Piller

Mátyás, a budapesti egyetemen a természetrajz volt tanára, szül. Grazban 1733., megh. Budapesten 1788-ban. 17 éves korában a jezsuita rendbe lépett s a rend eltöröltetése után a Terezianumba ment vallástanítónak. A bölcsészet-doktorátus kiérdemlése után Budára a természetrajzi tanszékre nevezték ki. Művei: Historiae naturalis conspectus (1775); Iter per Poseganam Slavoniae provinviam mensibus jonio et julio 1782 susceptum eetc. (Mitterpacher-ral együtt Buda 1783).

Pillér

tetszőleges keresztmetsztü, de - mint oszlop - különálló alátámasztása valamely tehernek. A középkori, különösen a csúcsíves építészetben az oszlopot helyettesíti, de oly szigoru törvényeknek, mint az, nincs alávetve. Tömege sokkal nagyobb, mint az oszlopé és igy különösen boltívek és boltozatok alátámasztására, melyeknél nemcsak mindig függőleges, hanem sokkal veszedelmesebb oldalnyomások is vannak, igen alkalmas. Vannak négyszögü, sokszögü, hengeralaku P.-ek és olyanok, melyek mintha több, egymással összekötött oszlopból volnának szerkesztve. Ez utóbbiakat főleg a csúcsíves építészet kedveli; P.-kötegnek, P.-nyalábnak vagy oszlopkötegnek, oszlopnyalábnak (l. o.) hivják az ily szerkezetü P.-eket (l. Csúcsíves építészet). Éppen ugy tagozzák, mint az oszlopokat; van tehát P.-lábazat, P.-törzs és P.-fej. Mindezeket azonban sokkal szabadabban alakítják, mint az antik oszloprendszerek hasonnevü tagozatait. Tömegük miatt ritkán monolitok a P.-ek; többnyire quáderekből vagy téglákból falazzák azokat (l. még Contrefort). Hidak boltozatának vagy vasszerkezetének alátámasztásait szintén P.-eknek hivják. L. Hídpillér.

 

 

XIII. KÖTET vége

 

 


Kezdőlap

˙ A PALLAS NAGY LEXIKONA

 

A PALLAS NAGY LEXIKONA

 

XIV. KÖTET

 

Pillera - Simor

 

 

 

 

Pillera

Endl. (Flora Norfolk. 91), a Mucuna Adans. 3-ik alneme. L. Csalánbab

Pillérköteg

pillérnyaláb, l. Pillér és Oszlop.

Pillitz

Vilmos, kémikus, megh. 36 éves korában Budapesten 1884 márc. 3. Tanulmányait külföldön elvégezvén, a József-műegyetemen előbb tanársegéd, majd magántanár és végül a borászati kémia rendkivüli tanára volt. Több dolgozata jelent meg és főleg a magyar borok vizsgálata körül szerzett magának érdemeket. Mustmérőt is szerkesztett, amelyet róla P.-féle mustmérőnek neveznek (l. Mustmérő). Önálló műve: Minőleges analitikai vegytan (1881).

Pillkallen

az ugyanily nevü járás székhelye Gumbinnen porosz kerületben, vasút mellett, (1890) 2869 lak., vasöntéssel és gépgyárral.

Pillnitz

királyi kastély és a szász király nyaralója a drezdai szász kerületi kapitányságban, az Elbe jobb partján, 7 km.-nyire Drezda fölött, P. falu mellett (693 lak.). IV. János György 1693. szerezte meg a szász fejedelemnek. II. Ágost jelentékenyen megnagyobbította. 1791 aug 25 és 27-ike közt itt volt azon fejedelmi kongresszus, amelyben II. Lipót és II. Frigyes Vilmos meg Artois grófja abban egyeztek meg, hogy a francia forradalom emberei ellen együttes eljárást fognak követni.

Pillon

Col de, 1550 m. magas járható hágó és szoros, mely a freiburgi Alpokban a Waadt kantoni Ormons-völgyet a berni Saane-völggyel összeköti.

Pilocarpus

Vahl (növ.), a Rutaceák családjából. A tropikus Amerikában tenyésző, idetartozó kevés cserje közül nevezetes a Jabora, a P. pennatifolius Lemaire, szárított levelei miatt (folia jaborandi). A levelekben egy főképen pilokarpenből álló illatos olaj (0,56%) van, továbbá egy alkaloid, a pilokarpin, melynek sósavas sója szokott orvosi célokra használtatni s ez a magyar gyógyszerkönyvben is hivatalos. Újabb vizsgálatok szerint számos kereskedési pilokarpin-készítményben még más alkaloidák is szoktak előfordulni, nevezetesen pilokarpidin, jaborin és jaboridin, melyek közül az első (ugy mint maga a pilokarpin) a nikotinhoz, a két utóbbi pedig az atropinhoz hasonló hatásu. A pilokarpint, minthogy igen erős izzadást okoz, leginkább meghűlésből származott bajok, gégecsőhurut, reuma, iszkiász stb. ellen, vérgyülemek eloszlatására, továbbá a szemészetben a pupilla megszűkítésére, üvegtesti homályok gyógyítására stb. szokták használni, mindig nagy óvatossággal, mert a nikotinhoz hasonlóan, szivbénulást okozhat, amennyiben a bolygó eleinte izgatja, később pedig megbénítja. Kisebb mérgezések elég gyakorta fordulnak elő s ezek jelenségei: erős nyálfolyás és izzadás, pupillaszűkülés, rendetlen szivverés, hányás és hasmenés. Igen jó ellenszere az atropin.

Pilokarbin

l. Pilocarpus.


Kezdőlap

˙