Mosorin

nagyközség Bács-Bodrog vármegye titeli j.-ban, (1891) 2717 szerb lak.

Mosquitos

(állat), l. Moszkitók.

Moss

város Smĺlenenes norvég járásban, a Kristiania-fjord K-i partján, vasút mellett, (1891) 8030 lak., fa- és konzervkereskedéssel. Az 1814 aug. 14. itt kötött egyezség véget vetett a svéd-norvég háborunak és lehetővé tette a két ország egyesítését.

Mossel-Bay

1. tengeröböl a Fokföldnek D-i részében, a D. sz. 34° 11' 10'' alatt, a szt. Balázs-foktól É-ra. - 2. M., kerület a Fokföld Ny-i tartományában, az Indiai-oceán és Guritz folyó közt, 1831 km2 területtel, (1891) 7291 lak., akik közt 3452 fehér börü. Fővárosa Aliwal South (2061 lak.), élénk forgalommal, amelynél nagyobb a Fokföldön csak a Fokvárosnak és Port Elizabethnek van.

Mossley

(ejtsd: mosszle), város Lancaster angol grófságban, Ashton-under-Lynetől 5 km.-nyire, (1891) 14 162 lak., pamutszövéssel, festéssel, fehérítéssel, vas- és rézöntéssel.

Mosso

(olasz, ejtsd: mosszo), zenekifejezési műszó, a. m. élénken, gyorsítva; piú M., még inkább gyorsított tempóban.

Mosso

(ejtsd: mosszo) Angelo, olasz fiziologus, szül. Torinóban 1846 máj. 31. Moleschott jakab tanítványa volt, aztán katonaorvos lett Dél-Olaszországban, majd ismét tovább tanult Schiffnél Firenzében, Ludwignál Lipcsében, Ranviernél és Mareynél Párisban; 1875 óta a torinói egyetemen tanár. Irta: Sulla circolazione del sangue nel cervello umano, melyet az Accademia dei Lincei 1879. a Premio reale díjjal (10 000 frank) jutalmazott; Il sonuo sotto il rispetto fisiologico e igienico (1882); La respirazione dell' uomo sulle alte montage (1884); La respirazione periodica e la respirazione superfiua o di lusso (1855); La paura (Milano 1886), mely egyik legkiválóbb műve; Nouvi studii di fisiologia sperimentale (u. o. 1884); Fisiologia e patologia dell' ipnotismo (u. o. 1886); L'espressione del dolore (u. o. 1889); La fatica (u. o. 1892); L'educazione fisica della gioventů (u. o. 1894); stb. M. szerkeszti és kiadja az Archives italiennes de biologie (1-22 köt.) folyóiratot is, melybe sokat dolgozik. Műveinek javarésze francia és német fordításban is megjelent.

Mossóc

kisközség Turóc vmegye mosóc-zniói j.-ban, (1891) 2004 tót lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Mossóczy

Zakariás, hires törvénytudó, 1578-tól váci, 1582-től nyitrai püspök, szül Pozsonyban 1542., megh. Bécsben 1587 jul. 20. Atyja, László, királyi kamarai tisztviselő volt. Iskoláit Nagyszombatban végezte, azután a nyitrai egyházmegyébe vétette fel magát, melynek kitünősége lett. Már 1562., igen fiatal korában, mint kanonok említtetik, 1573. pedig, mint akkor már olvasó kanonok s püspökhelyettes, trecséni főesperes s kir. tanácsos, a tinniniai püspöki címet nyeri; majd 1578. pilisi apáttá és váci püspökké, 1582. pedig nyitrai püspökké neveztetik. Telegdyvel együtt sokat fáradozott az országgyülési dekrétumok összegyüjtésében, s ő irta a korát megelőző királyok életrajzait a Corpus Jurisban, melyek az egyes dekrétumok előtt állanak. Mily nagy tekintélyben részesült az országgyüléseken, melyeken részt vett, kitetszik a Rudolf király 1582-iki dekrétuma 4., 5., 6. cikkeiből melyekben, mint egyik legkiválóbb törvénytudós, Nagyszombatban és Pozsonyban székelő felebbviteli törvényszékeknél a nádor mellé itélőbiróvá s az ország határai felülvizsgálatára kiküldött országos bizottságnak az ausztriai és stiriai oldalon tagjává választatott. (V. ö. Magyar Sion, 1838. I. 46.)

Moss Side

(ejtsd: mossz szájd), gyárváros Lancaster angol grófságban, Manchestertől D-re, (1891) 23 833 lak., nagyszerü pamutfonókkal.


Kezdőlap

˙