Petrence

a lekaszált széna rakása, melyet aládugott két rúdon, két ember elvihet.

Petres

(Péterfalva, Petersdorf, Petris), kisközség Beszterce-naszód vármegye jádi j.-ban, (1891) 1157 német és oláh lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Petrezselyem

petemzsirom, petremzsirom, petrizselyem (növ., Petroselinum Hoffm.), ernyős, egy-kétnyáréltü fű. Levele háromszor szárnyalt, sallangja ékalaku egész fonalforma, gallérja kevés levelü, gallérkája azonban soklevelü; virága fehér v. sárgás, termése tojásdad kopasz, oldalról lapított, csaknem kétfejü. Kevés faja van. A P. sativum Hoffm. (Apium Petroselinum L.) kétnyáréltü, gyökere répaforma húsos, első esztendőben csak ez meg a fején egy csomó levél képződik. A második évben 1/2-1 m. magas szárat hajt. Virága sárgás-zöld. Vadon Európa D-i részén, különösen Makedonia és Tesszália hegyein terem, a zellerrel együtt már a régiek fűszere és orvossága volt. Ma mindenféle használatos. Legjobban televényes homokföldben terem, őszkor, áprilisban s juniusban sorokba vetik, de arasznyi távolságra 25 szemmel többet vetni nem szükséges. Metélésre a bodor P. (P. crispum Mill) célszerü, mert ezt a kertben gyomként termő mérges ádáz (l. o.) levelével összecserélni nem lehet. A gyökérnek való P.-t kora tavasszal vetik, gyomlálás és kapálás után lábnyi térség maradjon közte. Magjáért néhány szép gyökeret a földben hagyunk, legfeljebb száraz kemény télen szalmával letakarjuk. Gyökere, fűve, valamint a magva sajátságos édeses-fűszeres ízü, az urin kiválasztását elősegíti. Friss fűve oszlató és fájdalomcsillapító. Termésének éteres olaja (0,8-3,2%) nagyon könnyen oxidálódik, magvában apiol van, szintelen, erős szagu és csípős ízü, vizben nem oldható kövér olaj.

Petrezselyemszőllő

a gyöngyszőllők (Chasselas) közé tartozik, melynek fő jellegét mélyen hasogatott, a petrezselyemre emlékeztető levelei alkotják. Van fehér és kék P.

Petri

község l. Gálos-, Mező- és Pócs-Petri.

Petri

Elek, ref. teologus, szül. Maros-Váráshelyt 1852 nov. 20. A középiskolát u. o. elvégezvén, 1870. évben a budapesti ref. teologia növendéke lett. Az 1874;75. tanévet a marburgi s az 1875-76. tanévet az utrechti egyetemen töltötte. 1876. őszén mint segédtanár a budapesti ref. teologiai akadémián működött, ahová 1879. rendes tanárnak választották meg, 1882. a dunamelléki ref. egyházkerület aljegyzője, 1883-84. a budapesti ref. egyház helyettes lelkésze, 1891. a dunamelléki ref. egyházkerület pénztárnoka. 1895. az országos ref. lelkészi özvegy- s árva-gyámintézet előadója és jegyzője lett. Nagyobb tanulmányai az Egyházi Reformban, Protestáns Szemlében és Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban jelentek meg. A sajtó alatt levő biblia-revizió számára a Sámuel és Krónikák könyveit fordítja.

Petri

1. Emil, elzászi politikus, szül. Buchsweilerben 1852 ápr. 3. Heidelbergában és Strassburgban jogot tanult, 1878. királyi ügyész lett Strassburgban, 1892. pedig a föld- és községi hitel részvénytársaság igazgatójává választották. 1884 óta az elzász-lotaringai evang. főkonzisztorium, 1885 óta az alsó-elzászi kerületi tanács, 1886 óta a tartománygyülés tagja; 1887. és 1890. Strassburg képviselője volt a német birodalmi gyülésben, hol a nemzeti liberális párthoz csatlakozott, de 1893. Bebel ellen megbukott.

2. P. Olaus, svéd reformátor, szül. 1493 jan. 6-án, megh. 1552 ápr. 19. Vittenbergában tanult 1516 óta és Luther befolyása alá került; u. o. promoveált 1518 s a következő évben visszatért Svédországba, hol mint strengnäsi diakonus azonnal a reformációt hirdette Irataiban (Manuale suecticum és Ordo missae sueticae) is terjesztette a hitújítás tételeit. 1531-33. a király kancellárja és 1539. a stockholmi székesegyház pásztora lett. Mivel azonban a király az összes egyházi javakat kizárólag csak világi célokra használta föl, P. nyiltan kifejezte e miatt a rosszalását, s mivel továbbá nem jelentett föl egy gyilkossági tervet, mely a király ellen irányult, de amelyet ő gyónási titok pecsétje alatt tudott meg, 1540. halálra itélték; de a hitközségnek sikerült P. számára kegyelmet nyerni, akit 1543. egyházi méltóságába is újra visszahelyeztek. Iratai közt legfontosabb: Sver crönike (krit. kiad. Klemmingtől 1860), melyben régi tudósítások alapján Svédország legrégibb történeteit irta meg. - Öccse: 3. P. Laurentius, szül. 1499., megh. 1573., u. o. tanult, ahol bátyja, s bár nem volt meg benne ennek bátorsága és szónoki képessége, de tudásra, a mérsékletre és higgadtságra bátyja fölött állott. 1531. Upsala első luteránus érsekévé neveztetett ki, s közreműködött Anderson megkezdett bibliafordításának átdolgozásában, mely 1540-41. (I. Gusztáv folio bibliája) meg is jelent; irta még: Then svenska kyrkeordning (1572), amely még ma is a svéd egyházi szervezet és alkotmány alapja. V. ö. Weidling, Schweidische Geschichte im Zeitalter der Reformation (Gotha 1882).

Petrichevich Horváth

Lázár, l. Horváth (20).

Petrics

Soma, l. Orlay.

Petrie

(ejtsd: p'tri) Vilmos Máté Flinders, angol egyiptologus, szül. Londonban 1853 jun. 3. Mint mérnök került Egyiptomba, ahol azután tudományos kutatásai révén nagy hirnevet szerzett. Munkái: Inductive metrology (1877); Poids et mesures 81887); Pyramids and temples of Gizeh (London 1883); Evacations in the Fayum (Academy 1890, 935); Naucratis (I., London 1884-1885) és Finding of Naucratis (Archeolog. Journal 43. köt., u. o. 1886); Memoir of the exploration fund. Tanis (London 1883-84); Scarabées (1888); The egyptian bases of Greek history (Journal of Hellenic Studies XI., Hawara, Biahmu et Arsinoë (1889); Medum (London 1892); Tanis (2. köt., 1888); A history of Egypte (I., u. o. 1894); Egyptian decorative art (u. o. 1895).


Kezdőlap

˙