Pâte dure

l. Porcellán és Keramika.

Patella

(állat), l. Paizscsiga.

Patena

(lat.) a. m. kehelytányér, l. Kehely.

Pátens

(lat.), a) a. m. nyilt parancs, a kormányhatalom által kibocsátott, törvényerővel biró rendelet. Hazánkban különösen nagy jelentőségüek az abszolut korszakból eredő ősiségi, úrbéri P.-ek. Alkotmányunk szerint az országot P.-ekkel kormányozni nem lehet. b) Szabadalom (l. o.). c) Nyilt levél, l. Legáció.

Pater

(lat.) a. m. atya. Használatos neve a szerzetespapoknak, ellentétben a laikus tagokkal, a fratres-ekkel. P. különben a pápa is (beatissime, sanctissime P.), a püspökök (reverendissime P.) és az áldozópapok (reverende P.).

Páter

1. Béla, szül. Eperjesen 1860 szept. 9. Középiskolai tanulmányait Lőcsén végezte, mire a budapesti tudományegyetemen és a kir. József-műegyetemen hallgatta a természettudományokat s 1883. elnyerte a középiskolai tanári oklevelet. 1883 jan.-tól 1884 dec. végéig a kir. József-műegyetem növénytani tanszéke mellett mint tanársegéd működött; 1884 végén kineveztetett a kassai m. kir. gazdasági tanintézethez segédtanárnak s a természetrajzi tárgyakat adta elő. 1893. áthelyeztetett a kolozs-monostori gazdasági tanintézethez, ahol 1894. rendes tanárrá lett, ugyanott egyúttal az állami vetőmagvizsgáló állomás vezetője. Művei: A gazdasági növénytan vezérfonala (Kassa 1890); A peronospora viticola és a black rot (u. o. 1892); A legfontosabb pázsitfélék gyakorlati ismertetése (u. o. 1891); Pázsitfélék gyüjteménye (füzetes kiadás, u. o. 1889. és folytatólagosan Kolozs-Monostoron); A sás- és szittyófélék gyüjteménye (u. o.); A gabonafélék, a burgonya és a szőllő legfontosabb gombabetegségei (Kolozsvár 1895); Népszerü gazdasági növénytan (a földmívelés minisztérium pályázatán pályanyertes mű, u. o. 1895); Álattan (földmivesiskolák számára, pályanyertes mű, u. o. 1896). 1895 jan. óta a Mezőgazda c. hetilap felelős szerkesztője. A Kárpát-egyesület osztálytitkára.

2. P. Pál, csillagász, szül. Menyhártfalván 1656., megh. Danzigban 1724 dec. 7. Miután vallása miatt száműzték Magyarországból, a wolfenbütteli herceg könyvtárnoka, később pedig a thorni, majd danzigi gimnáziumban a mennyiségtan tanára volt. Művei: Disputatio de cruce in luna visa die 30. Dec. 1680. (Jena 1680); Duo phaenomena rarissima alterum crux in luna, alterum meteorum ignitum (u. o. 1681); De coelo empyraeo (Frankfurt 1687); Labor solis sive de eclipsi Christo patiente Herosolymis visa (1700); Ephemerides s. calendaria ab. 1690. usque ad 1725; Disp. decadem miscellaneorum mathematicorum sistens (Danzig 1707-40).

Patera

(lat.), máskép phiala, lapos csészék az ókori rómaiaknál, melyek hasonlítottak az áldozati edényekhez, csakhogy profán célokra szolgáltak.

Pater Brey

l. Leuchsenring.

Paterculus

római történetiró, l. Velleius.

Pater est quem nuptiae demonstrant

(lat.), a gyermeknek atyja az, akit a házasság annak bizonyít. A házasság az apaság vélelmét szüli. Jogunk szerint a gyermek mellett, ki a házasságkötést követő 7-ik hónapban, v. a házassági kötelék felbontása után 10-ik hónapban született, a törvényes születés vélelme harcol. A vélelmet csak a férj által történt nemzés lehetetlenségének bizonyítása ronthatja le.


Kezdőlap

˙