Pilátus-pálya

fogaskerekü vasút, a hegyi vasutak egyik legnevezetesebbike. A Bonnig-vasút Alpnachgstad állomásából kiindulva (440,2 m.) visz fel Pilátus tetőre (2068,65 m.). Vágány szélessége 0,8 m. Hossza a pálya ferde síkján mérve 4616 m., vizszintesen mérve 4296 m. Legnagyobb emelkedése 480‰, legkisebb sugara 80 m., felépítménye folyóméterenként 176 kg. A középső sinnek mindkét oldalán van fogazata s ebbe két vizszintes kerék kapaszkodik. A kocsi négy szakaszában 32 hely van. Legfontosabb alkotó eleme a fék. Az építési költség 2 315 000 frank. 1889 jun. 4. nyilt meg.

Piláv

l. Piláf.

Pilchardus

(állat), l. Aloza.

Pilcius

l. Pilcz.

Pilcomayo

a Paraguajnak egyenes vonalban 1200 km. hosszu jobboldali mellékfolyója D.-Amerikában. Számos forrásfolyója közül a leghosszabb a Rio Tolopalca a Cordillerákban, Oruro boliviai departamentóban, Potositól 100 és a Nagy-oceán partjától mintegy 400 km.-nyi távolságban ered. Eleinte a boliviai fensíkon kanyargósan, magas, meredek és sziklás partok közt folyik. A San Francisco nevü hittérítő állomás alatt partjai már lassan lelapulnak; a bańado nevü szétágazásán tul megint magas partok közé szorul, melyek csakhamar ismét lelapulnak és a P. széles deltában többszöri szétágazás után Asuncion várossal szemben torkollik. Körülbelül 1/3-a 9 hónapon át hajózható.

Pilcz

Gáspár (Pilcius), hittudós, szül. Szepesváralján 1526., megh. 1605. A hazai iskolákon kivül pártfogója, Ruber János költségén Vittenbergában folytatta tanulmányait. Pappá Sziléziában szentelték s ott is viselt kezdetben pár évig lelkészi hivatalt. Majd pártfogója, Ruber hivta meg udvari papjává. Később Nagysároson s 1584-85. Dobsián folytatta lelkészi működését. Mivel az úrvacsorától Kálvin szellemében tanított, csakhamar a kripto-kálvinistaság gyanujába keveredett, miért az ortodox lutheránusok részéről mindennemü zaklatásnak volt kitéve. 1587. Sárospatakra vitték tanárnak s ott működött 3 évig. 1590. Márkusfalván (Szepes) lett református pap. Művei: Meditationes piae (Bártfa 1583); Propositiones seu these LXXIX de sacra domini coena (1584); Regulae explicantes controversiam de coena domini; Assentio regulorum coenae dominicae (Basel 1589 és 1591); Brevis et perspicua responsio (u. o. 1591); Drei Predigten (Vittenberga 1591); De inaudita oppidi Topscha per Turcas Fülekienses devastatione 14 oct. a. 1584 facta.

Pileus

(lat.), a régi rómaiak kalapja, melyet azonban az előkelő osztályok csak utazáson és szinházban viseltek, mig a városban födetlen fővel jártak és legfeljebb rossz időjárás esetén húzták fejükre a tógát, vagy egy csuklyát (cucullus). Az alsóbb néposztályok állandóan viselték a P.-t. (l. az ábrákat.).

[ÁBRA] Pileus.

Pilgram

(Pelhrimov), az ugyanily nevü cseh kerületi kapitányság székhelye, 40 km.-nyire Tabortól, a Biala és vasút mellett, (1890) 4310 nagyobbára cseh lak., gyapju- és vászoniparral, keményítő- és szőlőcukor készítéssel, sörgyártással és műmalommal.

Pilgrim

v. Piligin, 971-991-ig passaui püspök, mindenkép azon működött, hogy a Géza magyar vezér és I. Ottó császár közt 972. történt közlekedést okosan használva, Magyarországot megtérítse s ott püspökséget alapítván, azt saját egyházi hatósága alá hajtsa, passaui egyházmegyéjét pedig a laureacumi érsekség fölállításával érseki megyévé tegye, mivel, mint oklevelekkel bizonyítani akarta, a most püspökségéhez tartozó lorchi érsekség hatósága egykor a Magyarország területén levő 7 püspökségre is kiterjedt. 974-ben arra hivatkozva, hogy már 5000 magyart térített a keresztény hitre, a pápától az érsekséget s Magyarország metropolitaságát kérte. Valószinü, hogy kelleténél nagyobbra becsülte sikereit. I. Ottó halála után Henrik bajor herceg 974-ben Gézát is bevonta a II. Ottó ellen kötött szövetségbe s mivel P. a császár hive maradt, Géza nem tűrte többé bajor térítőit Magyarországban, sőt 976 óta hadai a passaui püspökség területén is zsákmányoltak. II. Ottó elvette Henriktől a hercegséget, az abból kiszakított Ausztriát pedig Babenberg Lipótnak adta, kinek szövetségesei közé tartozott P. is. Együtt harcoltak 984. s oly szerencsével, hogy Mölk elfoglalása után Lipót és P. a Kahlenberget tették Ausztria keleti határává. E miatt a magyarok ismételve is pusztították a passaui püspökség javait s igy P. többé nem is gondolhatott arra, hogy köztül térítés mívét folytassa. A püspöknek nagy érdeme, hogy latin nyelven összegyüjtötte a burgundokra és hunnokra vonatkozó német mondákat, melyek azután alapul szolgáltak a Nibelungenliedhez. Meghalt 991 máj. 20-án. V. ö. Dümmler, P. von Passau u. das Erzbisthum Lorch (Lipcse 1854).

Pili

(lat.) a. m. szőrök; l. Hajszálképlet, Bőrképlet és Szőr.


Kezdőlap

˙