Oksanen

költői álneve Ahlqvist Ágost jeles finn költőnek s nyelvésznek (l. o.)

Okszerü

aminek okát lehet adni. - O. gazdálkodás a helyes üzleti elvek szerint célirányosan folytatott, a viszonyok által javult gazdálkodás, melynek legfőbb törekvése, hogy az adott eszközökkel a lehető legmagasabb s egyúttal biztos és állandó jövedelem eléressék. Az O.gazdálkodás tehát össze nem tévesztendő a belterjes vagy intenziv gazdálkodással, mert a belterjes gazdálkodás is lehet okszerütlen, míg a külterjes gazdálkodás extenziv viszonok között szintén O. lehet.

Okt...

kezdetü, itt nem talált szók Oct... alatt keresendők.

Oktaéder

általánosságban minden 8 oldalu poliéder. Különösen kiemelendő ezek közül a szabályos O., amelynek felülete 8 kongruens egyenlőoldalu háromszögből áll és szögletei 4 oldaluak. Éleinek száma 12. A szabályos O.lapszögeinek nagyságát, a-t megadja cosa = - 1/2 képlet amelynek alapján a= 109°28'16''. Ha a szabályos O.éle a a körülötte leirt gömb sugara r, a bele irté p, felülete F és térfogata V, akkor e mennyiségek között a következő kapcsolatok állanak fenn:

[ÁBRA]

A (szabályos) oktaéder mint kristályalak a szabályos rendszerbe tartozik. Jele O. v. I I I. Kristályalakja a magnetitnek, spinellnek, timsónak, piritnek, aranynak, fluoritnak, stb.

Oktaédrit

l. Anatasz

Oktaéterisz

(gör.), nyolc évből álló ciklus, melyet Tenedoszi Kleostratos állapított meg; a 8 évben 2922 nap volt, vagyis 8 közönséges holdév és 3 szökő hónap és a hold- és napjárás kiegyenlítésére használták, Eudoxos és Eratosthenes javították, de Kr.e. 432.a Meton-féle enneadekaéterisszel (l. o.) felcserélték. L. Év.

Oktáj

Ogatáj vagy Ügetáj, Temudsinnak, a mongol dsengiz-khánnak, a Gobi-sivatag keleti részétől a Thien-Sán hegység nyugati lejtőségéig terjedő föld népei egyesítőjének fia, szül, 1185-ben. 1218.testvérével Csagatájjal 600,000 ember élén a kharezmiek ellen indult s ez időtől fogva életének fő feladata a Nyugat meghódítása lett. Míg atyjuk Bokharát, majd Szamarkandot pusztította el (1220-21) s a mohammedán műveltséget végső veszedelem látszott fenyegetni, O.és testvére Kharezm ellen működött. Mohammed Kutbeddin szultán halála (1220) után fiát Dselaleddint heratba és Gazniba szorította ugyan, az önvédelmi harcot ott újra kezdő hőst azonban csak a dsengiz megjelenése után (1221) győzhette le. A dsengiz visszatérvén Szamarkandaba, 1224.birodalmát két fia közt osztotta fel, Khinát és Mongolországot az utódául kinevezett O.-ra, az ujguri szorosoktól Kharezmig terjedő részt Trukesztánnal és Transoxaniával együtt Csagatájra hagyta, míg a maradékot Batu és Tuli közt osztotta fel. 1226.történt halálával O.lett a dsengiz-khán. Azonnal megindította világhódító hadait a bagdadi khalifaság meghódítására. Célt érvén, adófizetőjévé tette az iconiumi szeldsuk szultánságot s 1237.újabb sereget küldött Möngke és Batu khánok vezetése alatt Oroszország meghódítására. A mongolok e készülődéseiről Magyarországba az első hirt Julián szerzetes (l. o.) hozta. Moszkvának s Oroszország nagy részének elfoglalása után hadai Lengyelországra törtek, Krakót fölégették, Sziléziában Wahlstattnál 1241 ápr. 5.döntő győzelmet arattak, Magyarországba pedig már egy hónappal előbb betörtek s azt rendkivül elpusztították. (L. IV. Béla) Magyarország és Nyugat-Európa leigázását az a hir akadályozta meg, hogy O. 1241 dec. 11. meghalt, miről a tatár sereg 1242 febr.-ban értesülvén, Batu khán Ázsiába tért vissza, hol O. öröksége miatt csakhamar testvérharc tört ki.

Oktakord

(gör.) a.m.nyolc húros zeneszer.

Oktangulum

(lat.) a.m.nyolcszög.

Oktáns

(lat.), egy kör nyolcad része. Téroktánsoknak azt a nyolc térrészt nevezzük, melyekre három egymásra merőleges sík az egész teret felosztja. Gömboktáncoknak a gömbnek azt a nyolc részét nevezzük, melyekre az a középpontján keresztül egymásra merőlegesen fektetett három sík által felosztatik. Továbbá O.-nak egy csillagászati műszert is neveznek, mely egy beosztott nyolcadkörből áll, különben pedig egészen hasonló szerkezetü mint a sextáns.


Kezdőlap

˙