Pieszok

Olaszkához tartozó telep Zólyom vármegye breznóbányai j.-ban, állami vashengerművel, melyben 80 munkás dolgozik.

Pieta

(olasz) a. m. jámborság, könyörületesség, a művészetben Máriának (Mater dolorosa) ábrázolása, amint a keresztről levett Krisztust ölébe tartja. Legnevezetesebb Michelangelo márvány szoborcsoportja a római Péter-templomban.

Pietas

(lat.) a. m. kegyesség, szeretet a szülők, jótevők stb. iránt (l. Kegyelet). Megszemélyesítve a régi Rómában, templomai is voltak.

Pietermaritzburg

Natal D.-afrikai brit gyarmat fővárosa, anglikán püspök székhelye, a Little-Bushmann bal partján, vasút mellett, (1891) 12 300 lak., igen egészséges fekvéssel, szép és egyenes utcákkal, néhány nagyobb középülettel és a zulu háborut megörökítő emlékkel. 1839. boerok alapították, akik Pieter Retief és Gert Maritz vezérlete alatt is a zulukat megverték.

Pietisták

(új-lat.), Németországban egy vallásos párt neve a XVII. sz. végén. Vallásuk jellegét általában a pietizmus névvel nevezik. Ez a pietizmus a vallásos érzés fontosságának, a vallás gyakorlati részének erős feltüntetésében, a tanbeli különbözőségek megfelelő kicsinylésében és a külső egyházi intézmények teljes megvetésében áll. Eredetét Arnd Jánosnak 1605. megjelent Vom wahren Christenthume, Andreae János Bálint 1617. megjelent Invitatio fraternitatis Christi c. műveinek, továbbá a kálvinista Cocceus iratainak szokták tulajdonítani, de későbbi fejlődésében a XVII. sz. utolsó felében élt és működött Spnernek (l. o.) és az ő barátainak és tanítványainak kell azt tulajdonítani. A pietista neve, megvetésből néhány ifju lipcsei docensnek adták, kik 1689. előadásokat kezdtek tartani az újtestamentumból tanulóknak és polgároknak és valami szemlélődő életmódot kezdettek folytatni. Spener hasonló gyüléseket tartott, mint majnai frankfurti lelkész saját házában és a protestáns egyház és teologiai reformjának szükségét hirdette. A docenseknek be kellett előadásaikat szüntetniök, sőt Lipcsében is el kellett hagyniok s közös épülési összejöveteleiket a kormány mint rendzavaró konventikulumokat szintén beszüntette; a lipcsei docensek közül legkiválóbb volt Francke (l. o.), ki Erfurtba vonult, de ott is eltiltatott az előadásoktól. Spener befolyására azonban az újonnan alapított hallei egyetemen menhelyet találtak az ő barátai és Francke tanárrá lett itt. Ettől kezdve Halle lett az új vallásos befolyások forrása és bátran kimondhatjuk, új vallásos életnek központja Németországon. A P., bár szellemileg nagyon kizárólagos állást foglalnak el, amennyiben hajlandók magukat «Isten választottainak» tekinteni, mig másokra mint «a világ gyermekei» tekintenek alá, mindamellett nem próbáltak külön felekezetet alkotni. A Napoleon-féle nagy küzdelmek és győzelmek idején erős virágzásban volt a pietizmus, mely még Napoleon győzelmeit is ugy tekintette, mint forradalmi, köztársasági és hitetlen elvek győzedelmét. De mivel ilyenformán a pietizmus beavatkozott a politikai küzdelmekbe is, elvesztette eredeti vallásos tisztaságát s elidegenítette magától éppen ama pártokat, melyekre első sorban óhajtott hatni.

Pietizmus

l. Pietisták.

Pietra dura

v. musaico in P. (olasz, a. m. mozaik kemény kőből) volt a neve annak a sajátos mozaiknak, melyet Firenzében a XVII. sz.-ban tarka, széles sávokban kirakott kövekből állítottak össze.

Pietraperzia

város Cattanissetta olasz tartományban, 20 km.-nyire Piazza Armerinától, (1881) 11 284 lak., középkori erősséggel; kén-, gipsz-, lapis lazuli-, gabona- és madulakereskedéssel.

Pietrasanta

város Lucca (ettől 5 km.-nyire), olasz tartományban 3 km.-nyire a Liguri-tengertől, vasút mellett, (1881) 4650 lak., mint község 14 380 lak. Az egyenes utcákból álló városnak van citadellája, szép tere, székesegyháza, amelynek márványhomlokzata a XIV. sz.-ból való; Szt.-Ágoston-templomában pedig több régi emlék látható. Közelében lehagyott kénesőbánya van.

Pietro

Guido da, olasz festő, l. Fiesole.


Kezdőlap

˙