Oknyomozó

(pragmaticus), a történetirásnak az a módszere, mely az eseményeket oki összefüggésükben adja elő, holott a kronologikus módszer főként az időrendre van tekintettel.

Okolicsányi

-család (okolicsányi). Régi liptóvármegyei, utóbb Árva, Szepes, Turóc, Bihar és Nógrád vármegyébe is elszármazott nemesi család, melynek neve és előneve az ősi fészektől, Okolicsna (hajdan Akalicsna) helységtől veszi eredetét. Első ismert őse Szerefil IV. Béla király korában tünik föl. A család kiválóbb tagjai: János, vitéz katona. Több ízben kitünt Nagy Lajos nápolyi hadjárataiban. Ezért 1379.a király neki, valamint Márk, Lőrinc meg Szerefil testvéreinek a korona részére vitatott örökölt birtokait (Okolicsna, Poruba, Szt.-István, Csermno, Harankfia-háza) újból adományozta. Mihály (I.), 1422 körül Okolicsnán zárdát és templomot építtetett a ferencrendi szerzeteseknek. Péter 1562-77. Liptó vármegye alispánja, János (III.) a XVII. sz.elején mint királyi táblai ülnök és liptóvármegyei alispán szerepelt, Ferenc pedig (megh. 1606.) mint vármegyei jegyző. Gáspár 1715.jegyző. Antal 1733., Márk 1847.alispán.

A család árvavármegyei ágából kitüntek: Ferenc, 1632-47.vármegyei jegyző, János 1655-ben, idősb György 1697-1716., József 1786.tiszti főügyész, Jónás 1790-1812.alispán, Mihály 1806.főszolgabiró, János pozsonyi kanonok, 1734-36-ig (mely évben meghalt) nagyváradi püspök.

A család Zemplén vármegyébe szakadt ágából említendők: Pál, 1723.alispán, 1729.országgyülési követ. János 1730.második alispán, 1741.követ, ugyancsak egy János 1792-ben a tiszáninneni kerületi tábla ülnöke, egy másik pedig 1797.alispán, királyi tanácsos és kamarás.

A család szepesvármegyei ágából kitüntek: György, 1764.vármegyei törvényszéki biró. Mihály, előbb szepesi kanonok, 1757.esztergomi kanonok, utóbb gömöri főesperes és nagyszombati plébános; megh. 1771. Imre, előbb szepesi kanonok, 1773.esztergomi kanonok, utóbb ansari címzetes püspök és kapornaki apátúr. 1779-ben helytartósági, 1782-86.és 1790-95. (mely évben meghalt) kancelláriai tanácsos. Miklós, alispán (megh. 1833.). Viktor, 1832.a magyar királyi udvari kancellária hivatalnoka, 1848.alispán.

A család nógrádvármegyei ágából Péter 1808., józsef 1842., Miksa ekkor és 1861. szolgabirák.

A család turócvármegyei ágából Péter 1808., József 1842., Miksa ekkor és 1861. szolgabírák.

A család turócvármegyei ágát szomoru nevezetességhez juttatta Kristóf, vármegyei alispán. 1707.mint turócvármegyei követ megjelent az ónodi gyülésen, melyen a fölkelt rendek a Habsburg-házat trónvesztettnek nyilatkoztatván, II. Rákóczi Ferencet válaszották Magyarország fejedelmének. Ő, valamint követtársa, Rakovszky Menyhért ez ellen heves szavakkal szólaltak föl, mire a felbőszült rendek vérszomjának áldozatul estek. János császári királyi udvarnok; 1859 dec.29. Bátorban (Heves) meggyilkolták. László, szül. Zavarban (Pozsony) 1865-ben. Tanulmányait Budapesten, Lipcsében, Berlinben végezte. 1891. ügyvédi diplomát szerzett. 1892 óta az országgyülésen a hevesvármegyei Kápolnát képviseli függetlenségi programmal.

Okolnici

(orosz), a régi Oroszországban az uralkodó közvetetlen környezetében volt udvari hivatalnokok; később olyan hivatalos személyek, akik rangban a bojárok után következtek ugyan, de a bojárok tanácsában szavazati jogot gyakorolhattak.

Ó-kor

(geologiai), paleozoos-kor, első kor (primaer), mind megannyi nevek a Föld képződésének ama korszakára, amikor a tulajdonképeni élet a Földön kezdetét vette és amikor a föld állat- és növényvilágának legrégibb maradványai temetődtek az akkor lerakódott rétegekbe. A Föld ó-korában nagyon kezdetleges, tökéletelen viszonyok voltak a Földön. A viznek romboló hatása a már meglevő kőzetekre ugyszólván ekkor indult meg és a határozottan üledékes rétegek első lerakódása ennek a kornak kezdetére esik. A kezdődő élet képviselői ugy külsejükre, mint belső szerkezetükre nézve sokkal eltérőbbek a ma élő állatoktól és növényektől, mint a későbbi geologiai korok ásatag állatai és növényei; ezt akarja a paleozoos-kor (az őskori szerves lények kora) megnevezés kifejezni. (L. Geologiai korszakok). Az ó-kori képződményeket, melyek hazánkban vagy nagyon kevéssé vannak meg, v. pedig teljesen hiányzanak, öt szisztémára szokás különíteni és pedig kambri-, szilur-, devon-, kőszé-(karbon-) és diasz- (perm) szisztémákrka. A kambri a legrégibb, a diasz a legfiatalabb ó-kori rétegcsoport vagy szisztéma. Régebben az ó-kori képződmények ama alsó rétegcsoportjait, melyek az őskor kirástályos palák szisztémájára telepszenek és a kőszéntől fedetnek, tehát a mai kambrit, szilurt és devont, együttesen átmeneti hegységnek vagy grauwacke-formációnak nevezték. L. Átmeneti.- Ó., történelmi értelemben l. Egyetemes történelem korszakai

Ókori edények

l. Agyagedények, Edény és Keramika.

Okosság

ama számos kifejezések egyike, mellyel a magyarban az értelembeli jelességet nevezzük meg. A hasonló értelmü kifejezésektől abban különbözik, hogy inkább a tanulástól független, a gyakorlati életben gyorsan és közvetlenül eligazodni tudó, céljaira a helyes eszközöket megválogató észbeli tehetséget jelenti. Erre utal a szó származása is. Okos, aki az okokat felismeri, ami végre is a megértés legfontosabb munkája. Eszesség inkább az éles elmét jelenti, aki az olvasott gondolkodás terén pontos. A bölcseség a kiváló és tapasztalt ész tulajdonsága.

Okozat

l. Ok.

Ó-kömény

(Cuminum L.), fajaszakadt ernyős fű. A C. Cyminum L. (olasz, római, egyiptomi v. igazi kömény) É.-Afrika és D.-Európa egynyári növénye 3-4 dm.magas, kevésbé ágazik, levele hármasból sok sallangos, sallangja szálas. Virága fehér v.piros, ernyője kevés sugaru, termése hosszas, sertés. Európa D-i részén termeszteik Officinális termése (kuminmag) 5 mm.hosszu, 1.5 mm.vastag, sárgásbarnak, kellemetlen szagu és ízü, távolról ánizskapor-szagu. Hatása olyan, mint a mi köményünké, csakhogy erősebb. Vizzel desztillálva sárga párolgó olaj (2.8-3.2%) lesz belőle, fajsúlya 0.9-0.97; alkotó része kumonol és cymen. Az Ó.magva izgató és puffadást oszlató orvosság, olaját pedig gyomorgörcs és méhgörcs ellen ajánlják. A régiek Szmirnából kaptá s annyira becsülték, hogy a módosabb római az Ó.-nek külön csőszt tartott. Termése és olaja fűszernek is használatos. Hollandiában a sajt általános fűszere. A ló abrakjába is keverik, hogy evésre ingerelje.

Okra

l. Agyag és Okker.

Okság

l. Ok.


Kezdőlap

˙