezdte a matematikát tanulmányozni. Nemsokára azután a bergamói kollégiumban a geometria tanára lett. Párisban részt vett az új méterrendszer előkészítési bizottságában. A legnevezetesebb matematikai műve volt a Geometria del Dompasso (Pavia 1727), melyben sok geometriai szerkesztést mutatott tisztán körző segélyével, vonalzó nélkül.

Masculinum

(lat.) a. m. himneü.

Masella

Kajetán Alajos, bibornok, szül. Pontecorvóban 1826 szept. 30. Tanult Nápolyban, Rómában. Pappá szentelték 1849. Titkár, később nunciaturai ügyhallgató Nápolyban 1850., Münchenben 1859., Párisban 1864. Pápai prelátus 1867.; 1874. propagandai titkár, 1877 máj. müncheni pápai nuncius IX. Pius pápa halála után a római kuria és a bajor kormány között a jó viszonyt helyreállította. 1879. lissaboni nuncius, 1887. bibornok.

Masepa

l. Mazeppa.

Masham

(ejtsd: mesem) asszony, leány nevén Hill Abigail, lord M. felesége. Arról nevezetes, hogy Marlborough (l. o.) hercegnőt, ki Anna angol királynéra nagy befolyással volt, Harley (l. Oxford) segélyével megbuktatta.

Masikuli

(franc. mâchecoulis, mâchicoulis, moncharabis), eredetileg az erdők erkélye padmalyába vágott nyilások, melyeken égő szurkot, forró vizet stb. öntöttek az ostromlókra és aztán maga a kiszögellő geleria vagy erkély is.

Masina

a köznép a gyufát nevezi igy egyes vidékeken.

Masinissa

vagy Massinissa, a massiliaiak királya Numidiában, Gyula fia s a második púni háboruban (Kr. e. 213-307) előbb a karthagóiak, majd a rómaiak szövetségese volt. Ezek, a 202. győzelem után, M.-t vetélytársa, Sifax tartományával jutalmazták meg s egyúttal, a karthagóiak boszuságára, egész Numidia királyává tették. Feleségét, Sofonisbét, a karthagói Hasdrubal leányát, M. a római szövetség kedvéért föláldozta és méregpoharat küldött neki. Folytonos határvillongásai a karthagóikkal, melyekben Róma mindig M. pártjára állott, a harmadik púni háborut idézték elő; ennek második évében (148. Kr. e.) M. 92 éves korában meghalt. Birodalmát fiai: Micipsa, Gulussa és Mastanabal egymás közt fölosztották; ez utóbbinak fia volt Jugurtha.


Kezdőlap

˙