Mercurii dies

(lat.) a. m. szerda.

Mercurius

a római mitologiában a görög Hermes (l. o.) latin neve; Rómában már Kr. e. 495. saját temploma volt és különösen a kereskedőosztály tisztelte.

Mercurius

(lat.) a. m. kéneső. Összetételeit l. Merkur...

Mercy

(ejtsd: merszi), 1. Ferenc báró, bajor tábornok, szül. Longwyben a XVI. sz. végén, elesett az allersheimi csatában 1645 aug. 3. Ifjuságától kezdve haláláig a bajor hadseregben szolgált és egyike volt a 30 éves háboru kiválóbb hadvezéreinek. Több ízben megverte a svédeket és 1643. a franciákat verte ki Bajorországból. 1644 aug. Condé ésTurenne támadásait verte vissza Freiburgnál, a következő évben pedig turennet győzte le Mergentheim mellett.

2. M. Kolozs Florimund gróf, császári fővezér, M. Ferenc unokája, szül. 1666., elesett 1734 jun. 29. a crocettai ütközetben. 1683 óta 1690-ig a törökök ellen harcolt hazánkban. Részt vett nevezetesen Lotaringiai Károly alatt Budavár visszavívásában és több nyilt csatában. 1701. Felső-Itáliába küldték a franciák ellen, 1702. pedig a Rajna mentén küzdött azokkal. 1704. mint őrnagy Strassburg előtt tüntette ki magát; 1706. Landaut ostromolta, 1707. pedig Offenburgnál győzött. Erre táborszernaggyá tették és Olaszországba küldték, ahol 1709. Mantovát felszabadította. Innen visszatért a Rajna mellékére, hol a Fekete-erdő szorosaiban helyt állott a franciáknak. Az 1716-iki török háboru kitörése után Szavójai Jenő maga mellé vette és nagy hasznát látta M. ügyességének. Részt vett a péterváradi diadalban, szintugy Temesvár és Belgrád visszafoglalásában. Temesvár bevétele után Jenő herceg Pancsova, Újpalánka és Orsova ostromlását bizta M.-re; az előbbi kettőt kapitulálni kényszerítette. Orsovával szemben pedig, melynek ostromát a téli hideg beállta folytán abba kellett hagynia, Mehádiát erősbítette meg. Nándorfehérvárnál M. Pálffy alatt a jobb szárnyon vezényelt és nagy része volt a felmentő török had teljes kudarcában. Miután már 1717 óta Jenő megbízásából a felszabadított temesi bánságot kormányozta, 1719. Sziciliába küldték a spanyolok ellen, 1720. pedig III. Károly grófi rangra emelte és újra a temesi bánság kormányzásával bizta meg. Ebben az állásban a jóindulatu és igazságos M. nagy érdemeket szerzett a török időben mocsáros vadonná lett tartomány újra betelepítése és felvirágoztatása körül. A török háboruban a lakosság nagy része kipusztulván, M. telepítés útján segített a bajon s e végből leginkább külföldről, nevezetesen Bajorországból hivott be telepítvényeseket (svábok), egyes községeket azonban franciákból, olaszokból, sőt spanyolokból (Nagy-Becskerek) alakított. Az ő tiszteletére nevezték el Mercyfalva (Temes) olasz gyarmatot. A telepesek egy része mocsaras vidékre kerülvén, nagyon sokan a mocsárláznak estek áldozatul, ez okból a viz lecsapolására, a Temes és Béga szabályozására is kiterjedt figyelme. A telepesek földeket bőven kaptak, sőt házakat is építettek nekik és gazdasági felszereléssel látták el őket, M. azonkivül intézkedett, hogy ne csak gabona, hanem ipari növények termelésére szoktattassanak, milyenek p. a festő buzér és csülleng, a repce stb. Temesvárt a gyárvárosban pedig olaj-, posztó-, drótgyárat, papirmalmot állíttatott. A selyemtenyésztés meghonosításával a mantovai származásu Rossi apátot bizta meg, kinek vezetése mellett nagy eperfatelepeket és Temesvárt selyembeváltó hivatalt, gomybolyítót és szövőgyárat létesített. A krassó-vármegyei bányatelepekre Felső-Magyarország, Tirol, Cseh-, Stájer- és Szászországból hivott be bányászokat és erdőmunkásokat. 1733. hazánkból elszólították és tábornagyi ranggal Olaszországba küldték, hol azután Parma közelében, Crocetta kastély megrohanása közben hősi halállal kimult. V. ö. Horváth Mih. Magy. Tört. VII., 158. old., Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchivs 1891, V. évf.; Baróti L. cikke az Etnographiában I. 372 s k.; Adattár Dél-Magyarország történetéhez; Galgóczy, Emlékkönyv.

Birtokai és grófi rangja két fogadott fiára szállott. Ezek közül M. Antal mint Eszék parancsnoka halt meg 1767. Florimund M. d'Argenteau ellenben a diplomáciai pályán működött és Kaunitz megbizásából (kinek kedveltje volt) 1780-90. párisi követ volt és Mária Antoinette révén az osztrák érdekeket iparkodott érvényre juttatni. 1790-94. Londonban élt mint követ és ugyanitt meg is halt (1794 aug. 25.). Hivatalos jelentései és levelezése XVI. Lajos és kormányára nézve igen becsesek. Megjelentek a következő cím alatt: Correspondance secrete entre Maria Thérese et le comte de M. A. (kiadták Arneth és Geffroy, 3 köt., Páris 1874) és correspondance secrete du comte de M. A. avec l'empereur Joseph II. et le prince de Kaunitz (kiadták Arneth és Flammermont, I. köt., Páris 1889).

Mer de Glace

(ejtsd: mer dö glasz), a Montblanc É-i lejtőjén elterülő, 3 ágból (Glaciers du Géant, de Léchaud és du Talefre) álló glecser. Hossza 141/2 km., területe 42 km2. Vége 1150 m.-nyi magasban van. A M.-ra Chamonix felől szoktal fölmenni. Leghiresebb pontja a Jardin (2787 m.) a Glacier du Talefreből kiálló szikla.

Meredith

1. György, angol iró, szül. Hampshire-ben 1828. Egy ideig Németországban nevelkedett és The shaving of Shagpat, meg Farina, a legend of Cologne (1855) c. gúnyoros elbeszéléseivel lépett föl. Ezeknél értékesebb filozofiai tárgyu regénye: The ordeal of Richard Feverel (1859), melyet azóta számos, nagy tetszéssel fogadott kötete követett; ilyenek: Mary Bertrand (1862); Emilia inEngland (1864); Rhoda Fleming (1865); Vittoria (1866); The adventures of Harry Richmond (1871); Beauchamp's career (1875); The egoist (1879); Diana of the crossways (1885); The journalist (1891) stb. M. ezenkivül sikerrel művelte a lirai költészetet is: Poems (1851); Modern love (1862); Poems and lyrics of the joy of earth (1883); Ballads and poems of tragic life (1887); legutóbb 1891. adott ki két kötet verset. V. ö. Le Gallienne, Some characteristics of G. M. (London 1891); Lynch Hannah, G. M. A study (u. o. 1891). - 2. M. Owen, Bulwer Edvárd Róbert irói álneve, l. Lytton.

Méreg

(virus, venenum). Köznapi értelemben M.-nek mondjuk az olyan anyagokat, melyek már kis mennyiségben bevéve képesek egyes szerveknek, vagy az egész testnek rendes (egészséges) állapotát rövidebb, vagy hosszabb időre megzavarni, sőt az életet kioltani. Ez a meghatározás azonban sem nem kimerítő, sem nem helyes: mert ekkor nem tekinthetnők méregnek a rezet, a cinket, az ónt stb., melyek aránylag csak nagy dózisokban okoznak mérgezést s mégis határozott mérgeknek tekintendők; ez a népszerü definició továbbá a mérgeket, p. az arzént, foszfort, morfiumot stb., akkor is mérgeknek tekinti, mikor azok tulajdonképeni mérgezést nem okoznak, sőt olyan kis dózisokban vétettek be (gyógyszerekül), hogy a szervezetnek éppen hasznára vannak. Ezzel szemben a tudományos felfogás csak akkor tekint valamely anyagot M.-nek, ha ennek mérgező tulajdonsága az adott esetben hatásában megnyilatkozik; igy p. a mindennapi életszükségül szolgáló konyhasót is bizonyos (igen nagy) dózisaiban méregnek veszi, mert ismeretes, hogy ezen szernek nagy dózisai halált is okozhatnak s e célra a khinai öngyilkosok fel is használják. A M.-nek legmodernebb és legjobb meghatározását újabban Kobert adta s e szerint M. mindaz a szerves, vagy szervetlen, a szervezetben képződött, vagy abba kivülről bevitt nem organizált anyag, mely kémiai sajátságainál fogva képes bizonyos feltételek melett élő lények valamely szervét olyképen befolyásolni, hogy ez által az egészség, vagy ama szervezetek relativ jóléte mulékonyan, vagy tartósan megzavartatik.

A mérgek a természetnek mind a három országában el vannak terjedve; az ásványosak közül legnevezetesebb az arzén, antimón, ólom, kéneső, bárium, réz; az arzénnek kis nyomai majdnem minden tápszerben előfordulnak; a réz nemcsak minden zöld növényi résznek (p. a kapornak), hanem az emberi testnek is rendes alkotórésze, sőt az utóbbiban a kénesőnek és cinknek kis nyomai is gyakran találhatók, ami valószinüleg abból magyarázandó, hogy a testnek parenchimás szervei, különösen a máj és a lép a fémes és az alkaloidszerü mérgeket igen erősen és huzamos időre megkötik. A növényekben is igen gyakran találhatók a mérgek (l. Mérges növény). Az állatvilágban hasonlókép sok a méreg (l. Állati mérgek).

A mérgek hatása számos feltételtől függ; első sorban természetesen azok mennyiségétől, oldhatóságától és azon formától, amelyben bevétettek; a foszfort p. a bőr alá be lehet varrni, a nélkül, hogy mérgezést okozna, ellenben olajban bevéve igen heves a hatása. Bizonyos mérgek állás közben sokat veszítenek hatásukból, különösen ha világosságon s más szervi anyagokkal keverve tartatnak; ilyen az akonitin (melynek egyik fajtája az eddig ösmert legerősebb M.), a kéksav, morfin stb. Némely állatfajok bizonyos mérgek ellenében érzéketlenek, védve vannak (immunok), igy az emberre erősen mérgező büröknek és dohánynak kecskére, atropinnak és morfinnak házinyulakra és más rágcsálókra, a sztrichninnek csirkékre, arzénnek a lovakra csekély hatása van; ezzel szemben a bors megöli a disznókat,a cukorrépa a fehér egereket, a petrezselyem az egereket és papagályokat, a quasszia a legyeket, holott e szerek az emberre nézve mérgeknek nem tekinthetők. Ugyanazon állatfajnak különböző individuumai is különböző fogékonysággal birhatnak bizonyos mérgek iránt, igy p. némely emberen a jódkáliumnak már oly kis dózisai is heves mérgezést okoznak, milyeneket a legtöbb ember gyógyszerként szokott bevenni. Az eféle fogékonyságot idioszinkráziának mondjuk, de sem ennek, sem az immunitásnak okát nem ismerjük. Szintugy annak sem tudjuk magyarázatát adni, hogy miért szerezhetőmeg ezen immunitás (bizonyos mérgek iránt) akkor, ha a szervezetnek előzetesen ama mérgeknek kis dózisait adjuk. Ilyen megszokásnak érdekes példái a tiroli arzénevők (arzenofágok), akik éveken át való fokozatos megszokás után 30 centigrammnál több arzént képesek ártalom nélkül bevenni naponkint, s ezt a szokást 30-40 éven áűt folytatni; még csodálatosabb a testnek bódító mérgekhez való alkalmazkodása, nevezetesen opium- és morfiumhoz; a morfinevők naponkint 3-4 grammot is bevehetnek ezen veszedelmes M.-ből, melyből más ember számára már 40 cg. a halálos dózist teszi. Állati eredetü mérgekhez ugyanigy hozzászokhatik az ember szervezete, s épp e körülményen alapszik a modern orvosi tudománynak néhány nevezetes gyógyító eljárása, az u. n. immunizáló (Pasteur-féle, Behring-féle) ojtások veszettség, difteritisz stb. ellen.

A mérgezések általában vagy hevenyések (akutak) vagy krónikusak; az előbbiek akkor jelennek meg, ha valaki egyszerre nagy mennyiségü mérget vesz be, az utóbbiak pedig a mérgek apró mennyiségeinek huzamos időn át gyakorta való felvétele után keletkeznek. A közegészségügy tekintetében fontosabbak az utóbbiak, mert ezeknek csoportjába tartozik az u. n. foglalkozási, ipari mérgezések hosszu sora. (L. Foglalkozási betegségek és Ipar okozta betegségek). Ide tartoznak a különféle élvezeti szerek (dohány, alkohol, hasis, opium, abszint stb.) huzamos használata után megjelenő mérgezések is, melyeknek végső kimenetele rendesen a testnek általános elsenyvedéséhez, kiszáradásához vezet, az emésztő- és idegrendszernek egyidejü, igen változatos formában mutatkozó betegségeivel.

A hirtelen mérgezések felismerése nem mindig könnyü dolog; azon mellékkörülmények, melyek a mérgezés gyanujára valószinü alapot szolgáltatnak, a következők: előbb teljesen egészséges emberen rohamosan, heves megbetegedésnek jelenségei észlelhetők, melyeknek bevezetői többnyire hányás, vagy hasmenés; fokozódik a gyanu, ha a betegség olyan ételek, vagy orvosságok vétele után következett, amelyek köztudomás szerint nem szokták az ember egészségét megzavarni; rendkivüli valószinüséget nyer pedig a mérgezés gyanuja akkor, ha többen egyszerre betegszenek meg ugyanazon szimptomák közt, ugyanazon időben, ugyanazon étel evése után. Azonban még ezen ideális esetben sem föltétlenül bizonyos az, hogy mérgezéssel van dolgunk; mert ismeretes, hogy némely hevenyés fertőző betegségek megjelenésükben és lefolyásukban a csalódásig utánozhatják a mérgezéseket; ezt már a méregkeverők is tudják, s azért szeretik a kolerajárványok idejét arzénnel való mérgezésre felhasználni; az utóbbi t. i. a kolerához mindenben hasonló megbetegedést okoz, még a kolerára annyira jellegzetes rizslészerü hasmenést is beleértve. Már pedig a mérgezések gyors felismerése azért is rendkivül fontos, mert mentől előbb veszi kezdetét a gyógyítás, annál valószinübb annak sikere. A gyomor útján történt mérgezéseknél első feladat a gyomormosás (l. o.) vagy a hánytatás (l. Hányás és Hánytató szerek). Ha a M. maga is hányást okoz, akkor természetesen hánytatókra nincsen szükség. Hashajtóul bármely laxáló szer alkalmatos (l. Hashajtó szerek), kerülendők azonban olyankor, ha már a mérgezésből származott hevenyés gyomorbélhurut észlelhető. A ricimus-olaj, mint zsíros test, gyufa-, réz- és kőrisbogár-mérgezéskor mellőzendő.

A mérgezésre gyanus körülmények közt elhunytak hulláit (az 1872. évi 15.933. igazságügyi miniszteri rendelet értelmében) a budapesti országos művegyészeti hivatalban külön e célra alkalmazott hivatalos szakértők elemzik meg; csak ezen szakértőknek túlhalmozottsága, v. bizonyos más kivételes esetekben van megengedve, hogy ilyen vizsgálatokat magánvegyész (ki orvos is lehet) vagy gyógyszerész is végezhet (1880. évi 7551. sz. és 1874. évi 7026. sz. igazságügyi miniszteri rendelet 13. §). A mérgezésben elhaltak hullarészeinek orvosi vizsgálatára, elcsomagolására stb. a belügyminiszter 1887. évi 78.879/II. sz. rendeletével külön Utasítást is adott ki. L. még Maró mérgek és Mérgezés.

Méregbürök

(növ.) a. m. csomorika (l. o.).

Méregeladás

a közönség számára hatóságilag korlátozva van. A magyar királyi belügyminiszternek 1894. évi 111.005. számu szabályrendelete értelmében a szigoruan vett mérgeket gyógyszerészeken kivül csak droguisták v. oly bejegyzett cégü kereskedők tarthatják, kik mérgek eladására a belügyminisztertől engedélyt nyertek és azokat csak hatósági engedélyre szolgáltathatják ki. A mérges szereket a kereskedők egyéb áruktól elkülönített helyen, zár alatt tartani és őrizni tartoznak s csak hatósági engedély és a vevőnek átvételi elismervénye mellett adhatják el. Minden eladásnál az eladás napja, valamint az eladott méreg minőségének és mennyiségének megnevezése, végül a hatósági engedély száma és kelte kereskedelmi könyvbe bejegyzendő.

Méregfa

(növ.), l. Cerbera.


Kezdőlap

˙