Pattantyúfa

(növ.), l. Dudafürt.

Pattantyús

l. Tüzér.

Pattás

(Patás), kisközség Krassó-Szörény vármegye bozovicsi j.-ban, (1891) 1123 oláh lak.

Patte d'oie

(franc., ejtsd: pat doá), szó szerint a. m. lúdtalp; átvitt értelemben az emberi szem külső szegletén az idősb korban előálló redő.

Patterson

1. Arthur, filologus, szül. Londonban 1835 jun. 7. 18 éves koráig családi nevelésben részesült, 1855. a cambridgei egyetemre ment, hol 1859. doktorrá avatták. Ekkor jelent meg An Indian Caste (London 1860) c. műve, melyet a cambridgei egyetem pályadíjjal jutalmazott. Hazánkat 1862-67. többször beutazta, nyelvünket megtanulta, viszonyainkat alaposan megismerte. 1866. jelent meg a Fortnightly Review-ben a Hungarian Election c. első közleménye Magyarországról, melynek sikere arra birta, hogy kiadja The Magyars, their country and its institutions (London 1869) nagyobb szabásu művét. Lefordította továbbá Jókai: Új földesur (The new landlord, u. o. 1869) és Gyulai: Egy régi udvarház utolsó gazdája (The last master of on old manorhouse, Cornhille Magazin 1872) regényeit. 1886 óta a budapesti egyetemen az angol nyelv és irodalom rendkivüli tanára; külső tagja a Kisfaludy-társaságnak és a Magyar tudományos akadémiának. Egyéb munkái: Report on recent Hungarian Philology (Philol. Soc. 1884); Angol nyelvtan és olvasókönyv (Budapest 1892, Balassa Józseffel); azonkivül az Academy, Fortnightly Review, Journal of Education és Macmillan's Magazine c. angol folyóiratokban számos a magyar irodalom és viszonyokra vonatkozó értekezése jelent meg.

2. P. Erzsébet, Bonaparte Jeromos (l. o., III. köt. 480. s köv. old.) első.

Patti

kikötőváros és püspöki székhely Messina szicilai olasz tartományban, vasút mellett, (1881) 9374 lakossal, szép márványkúttal a piacán; 1758. újra alakított székesegyházzal, liceummal, 1838-ban épült szinházzal. Itt van eltemetve Adelasia, II. Roger sziciliai király anyja. 6 km.-nyire K. felé a Tindaro-fokon állott az antik Tyndaris.

Patti

a jelenkor legünnepeltebb, olasz eredetü énekesnőinek neve. Szülőik világjáró dalműénekesek voltak P. Szalvátor, a tenorénekes, idősb leányát 1. Saroltát (szül. Firenzében 1840., megh. Párisban 1889 junius 27.) zongoraművésznőnek képeztette Herz Henriknél, de a ritka szép szoprán hanggal megáldott leány 1861. New-Yorkban szinpadra lépett, csakhamar azonban (egyik lába rövidebb lévén) mint hangversenyénekesnő járta be a világot. 1879 óta De Munck gordonkás volt. - 2. P. Adelina, szül. Madridban 1843 febr. 10. Sógora Strakosch Móric képezte ki a magas g''-ig könnyen felszálló, behizelgő, csengő és érzésteljes szopránját, ugyanő vezette is művészi diadalkörútjában végig a világon. A kitünően iskolázott és bámulatosan üde hangunak maradt művésznő (akinek még 1890 körül is Nizzában esténként 15 000 lira fellépti díjat fizettek) folyton a legszűkebb körben mozog: az Alvajáró, Sevillai borbély, Rigoletto, Lucia, Hamlet, Dinorah, Traviata, Faust hősnői teszik egész szerepkörét (1895 tavaszán énekelt először egy Wagner R.-féle dalt). 1868. a francia főlovászmesternek, de Caux Henrik marquisnak lett; elválta után pedig Niccolini tenorénekesé. Angol földön, Craig y Nosban pihenik ki hosszu művészi körútjaikat.

Pattogó akna

helyesebben röpítő akna, azon legfeljebb 2-3 m. mély közeledési akadály, amelyet a támadó felette való elhaladásakor röpítének föl.

Pattogzás

(decrepitatio), némely ásványkristálynak az a tulajdonsága, hogy pattogva válnak szét a részecskéi, ha melegítjük. Különösen azok az ásványok mutatják e tulajdonságot, melyek vizet zárnak magukba és mely viz a melegítéskor gőzzé változván, az ásványt, illetőleg részecskéit szétrúgja.

Pâturages

(ejtsd: patürázs), község Hainaut belga tartományban Monstól DNy-ra, (1891) 10 739 lak., nagy szénbányákkal és gépgyárakkal.


Kezdőlap

˙