Opolzer

1. János, cseh orvos, szül. Gratzenben (Budweis) 1808 aug. 3., megh. Bécsben 1871 ápr. 16. Prágában tanult, hol előbb gyakorló orvos volt, majd 1841-48. a klinikán tanár és a prágai kórház főorvosa lett; ekkor a lipcsei Jakab-kórház igazgatója s az ottani klinikán a terapia és patologia tanára lett, de már 1850. a bécsi főiskolához hivták meg. Nagy hirre jutott mint orvos és mint sebész is; sokat irt a prágai Vierteljahrschrift für praktische Heilkunde és a Wiener mediz. Wochenschrift c. folyóiratokba. Önálló művei: O.-s Vorlesungen über specielle Pathologia u. Therapie (kiadta Stofella, Erlangen 1866-72); O.- Vorlesungen über die Krankheiten des Herzens u. der Gefässe (kiadta u. az, u. o. 1867): O.-s Vorlesungen über die Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen, des Rachens u. der Speiseröhre (kiadta u. az, u. o. 1872).

2. O. Tivadar lovag, német csillagász, a hires patologus fia, szül. Prágában 1841 okt. 26., megh. Bécsben 1886 dec. 26. Atyja kivánságára az orvosi tudományokat tanulta, de e mellett az exakt tudományok irányt való hajlama s határozott tehetsége folytán matematikával s asztronomiával is foglalkozott. 1864. elnyerte az orvos-doktori oklevelet s azután anyjának segítségével magánobszervatoriumot alapíthatott, mire gészen e tudománynak szentelte életét. 1866. a bécsi egyetemen az asztronomia magántanára, 1870. rendkivüli, 1875. rendes tanára lett. Első dolgozatai megfigyeléseken kivül a bolygók s üstökösök pálya-meghatározásaira vonatkoztak; öszefoglaló erdményük Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen und Pianeten (Lipcse 1870-80, I. köt. 2. kiad. 1882) címü nagy kétkötetes munkája, mely óriási elterjedésnek örvend. Számos új kutatást s módszert tartalmaz s különösen a számoló csillagászra nézve nélkülözhetetlen. Több százra rugó dolgozatai között különösen Syzigientafeln für den Mond (Lipcse 1881) és Tafeln zur Berechnung der Mondfinsternisse (Bécs 1883) fontosak, melyek legnagyobb munkáját, a Canon der Finsternisse (Bécs 1887) készítették elő. Ez a Denkschriften der kais. Akad. d. Wissensch. 52-ik kötetét tölti be és kr. e. 1208-tól kr. u. 2163-ig az összes, számra nézve 800O nap- és 5200 holdfogyatkozást tartalmazza és a legnagyobb és legterjedelmesebb számolási munkák egyike, melyet ember valaha végezett. Nélkülözhetetlen segédkönyve ugy a csillagásznak, mint különösen a történetirónak. A háborgási elméletben számot tevő Entwurf einer Mondtheorie (Bécs 1886) csak kezdetét jelzi nagyszabásu tanulmányának a Hold elméletére vonatkozólag. 1872-76. az európai fokmérés számára az Ausztriában szükséges csillagászati műveleteket vezette, de e nemzetközi vállalatban azontúl is vezérszerepet játszott. Nem csillagászati dolgozatai is feltünést keltettek, igy különösen a bécsi csillagdán eszközölt nehézségi mérése s a normális hangvilla rezgés-szánmának megállapítására kigondolt geniális módszere.

Opponál

(lat.) a. m. ellentmond; oppozició, l. Ellentét; a csillagászatban l. Aszpekták; a politikában l. Ellenzék; opponens, nyilvános vitatkozásoknál a disputans ellenfele.

Opportunisták

(lat.), azok a politikusok, kik a körülményekhez alkalmazkodnak s csak a mindenkor elérhetőre törekszenek.

Opportunitási elv

l. Legalitási elv.

Oppova

nagyközség Torontál vármegye antalfalvi j.-ban (1891) 3994 szerb, horvát és német lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Oppressio

(lat.) a. m. elnyomás, elfojtás; opprimál, elnyom.

Oppugnatio

(lat.) a. m. ostrom; O. repentina, erőszakos támadás, roham.

Opricsnyina

(oroszul a. m. elkülönítés) volt a neve annak a rendelkezésnek, melyet IV. Iván cár (a Rettenetes) hozott be Oroszországban (1564), s amely szerint a birodalom egy részét saját céljaira külön szakította s annak jövedelméből külön testőrséget (opricsnik) tartott fönn, mely kegyetlenségeinek vak eszköze volt. Az O.-ba 20 város (kerületestül) és Moszkva több utcája tartozott; a birodalom többi részét, mely a bojárok igazgatása alatt maradt, szjemscsiná-nak hivták. Az O.-t 1572. megszüntették.

Ops

a szántóvető ember mezei áldásának istenasszonya az ókori Rómában; Saturnusnak felesége és nőnemü mellékalakja, akit a vetéshez való közeli viszonyánál fogva Consiviának is neveztek. Tisztelete szorosan összefüggött a Saturnuséval; nemcsak szent helyeik voltak közösek, hanem a szaturnáliák ünnepe is. Volt azonban egy külön ünnepe is (Opiconsivia) aug. 25-én. Midőn Saturnus az ókori mitoszban Kronosszal összefolyt, Opsot Rheával (l. Kybele) azonosították s mind a kettőt Coelustól (Uranos) származtatták. Helyenkint aztán még a következő ősitáliai istenségekkel hozták kapcsolatba az Ops alakját: Fauna, Fatua és Maja (l. o. és a Faunus cikket).

O. p. side

az angol opposite prompter side rövidítése (az angol szinházakban a nézőtől balra eső odlal). Igy nevezték, mert a súgónak (angolul prompter), aki a jobboldali első szinfal mögött ült, átellenében (opposite) volt.


Kezdőlap

˙