Orbe

(Orbach, Urba), az ugyanily nevü járás székhelye Waadt svájci kantonban, az Orbe balpartján, vasút mellett, (1888) 1947 lak., malommal és szőllőtermeléssel, bőrcserzéssel. Gót plébániatemplomában Viret reformátor emléke látható. Már Antonius Itinerariumában történik róla említés. 855. I. Lothár fiai itt osztották föl maguk közt a lotaringiai birodalmat; későbben Orbe volt Kis-Burgundia fővárosa. 1457. foglalta el a svájci szövetség Szavójától.

Orbetello

tengermelléki város Grosseto (ettől 37 km.-nyire) olasz tartományban, vasút mellett, egy földnyelv végében, amely a Stagno di O.-t, egy 2893 ha.-nyi területet elfoglaló, halakban igen gazdag sós lagunát két részre oszt. A laguna két homokos földnyelv közt van, amelyek a Monte Argentaro fészigetet a szárazföldhöz kötik. Lakóinak száma 7055, akik közt igen sok a halász.

Orbicularis

(lat.) a. m. körforma.

Orbigny

Alcides Dessalides d', francia paleontologus, szül. Coueronban (Loire-Inférieure) 1802 szept. 6., megh. Pierrefitteben (St. Denis mellett) 1857 jun. 30. Csaknem egész D.-Amerikát beutazta (1826-34) és 1853. a párisi Jardin des Plantes újon felállított paleontologiai katedrájára hivták meg. Fő munkái: Voyage dans l'Amérique méridionale (7 köt., Páris 1835-49); Paléontologia francaise (6 köt., u. o. 1840-60); Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques (3 köt., u. o. 1851-52); Prodrome de paléontologie stratigraphique universelle (3 köt., u. o. 1850-52).

Orbis

v. O. terrarum (lat.) a. m. a föld kereksége; a rómaiaknál az egész ismert világ és lakóinak mindensége.

Orbis pictus

(lat. a. m. festett világ), számtalan ifjusági képes könyvnek a címe, melyek a földről, lakosairól, a természet tárgyairól és tüneményeiről akarják az ifjuságot szöveg és képek segítségével tájékoztatni és mind megannyi utánzatai Comenius (l. o.) hires művének. Ez a könyv ugy van berendezve, hogy első sorban áll a kép (fölötte kezdetleges fametszet), a második sorban a képről szóló több állítás latin s német nyelven s e szövegben előforduló egyes ismeretlen latin szavak német fordításukkal alkotják a harmadik sort. Az O. megvalósítja szerzőjének azon elvét, hogy az oktatásnak a tárgyak megtekintéséből kell kiindulnia s igy forrása lett az újabb tanítási eljárásnak, különösen pedig az elemi szemléleti oktatásnak.

Orbita

(lat.) a.m. szemgödör, szemüreg; benne a szemgolyó, a szemizmok, a szem erei és idegei zsírszövetben beágyazva foglalnak helyet. A szemgödör skeletjét homlokcsont, a rostacsont papirlemeze, a könnycsont, az ikcsont, a járomcsont és a felső állcsont megfelelő s egymással egybefüggő részei alkotják.

Orbó

(Szász-, Urwegen, Garbova), nagyközség Szeben vármegye szerdahelyi j.-ban (1891) 1700 német és oláh lak.

Orbók

Mór, pedagogus, iró, szül. Kövenden (a régi Aranyosszéken) 1853 ápril 24. Tanult Tordán és Kolozsvárott. A tanári pályára a budapesti egyetemen nyert képesítést, hol 1874-77-ig a bölcsészeti kar hallgatója volt. Egyetemi tanulmányainak befejezése után 1877. azonnal kinevezték a galgóci állami polgári fiu- és leányiskola igazgatójává, amely ekkor állíttatott fel. Itt alapította és szerkesztette Libertiny G. tanfelügyelővel a Felvidéki Nemzetőr című hirlapot, melynek célja volt: a panszlváok ellen harcolni s megalakítani a felvidéki magyar közmívelődési egyesületet. U. o. szerkesztette a Nemzeti Népiskolát, mellyel a tanítóság körében küzdött a magyar nemzeti állameszméért. Előkelőbb családok gyermekei számára magán elemi iskolát állított fel s társadalmi úton kisdedóvó-egyesületet és kisdedóvó-intézetet szervezett, melyet ma az állam tart fenn. Galgócon megirta Nyitramegye földrajzát, amely munkája német és tót nyelven is megjelent. Galgócról 1883. a pozsonyi állami tanítónőképezdéhez neveztetett ki a mennyiségtan és természettudományok rendes tanárává, hol jelenleg is működik. Irodalmi munkásságát már gimnázista korában kezdte. Később dolgozott a fővárosi hirlapokba. Pozsonyban alapította és szerkesztette a Pozsonymegyei Közlönyt, amely ma Nyugatmagyarországi Hiradó cimen jelenik meg, mint a felvidék egyetlen politikai napilapja. Pozsonyban teljes erővel fogott a tankönyviráshoz. Itt szerkesztett tan- és egyéb könyvei s irodalmi munkái magyar, német és tót nyelven jelentek meg.

Orca

v. kardoshal, l. Delfinfélék.


Kezdőlap

˙