Mérleg

(l. a mellékelt képet), oly készülék, mely a testek tömegének vagy súlyának meghatározására szolgál. Általában két csoportra oszthatók: az emeltyüs és a rugós M.-ek csoportjára. Az első csoportba tartozik az egyenlőkaru M., a római M., a különböző hid-M.-ek, a szögemeltyüs M.-ek és számos egyéb az emeltyük kombinációján alapuló M. Az egyenlőkaru M. durvább kivitelben mint kalmár-M. ismeretes, finomabb szerkezetben pedig fizikai, kémiai, fiziologiai s egyéb tudományos mérésekre használva preciziós M.-nek neveztetik.

[ÁBRA] 1. ábra. Egyenlőkaru mérlegrúd.

Az érzékenység elérésére kivántatik, hogy a M. karjai lehetőleg csekély súly mellett hosszuak legyenek, hogy továbbá a M.-rúd megtámasztó pontja C (l. 1. ábra) a csészék felfüggesztő pontjain át húzva képzelt AB egyeneshez, valamint a M.-rúd E súlypontjához is minél közelebb legyen. E szerint a M. legnagyobb érzékenysége akkor lenne elérve, hogyha a M.-rúd ugy alakíttatnék, hogy a C megtámasztó pont és E súlypont az AB egyenesnek D pontjába esnék. De ezen esetben a M. nélkülözné a megkivánt stabilitást; a csészéknek egyenlő megterhelése mellett rúdja elméletileg minden lehetséges helyzetben egyensúlyban volna és a legcsekélyebb tulsúly alatt a szerkezete által megengedett legnagyobb szöggel kibillenne. Ha a M.-rúdnak C megtámasztó pontja A a D ponttal egybeesik, a M. érzékenysége a csészék összes terhelésének nagyságától függetlenné válik, azaz a M. kibillenése bizonyos tulsúlyra ugyanakkora, akár nagyobb az összes terhelés, akár kisebb. Ha a M.-nek ezen előnyét nem akarjuk elejteni, akkor stabilitása egyedül az által óvható meg, hogy a rúd oly alakot nyer, hogy E súlypontja az egybeeső C és D pontok alá essék. Mindezen körülmények a preciziós M. készítését nehéz feladattá teszik, melynek sokféleképen eszközölhető megfejtése a mekanikus egész tudását, ügyességét és találékonyságát igénybe veszi. A M.-rúd megkivánt anyagi szimmetriája és kellő szilárdsága lehetőleg csekély súly mellett szükségessé teszi, hogy annak anyaga gondosan megválasztassék és megvizsgáltassék; hogy a M.-rúd karjai csekély súly mellett a kellő hosszusággal birjanak, de amellett nagyobb terhelés alatt lehetőleg keveset hajoljanak - ami mind a pontosság, mind az érzékenység rovására történik - azt különféleképen áttört rácsalakban (l. 2. ábra) szokták készíteni.

[ÁBRA] [ÁBRA] [ÁBRA] 2. ábra. Egyenlőkaru mérlegrúd.

Gyakran a M.-rúd szimmetriás tengelyében alkalmazott föl-lecsavarható súly által annak érzékenysége szükséghez képest csökkenthető vagy növelhető. Hogy a M.-rúd lengése lehetőleg csekély súrlódással történjék, tengelyét kemény anyagból - acélból, kovakőből - élével lefelé fordított prizma-alakban szokás készíteni, mely hasonlóképen kemény alapon (p. achát-, karneollemezen) nyugszik. Ugyanezen okból és a karok egyenlő hosszuságának pontos beigazításának könnyebb eszközlése miatt a csészék is ilyen éleken csüngnek. Kártékony rázkódásoknak, a tengelyek idő előtti lekoptatásának kikerülésére és mérés alkalmával a rúd lengéseinek gyakran kivánatos gyorsabb megszüntetésére minden finomabb M.-en egy a M.-rúd megakasztására szolgáló szerkezet van alkalmazva, mely által a M.-rúd tengelye alapjától kissé elemeltetik. Ugyanilyen szerkezetek a csészék felfüggesztéseinél és magoknál a csészéknél is alkalmazhatók. A M.-rúd egyensúlyhelyzetében való megállapodását vagy a körül való lengéseit a rúdra függélyesen alkalmazott mutató (a nyelv) jelzi, mely egy mögéje a M.-rúd hordozására szolgáló oszlopra alkalmazott, fokozattal ellátott ív előtt mozog. Pontosabb méréseknél a M. lengései tükörrel és skálával figyeltetnek meg. Jobb preciziós M.-eket rongálások ellen üvegszekrényekbe szokás elhelyezni; ezeknél gyakran az utolsó, legapróbb súlyok föl-letétele emeltyü-szerkezetek segítségével zárt szekrény mellett kivülről eszközölhetők. A 3. ábra egy finomabb szerkezetü preciziós M.-et tüntet föl.

[ÁBRA] 3. ábra. Preciziós mérleg.

Kevésbbé érzékeny M.-gel eszközölt kisebb pontosságot igénylő méréseknél a mérés akkor tekinthető befejezettnek, ha a nyelv a fokozat 0 pontján megállapodik; a csekély érzékenységü M. gyorsan leng, lengései gyorsan fogynak és rövid idő alatt megszünnek. Érzékeny M. ellenben lassan és sokáig leng s az egymásra következő lengések lassan fogynak s igy időkimélésmiatt a mérés akkor tekinthető befejezettnek, ha a M. nyelve az egymásra következő kilengéseiben a fokozat középső jelétől egyforma távolságra kitér. A mérés célszerü kivitelében igen sok függ a mérésre használt súly-sorozat helyes összeállításától. Igen használtak a következő sorrend módjára összeállított súlytételek:

50 g.,

20 g.,

10 g.,

10 g.

5 g.,

2 g.,

1 g.,

1 g.

500 mg.,

200 mg.,

100 mg.,

100 mg.

50 mg.,

20 mg.,

10 mg.,

10 mg.

Gyakran a tiz milligrammnál kisebb súlyrészek meghatározására egy vékony fémsodronyból (platina, arany, aluminium) készült 10 mg.-os drótkampó használtatik, mely a rúdnak e célra tiz osztóvonallal ellátott karjára - a szekrénybe elhelyezett finomabb M.-eknél rendszerint az elébb említett kivülről kezelhető szerkezet segítségével - felrakható s annak a tengelytől számított első osztóvonalán egy, a másikon két s igy tovább mg.-ot jelent. A mérés a nagyobb súlyok felrakásával kezdődik s fokozatosan mindig kisebb súlyokra megy át, mig oly súly kerül a csészére, mely az összes súly terhét a mérendő test terhénél nagyobbá teszi; ekkor az utoljára feltett súly megint leemeltetik s helyébe a sorozat következő kisebb súlya tétetik, s igy tovább.

Nagyobb pontosságot igénylő méréseknél a M.-gel összehasonlítandó súlyok súlyvesztesége a levegőn okvetlenül tekintetbe veendő. Ezen súlyveszteség kiszámítható, ha a levegőnek sűrüsége mérés alkalmával és az összehasonlított anyagok fajsúlya ismeretes. A levegő sűrüségének pontos meghatározása minden egyes mérés alkalmával igen körülményes. Ezért újabban oly mérésekhez, melyeknél az elérhető legnagyobb pontosság kivántatik, vakuum-M.-eket, azaz lehetőleg légüresre kiszivattyuzható üvegbura alatt álló M.-eket használnak, melyekkel a mérés légüres térben eszközölhető. Az 1885-iki budapesti kiállításonlátható volt egy ilyen M., mely Kruspér István budapesti József-műegyetemi tanár tervei szerint a budapesti mérték-hitelesítő bizottság számára készült. Az összes mérési műveletek légüres térben történnek, a M.-rúdnak, a csészék felfüggesztési részeinek és magoknak a csészéknek megakasztása, az összes súlyok fölrakása és leemelése, a terhelt csészéknek fölcserélése, alkalmas szerkezetek segítségével mind kivülről eszközölhető, anélkül, hogy a borítót leemelni, tehát a kiszivattyuzást ismételni kellene. A kisebb súlykülönbségek kiegyenlítése a tervező által alkalmazásba hozott (additionalis) módszer szerint történik, mely abban áll, hogy a súlyoknak célszerüen összeállított sorozatával 400 mg.-nyi súlykülönbség egy mg.-onként emelkedő súlyszaporítással kiegyenlíthető. Ezen csekély súlynöveléseknek azon előnye van, hogy a M.-rúd minduntalan történő megakasztását kikerülhetővé teszi. A M.-rúd lengéseinek optikai megfigyelése egy, a tervezőnek saját találmányu szerkezete segítségével oly pontossággal eszközölhető, mely minden addig alkalmazott módszert felülmul, anélkül, hogy amellett magának a M.-nek vagy a megfigyeléshez használt távcsőnek szilárd alapozása okvetlenül föltételeztetnék.

[ÁBRA] 4. ábra. Kruspér t. vakuum-mérlege.

A 4. ábrában feltüntetett M.-et Kruspér tanár tervei szerint Nemetz bécsi mekanikus készítette, ki annak érzékenységét egy-egy csészének egy kg.-nyi terhelés mellett 0,001 mg.-ra teszi. Durvább mérésekre gyakran használt eszköz a gyors-M. (u. n. római M.); ez egy egyenlőtlen karu emeltyü, melynek rövid karján a mérendő tárgy felvételére szolgáló csésze v. kampó csüng, hosszabb karján pedig a mérésre szolgáló futósúly (körte) ide-oda csúsztatható. A futósúlyt addig csúsztatjuk, mig a M. rúdja vizszintesen egyensúlyba helyezkedik, a beosztáson a mérendő test súlya leolvasható. A fokozat azon ponton kezdődik, amelyen a fusúly a terheletlen M.-rúdat egyensúlyban tartja és innét kezdve egyenlő súlyrészeknek megfelelő egyenlő hosszuságu osztályrészekkel növekedik. Az 5. ábra feltünteti e M. alakját.

[ÁBRA] 5. ábra. Gyorsmérleg.

Igen elterjedtek a nagyobb terhek mérésére szolgáló híd-M.-ek. Ezek változatos összetételü emeltyü-szerkezetek, melyek többnyire ugy vannak berendezve, hogy a mérendő teher súlyának, a decimal-M.-en tizedrészével, a centezimal-M.-en századrészével ellensúlyoztatik. Ez utóbbi többnyire elmozdíthatatlanul, olyformán van szerkesztve, hogy a nagy terheknek (p. terhes kocsik) felvételére szolgáló hídja a talajba be van illesztve és azzal egy szinbe esik.

[ÁBRA] 6. ábra. Hídmérleg.

A 6. ábra ilyen híd-M. Quintenz strassburgi mekanikustól (1821) származó szerkezetének vázlatát mutatja. AD kétkaru, EF és GI egykaru emeltyüként működik; az AEF emeltyü F-ben a GI emeltyüre támaszkodik, ennek megtámasztása pedig I-ben van. Mindkét egykaru emeltyü lemezalaku és E és G végeikkel CE és DG rudak által lengéseiket nem akadályozó módon az AD kétkaru emeltyüvel van összekapcsolva. Az EF emeltyü hordja a teher felvételére szolgáló hídat. A híd-M. ezen szerkezete helyességének feltételei, hogy a decimal-M.-nél BC kar AB karnak tizedrésze, a centisimal-M.-nél századrésze legyen és hogy a M.-nek a teher fölvételére szolgáló hídja lengés közben nyugalmi helyzetéhez folyton párhuzamos maradjon, ez pedig akkor van elérve, ha BC kar annyiadrésze BD karnak, a hányadrészét teszi HI kar a GI karnak. A híd-M. szerkezete a gyors M.-ével egybekapcsolva is előfordul; ekkor az AB kar beosztással és csésze helyett futósúllyal van ellátva.

[ÁBRA] 7. ábra. Tálas mérleg.

Az emeltyüs M.-ek csoportjába tartoznak a kereskedelemben mai nap mind jobban elterjedő sokféle szerkezetü tálas M.-ek is, melyeknek közös tulajdonságuk az, hogy a mérendő teher, valamint a súlyok felvételére szolgáló tálak az emeltyü-szerkezet fölé vannak elhelyezve; a 7. ábra egy ilyen tálas M. szerkezetét ábrázolja. Gyakrabban használtak a szögemeltyüs M.-ek is, melyek kisebb súlyu tárgyak mérésére, p. levél-M.-ekként szolgálnak s melyek különösen az által előnyösek, hogy alkalmazásukban mérősúlyok szükségtelenek, miután a mérendő test súlyát egy skála fölött mozgó mutató jelzi.

[ÁBRA] 8. ábra. Mutatós mérleg.

A 8. ábra egy ilyen mutatós M.-et ábrázol. Az ábrából könnyen megérthető, hogy a csészére tett mérendő test a beosztás fölött mozgó mutatóval ellátott súlyos emelőkart annál magasabbra emeli, minél nagyobb a test súlya; a beosztáson a súly nagysága leolvasható. Az emeltyüs M.-ektől teljesen elütő szerkezetüek a rugós M.-ek. Ezeknél a mérendő test súlya az általa valamely rugalmas testen okozott alakváltozásból, p. egy csavarba hajtott rugónak tapasztalati skála fölött mozgó mutató által jelzett kisebb-nagyobb összenyomásából v. kifeszítéséből, vagy egy rugónak kisebb-nagyobb meghajlításából ítéltetik meg. E M.-ek berendezése igen sokféle. Miután a rugók rugalmassága erősen változik, a rugós M.-ek inkább csak ott használhatók, hol a mérés gyors véghezvitele fontosabb, mint a mérés pontossága. Egyébként érzékeny rugós M.-ekkel pontosabb mérések is kivihetők, hogyha a mérésnél helyettesítő módszert alkalmazunk: azaz először a mérendő testet a csészére tesszük és azt azután pontos súlyokkal pótoljuk, mig a mutató megint ugyanarra a jegyre mutat; egy mérési módszer, mely minden emeltyüs M.-nél is, melynek érzékenységében jobban megbízhatunk mint igaz voltában, célszerüen alkalmazható. Megjegyzendő végre, hogy a rugós M. - változatlan pontosságát fel is tételezve - szigoruan véve csak azon helyen alkalmazható, ahol beosztása készült. Miután t. i. a testeknek súlya vltozó földrajzi fekvéssel szintén változik, a M. rugójának alakváltozása pedig éppen a testek súlya által okoztatik, világos, hogy a M. valamely helynek megfelelően készült skálája más helyen már korrekcióra szorul. Ez a körülmény a rugós M.-et lényegesen megkülönbözteti az emeltyüs M.-ektől.

M. a kereskedelemben a leltár (l. o.) aktiv és passziv vagyonrészeinek számla-alaku összeállítása. A lap baloldalára az aktiv vagyonrészek, jobboldalára pedig a passziv vagyonrészek és a tiszta vagyon irandó; a jobboldal összegének természetesen egyeznie kell a baloldal összegével. Az egyes vagyonalkatrészek összeállításánál bizonyos elemzést kell végezni, hogy a M. könyvelési adataiból a vállalat gazdasági állapotára lehessen következtetni. Az 1875. XXXVII. t.-c., magyar kereskedelmi törvény, tartalmazza a M.-re vonatkozó intézkedéseket.

M. készítésének elmulasztása csőd esetében mint vétkes bukás büntetés alá esik. Büntetendő csak az, aki kereskedelmi könyvek vezetésére kötelezve volt, tehát a kereskedő. A mulasztás és a bukás között oki összefüggésnek fennállása nem szükséges (btkv 416. § 3.).

M. a gazdaságban a javak mennyiségének időszakonkénti változásait mutatják ki a M. segélyével, ugy hogy az illető gazdasági rendszer körébe belépett javak összegét s az abból kilépett javak összegét hasonlítják össze egymással. Az e fajta M.-ek tehát nagyon lényegesen különböznek a kereskedelmi M.-ektől, amennyiben azok csupán bizonyos gazdasági időszak forgalmi tényeit mutatják ki. Nagyon fontosak közöttük azok az M.-ek, amelyeket a közgazdaságtan útmutatásai szerint az egyes országok áruforgalmáról és fizetési kötelezettségeiről szokás felállítani. Különösen nevezetesek az áruforgalmi M.-ek (amelyeket hibásan kereskedelmi M.-nek is neveznek) azért, mert azok adataiból igen messze menő s általánosan elterjedt, téves következtetéseket szoktak levonni. (L. Közgazdaságtan.) Némileg kiegészíti az áruforgalmi M. adatait a fizetési M., amely egy-egy nemzet külföldi tartozásait és követeléseit állítja szembe egymással.

Mérleg

(Libra), az állatöv hetedik csillagképe és egyszersmind az ekliptika 180°-210° hosszusági közét elfoglaló jele, (d) melynek kezdőpontja az aries-^ kezdőpontjával szemben az őszi nap-éjegyenlőség pontját jelöli. A M. jelének kezdetén áll a Nap ősz beálltakor, mig a precesszió miatt előrenyomult csillagképet okt. 28-nov. 21. között méri át. Két ÉK-DNy-i irányban elhelyezett másodrendü (az É-i és D-i Kiffából), s 26 apróbb, szabad szemmel látható csillagból áll.

Mérlegpróba

l. Istenitéletek.

Mérlegszámla

(Bilanz-Conto, compte de balance), a kettős könyvviteli rendszerekben a főkönyvnek olyan összefoglaló dologi számlája, amely az illető vállalat vagyoni állapotára vonatkozó összes adatot tünteti fel valamely számvetési időszak elején és végén. Tulajdonképen az egyes vagyonalkatrészeket számolja el a tőkeszámlával és az egyes személyi és dologi számlákkal. Az üzleti időszak kezdetén a nyitó leltárból, az időszak végén pedig a záró leltárból vesszük a M. következő tételeit. A számvetési időszak kezdetével a M. tartozik a tőkeszámlának a tiszta vagyonért és a passziv számláknak a leltár szerinti összes teherért, ellenben követel az aktiv számláktól a leltár szerinti összes vagyonért. A számvetési időszak végével pedig a M. tartozik az aktiv számláknak a záró leltár szerinti összes vagyonért, ellenben követel a passziv számláktól a leltár szerinti összes teherért és a tőkeszámlától a leltár szerinti tiszta vagyonért. Részvénytársaságoknál és szövetkezeteknél ezeken kivül a M. tartozik a nyereség-veszteségszámlának a tiszta veszteségért, ellenben követel attól a tiszta nyereségért.

Mérlegtan

l. Közgazdaságtan.

Merlin

a középkor mondairodalmában Artus (l. o.) varázslója és prófétája, kinek alakját Monmouth Galfred (1137 táján) csempészte be Britannia ősrégi történeteibe. M. valószinüleg két mesés alaknak összezavarásából keletkezett; az egyik az ó-kymri bárd Merdin, ki Artus oldalán küzdött a szászok ellen, és a celidói vesztett csata után őrülten bujdosott világgá; a másik egy démon s egy szűz leány fia volt, aki fontos szerepet játszott Artus király udvarában, kit M. természetes gyermekének is tartottak. Sok kaland után végre Viviane nevü kedvese kicsalta M.-től varázserejének titkát, s azóta fogva tartotta egy erdőben. Ezen forrásokból merítettek az angol, francia, spanyol, olasz és német M.-regények, melyeknek elseje 1498. jelent meg Párisban. A tárgyat különben a romantikusok is (Schlegel D., Uhland, Immermann stb.) nagyon kedvelték; feldolgozta Maeterlinck is, zeneileg pedig Goldmark (1886) és Rüfer (1887).

Merlin de Douai

(ejtsd: -len dö dué) Fülöp Antal gróf, francia államférfiu és jogtudós, szül. Arleux-ben 1754 okt. 30., megh. Párisban 1838 dec. 26. A parlamentben (1775) Douait képviselte, s tekintélyét azzal alapította meg, hogy a Répertoire universel de jurisprudence (Páris 1827-28, 5. kiadás, 18 köt.) munkatársa volt. A nemzetgyülésben 1790 febr. 3. M. kijelentette, hogy a hűbérrendszer megszünésével a reformok még nincsenek kimerítve; de ezért 1792-ig az alkotmány hive volt, s csak akkor kezdett a radikálizmus felé hajlani, ugy hogy a király pörében is a többséggel XVI. Lajos halálára szavazott. A rémuralom után a konvent, majd a jóléti bizottság elnöke volt, föloszlatta a jakobinus klubot, az 1795 okt. 4-iki forradalmat Barras és Napoleon által elnyomatta. A direktorium megbizásából M. revideálta a büntető törvényt, mire igazságügyminiszter lett. Az 1797 szept. 4. forradalom után Barthélemy helyét foglalta el, de már 1799. ki kellett lépnie. Napoleon, a hatalomra jutván, államtanácsossá tette és grófi rangra emelte M.-t, aki a restaurációval hivatalát elvesztette és Haarlemben élt. 1836. tért vissza Párisba, hol az akadémia tagjává választotta. Fő műve: Recueil alphabétique des questions de droit (4. kiad., 8 köt., 1872).

Merlino Coccajo

l. Folengo.

Mermerdenisz

l. Marmara-tenger.

Mermillod

(ejtsd: -milyó) Gáspár, Lausanne püspöke, szül. Carougeban 1824 szept. 22., megh. Rómában 1892 febr. 23. Pappá 1847. lett. A genfi egyházközségben mint szónok nagy hirnévre tett szert s az egyház ügyeinek támogatására a L'Observateur catholique politikai lapot s az Annales catholiques tudományos folyóiratot alapította. 1864. kinevezték genfi plébánossá s a szentszék, miután püspökké szenteltetett, Genfre nézve püspöki joghatósággal ruházta fel. Ezt a rendelkezést a genfi államtanács nem ismerte el, amineka vége az lett, hogy a szövetség-tanács M.-t száműzte. 1883. lett Lausanne püspöke, mire a szövetség-tanács is visszavonta a száműzetési határozatot.


Kezdőlap

˙