Optar

l. Oktar.

Optativus

(lat.) a. m. óhajtó mód, l. Igemód.

Opticus nervus

(lat.) a. m. látóideg.

Optika

(gör.) a. m. fénytan (l. o.).

Optikai

a. m. a fénytanba tartozó, a látásra vonatkozó. - O. üveg, l. Fénytani üveg. - O. dinamometer, l. Dinamometer.- O. meteorok a. m. légköri fénytünemények (l. o.). - O. tengely, l. Kettős törés.

Optikai csalódások

oly látásbeli érzések, melyek a valóságnak nem felelnek meg. Ide tartoznak a káprázás neve alatt leírt tünemények, valamint az irradiáció tüneményei is. Az irradiáció, szétsugárzás okozza, hogy mi világos tárgyakat nagyobbaknak itélünk hasonló nagy sötéteknél. Midőn a hold első vagy utolsó negyedében van és egy része homályos korongként látszik, melynek egyik oldalán a világos sarlóalak van, az utóbbit nagyobb korongnak megfelelőnek itéljük. Égő utcai lámpa messziről ugy tetszik, mintha az egész lámpát töltené be a lángja. Ez a tünemény okozza, hogy lábunk fekete cipőben kisebbnek tetszik, mint fehérben. Oka e tüneményeknek onnan van, hogy a látott tárgyak után teljesen éles képet nem kapunk, s mi a határ tisztátalan képét az élénkebben reánk ható világos tárgyhoz tartozónak itéljük. Optikai csalódáson alapul a taumatrop, sztroboszkóp, amerikai csodadob, kinematoszkóp, mely optikai csalódást az okozza, hogy a fény ingerhatásának utóhatása van és az egymás után gyorsan nyert benyomásokat egymásba olvasztjuk össze. Felette gyakoriak a csalódások, a tárgyak távolságának, nagyságának megítélésében. Ködös időben távolabbnak véljük magunktól a tárgyakat, hegyeket, mint szép időben. Ez onnan van, mert ködös időben a részleteket kevésbbé jól tudjuk kivenni, épp ugy, mint midőn a tárgyak tőlünk messze vannak. E miatt ködös időben a hegyeket magasabbaknak is véljük, mint szép időben. A hold is nagyobbnak tetszik, midőn a földhöz közel látjuk, midőn felkelőben v. leszállóban van, mint midőn magasan áll. Felette könnyen tévedünk abban is, vajjon valamely tárgy mozog-e, vagy mi magunk vagyunk-e mozgásban. Mikor p. álló vonatban vagyunk és egy másik vonat robog el mellettünk, sokszor úgy véljük, hogy az álló vonat van mozgásban. Hasonló O. nagy számban fordulnak elő. V. ö. Klug, Az érzékszervek élettana (1896).

Optikai műszerek

mindamaz eszközök, melyek a fénytan törvényeinek gyakorlati alkalmazását célozzák, továbbá oly eszközök, melyek a fénytan törvényeinek tanulmányozására szolgálnak. A közéletben és a tudományban leginkább használt O. a szemüveg, nagyító lencse, mikroszkóp, távcső, a polarizáló készülékek, továbbá a különböző célra szolgáló tükrök, fényképező készülékek. Az O. legegyszerübb elemei tükrök, prizmák és lencsék.

Optikai telegráf

l. Telegráf.

Optikus

v. látszerész, az optikai műszerek készítője és szerkesztője, továbbá ezek elárusítója.

Optima fide

(lat.), a legjobb hittel, egészen jóhiszemüleg.


Kezdőlap

˙