Nyugdíjtörvény

l. Nyugdíj.

Nyugodtság

(eszt.), szenvedélyektől, vágyaktól való mentesség, ellentéte az elevenségenk, pajkosságnak. A Ny. közel áll a magasztoshoz, mert a szenvedélyek leküzdését, tehát nagy erőkifejtésnek az eredményét jelzi. A Ny. tünteti ki a szónokot, szobrászt (szobrászi nyugalom), szinészt.

Nyugta

v. nyugtatvány, átvételi elismervény, különösen a hitelezőnek irásbeli elismervénye, hogy az adós fizetési kötelezettségét teljesítette. A fizető adós jogosítva van Ny.-t követelni, annak költségeit ellenkező megállapodás hiányában az adós tartozik viselni. A római jogban a Ny. bizonyító ereje a kiállításától számított 30 nap elteltével vette kezdetét. L. még Ideiglenes nyugta.

Nyugtan

l. Sztatika.

Nyugvó év

(héb. semittá), a bibliai törvény szerint minden hetedik esztendő, amelyben a szántóföldeket megmunkálni nem volt szabad és a tartozásokat el kellett engedni.

Nyugvó jel

A zenében szorosan véve minden dallami frázis és periodus nyomában u. n. harmoniai nyugvópontok járnak; de az ilyenektől azért mégis meg kell különböztetni a Ny.-t, mely v. vaalmely egyes hangnak a kitartására v. egyes frázisok, periodusok után rövidebb-hosszabb szünetelésre vonatkozik. Az ily Ny.-nek (franc. couronne) alakja. Amely hang v. harmonia v. tétel felett ily jel áll, azon a rendes taktusi értékszámításon kivül tovább kell megállani. A kitartás ideje hatáozatlan s az mindig az előadó zenész ízlése s felfogása szerint alakul. A Ny. mint fermata, l. Ív.

Nyugvó terhelés

híd-, csarnok-, gép- stb. szerkezeteknél azok a súlyok, amelyek a szerekezetre állandóan, egyenlő mértékben és a szerkezetnek mindig ugyanazon a helyén hatnak. Ilyen Ny. a szerkezetekre nézve az ő saját súlyuk, amelyet szünet nélkül, mindig egyforma mértékben kell viselniök. Tágabb értelemben Ny.-nek nevezhetjük azokat a súlyokat is, amelyek ha nem is állandóan, de legalább hosszabb ideig hatnak egyenlő mértékben és helyáltoztatás nélkül a felhalmozott áruknak a súlyát. A Ny. valamely szerkezetre való hatásának kiszámításánal a szerkezetre ható súlyokat valódi értékükkel vesszük számításba, nem ugy, mint a mozgó terhelésnél (l. o.), ahol azok még az u. n. dinamikus faktorral is megsokszorozandók.

Nyugvó tőke

l. Holt tőke.

Nyujtás

a nyelvtanban, ha rövid hang hosszuvá lesz, megnyulik, p. kivűl helyett kívűl, ohajt helyett óhajt. L. Hangtörténet. - Ny. az orvostanban, l. Extensio. - Ny. a fémiparban, l. Kovácsolás. - Ny. a szövő-fonó iparban, l. Fonás. - Ny. a bőrgyártásnál gyakran előfordul. A cserzővargaságban erre a műveletre a tompa szinelő kést (stráfoló képst, boltozatszerüleg meghajlított, két végén nyéllel ellátott kést) használják. Evvel a késsel a húsoló bakra fektetett bőrön levő kötőhártyákat, a hús- és zsírrészeket leszakjtják s e mellett a bőrt minden irányban nyujtják, mi által egyúttala bőrben levő vizet is kinyomják. A timárságban ezenkivül még a nyujtókaszát (ez egy íves vas, melyet álló deszkába foglaltak) is használják, amellyel a cserzett és megszárított bőröket megnyujtják és megpuhítják. L. Timárság.

Nyujthatóság

különböző testeknek az a tulajdonsága, hogy külerők behatása alatt alakjukat állandóan megváltoztatják, a nélkül, hogy összetartásuk megszünnék. Ez a tulajdonság nem zárja ki a szilárdságot, hanem inkább csak a merevség ellentétének tekinthető. Némely anyagban a Ny. igen nagy mértékben megvan, igy p. a fémek nagy részében és azoknak egyéb tulajdonságaival, különösen szilárdságukkal egyetemben ama gyakoralti szempontból fontos tulajdonságukat eredményezi, hogy kovácsolás vagy hengerítés által lemezzé lapíthatók és hogy dróttá húzhatók. A Ny.-nak ez a két neme ugyanannál az anyagnál nem lép föl okvetlenül együttesen vagy egyenlő mértékben. Az ólom és ón p. könnyen lapítható, de sodronyhúzásra nem alakalmas; a vas pedig, bár lapítható is, annál sokkal nagyobb mértékben dróttá nyujtható. Az arany rendkivül Ny.-a ismeretes; rendkivül vékony lemezzé lapítható és igen vékony dróttá nyujtható; ez utóbbi tulajdonságát illetőleg csak a platina közelíti meg, bár ez utóbbi sokkal kevésbbé lapítható. Némely anyag közhőmérséknél merev és csak magasabb hőfoknál - megolvadához közel - válik nyujthatóvá; ilyen p. a viasz, sellak és különösen az üveg. Ez utóbbi szappanbuborék-vastagságu s ennek szineit játszó hólyaggá fújható s gypotként használható v. szövetekre is alkalmas vékony fonalakká nyujtható. A magasabb hőmérsék különben nem mindenkor növeli a Ny.-ot; a cink p. 100 és 150° C. között meglehetősen nyujtható, de 200° C. körül oly merev, hogy mozsárban porrá törhető. Idegen alkatrészeknek csekély tartlama gyakran lényegesen befolyásolja valamely anyagnak Ny.-át. Gyors hűtés és amga a lapítás v. nyujtás művelete is gyakran csökkentik az illető anyag Ny.-át, mi a gyakorlatban szükségessé teszi, hogy a nyujtandó fém közbe-közbe megmelegíttessék és megint lassan lehűttessék. Némely anyag vizfelvétel által válik nyujthatóvá, ilyen p. az állati bőr, enyv, gummi és agyag.


Kezdőlap

˙