Olvasófa

helyesebben olvasószemfa (növ.) l. Korállszil és Melia.

Olvasókönyv

az az iskolai könyv, amelynek segítségével a tanulókat egyrészt a folyékony, értelmes és szép olvasásban gyakorolják, másrészt pedig a nemzeti irodalomba bevezetik. E mellett az O. az anyanyelvi oktatás szolgálatában áll, amennyiben mintaszerü nyelvi előadásával nagy mértékben hozzájárul a tanulók helyes nyelvérzékének megerősitéséhez. Régebben az olvasás gyakorlására az iskolában külön O.-et nem használtak, hanem e célra az egész nemzetnél nagy becsben álló irodalmi vagy pedig vallásos művek szolgáltak. Az első O.-ek szerkesztésénél kivált a közhasznu ismeretek közvetítésére törekedtek. Minthogy az elemi iskolákban a hittanon, irás-olvasáson és egy kis számtanon kivül mást nem tanítottak, az O. útján akartak az egyes ismeretágakból egy-egy keveset a tanulól szellemi birtokába juttatni. Igy jött létre az u. n. enciklopédikus O., amely nem volt egyéb, mint valami kevés tudnivaló minden tudomány köréből, a különféle kivonatos tankönyveknek rövid kivonata. A középiskolai O.-ek pedig arra szolgáltak, hogy a tanulók szépízlését fejlesszék és szellemi látókörét szélesbítsék. Újabban a nemzeti O. kezd tért hódítani, amely nevéhez híven, a nemzeti nevelésnek akar eszköze lenni s ehhez képest leginkább a nemzeti nép- és műköltés idevágó termékeiből, a hazai történelem, néprajz, stb. köréből válogatja meg anyagát.

Olvasópróba

Az előadandó szindrabbal való megismerkedés végett a darabban játszók a rendező által kiirt napon és órában összegyülnek, hogy szerepeiket az előadás sorrendjében fölolvassák, az esetleges javitásokat, v. röviditéseket szerepeiken megtegyék. Ez az O., mely rendszerint az igazgató v. rendező jelenlétében történik, ki az előtte fekvő sugó- v. rendező példányból kiséri figyelemmel az olvasott szerepeket. A darab szerzője nálunk nem szokott rendszerint jelen lenni az O.-n., külföldi szinházaknál néha vezeti azt s utasításokat ad a szerepek fölfogására vonatkozólag. Az O.-k helyét és idejét a szinházak az u. n. «fekete táblán» szokták kiirni.

Olvasztás

l. Olvadás.

Olvasztó tégely

oly tűzálló anyagból készül, mely a gyors hőfokváltozásokat jól kibirja és a benne megolvasztott anyagok oldó hatásának ellentáll. E célra a tűzálló anyagot chamottetal, quarccal vagy grafittal soványitják és e szerint megkülönböztetünk: l. Chamotteos tégelyeket, melyek tűzálló anyagból és chamotteból készülnek. Ezek az olvadó, bázikus salaknak, üvegnek és olvadó alkaliáknak jobban állanak ellent, mint a quarcos tégelyek. Chamotteos tégelyek a francia, a belga és a freibergi O. Az üvegolvasztó tégelyek is chamotteosak. 2. Quarcos tégelyek, tűzálló anyagból és homokból készülnek; a hőfokváltozásokat rendszerint jól kibirják, de az olvadó alkaliáknak nem állhatnak ellent. Ilyenek a hesseni és a cornish-tégelyek. 3. Grafitos tégelyek, tűzálló anyagból és grafitból készülnek; olcsóbb áruban a grafitot kokszporral vagy szénporral pótolják. A grafitos tégely igen tűzálló, a gyors hőfokváltozásokat igen jól kibirja és különösen fémek olvasztására alkalmas. A kisebb tégelyeket fa- vagy fémmintákkal sajtolják vagy korongon is készítik. A nagy üvegolvasztó tégelyeket pedig fadongákból álló mintákba formálják. A száraz tégelyeket végre igen erősen égetik; a grafitos tégelyt pedig tokban szénpor közé rakva, hogy a grafit el ne éghessen.

Olvera

az ugyanily nevü járás székhelye Cadiz (ettől 102 km.-nyire) spanyol tartományban, zord hegyek közt, 8285 lak., régi erőssége romjaival; közelében kénes forrással.

Olympia

Washington É.-amerikai állam és Thurston county székhelye a Puget Sound D-i végében, vasút mellett, 4698 lka., fa- és osztrigakereskedéssel. Victoriával és Vancouver szigettel rendes gőzhajóösszeköttetésben áll.

Olympias

a veszprémi apácazárda fejedelemasszonya volt, kit egy Ilona nevü előkelő származásu apáca nevelt. O. iskolájában tanult szt. Margit IV. Béla leánya, ki azonban utóbb gyakran panaszkodott neki, mint «édesanyjának», hogy nagy tiszteletlenséget követnek el ellene, mert király leányának nevezik őt. O. lehetőleg mérsékelte aszkéta-hajlamait, igy p. mindenkép rá akarta beszélni, hogy szülei kivánsága szerint férjhez menjen a cseh királyhoz, de nem ért célt vele.

Olympias

Makedonia királynője, eredetileg Myrtalisnak hivták és epirusi Neoptolemos leánya volt. Nagybátyja Arymbas gondoskodott neveltetéséről, mire Kr.e. 358. férjhez adták makedoniai Fülöphöz. 356. adott létet Nagy Sándornak és később Kleopatrának; noha szenvedélyes természetü volt, egy ideig türhető egyetértésben élt férjével, ugy hogy csakis 340 körül került a dolog nyilt szakításra. Midőn t. i. Fülöp feleségül vette makedoniai Kleopátrát, O., eltávozott férje udvarától és fiával együtt Epirusba ment. Nemsokára ezután Sándor visszatért, O. pedig Epirusban maradt, de tán nem alaptalan a gyanu, hogy férje meggyilkoltatásában része volt, mert a gyilkosokat ismételten kitüntette, Kleopatrán pedig kegyetlenül megbosszulta magát. Sándor halála után is (323) kimutatta kegyetlenkedését, nevezetesen Archideust, Fülöpnek mostohatestvérét, feleségestül együtt kivégeztette, mig végre Kassander elfogatta s 316. kivégeztette.

Om

az indek szent szótagja, melyet a védák olvasása előtt és után az imádságok amenjének megfelelő módon ejtenek ki. Eredetileg nem volt egyéb igenlő bizonyító szónál s csak később lett rejtélyes értelmüvé. Mint misztikus szótag először az Upanisádokban fordul elő. A hinduk elemzése szerint három, a, u és m betük összetételéből keletkezett. Eleinte három szellemmel azonosították a szótag három betüjét, az első betü a volt a Vaisvanara, az ébren lévő lelkek szelleme, a második, az u betü volt a Taidsasza, az álomvilág álmodó lelkeinek a génusza, végül az m betü az álom nélküli alvás szellemét Pradsnát jelképezte. Később az ind szentháromság három főistenét értették alatta, a volt Visnu, u Siva, m Brahma. V. ö. Gough, The philosophy of the Upanishads and ancient indian metaphysics (London 1882).


Kezdőlap

˙