Pisée

(franc., ejtsd: pizé), tiprott, sulykolt földből vagy agyagból szerkesztett fal. Az agyagot vagy két vékony vályogfal közé verik és sulykolják, vagy pallófalak közé tiporják s a pallókat; az agyag megszáradván - az építkezés folytatásánál magukkal viszik. P.- építkezés nem szokásos.

Pisek

az ugyanily nevü cseh kerületi kapitányság székhelye a Wattawa partján, amelyen régi szobrokkal ékesített híd vezet át és vasút mellett, (1890) 10 950 cseh lak., vashámorral, két műmalommal és sörgyárral, papir-, cukor-, cipő- és kalapkészítéssel; régi várfalak maradványaival; különböző nép- és középiskolákon kivül mezőgazdasági iskolával.

Pisetum

l. Pizetum.

Pisides

Georgios, bizánci költő, kit szülőhelyéről neveztek P.-nek, a konstantinápolyi Sófia-templom diakonusa és könyvtárosa volt Heraklius császár (610-640) idejében. A bizánci irodalom legkiválóbb költője volt, ki kora nevezetes eseményeit (Heraklius persa hadjáratát és győzelmeit II. Khoszrav fölött, az avarok támadását Konstantinápoly ellen, 626 stb.) énekelte meg; irt még vallás-filozofiai műveket is (Hexaemeron), de legkiválóbb volt az epigramm-költésben, amint ezt a legújabban Athoszban fölfedezte és Párisba vitt kódexben foglalt epigrammjai (kiadta Steinbach, a Wiener Studien 13. és 14. köt., 1891-92) tanusítják. Többi művét Migne adta ki a Patrologia graeca c. gyüjtemény 92. kötetében.

Pisidia

l Pizidia.

Pisino

l. Mitterburg.

Pisistratus

(gör. Peisistratos), athéni tirannus, Hippokrates fia, Kr. e. 605 körül született; első fellépése akkorra esik, midőn Solon Athén lakóit megesketvén, hogy alkotmányán 10 évig nem változtatnak, eltávozott. De alig mint el Solon, tüstént megindultak a pártmozgalmak. A tekintélyét féltő főnemességnek Lykurgos volt a vezére, az oligarkáké Megakles; mindkettejükkel a tiszta demokraták állottak szemben, vezérük P. lett. Egy-kettőre hatalmába kerítette a fő hatalmat. Az államcsiny alapjában megrendítette Athén társadalmát, Solon egészen visszavonult a közügyektől, az alkmeonidák pedig elhagyták a várost, de titkon ápolták a frigyet Lykurgos pártjával és a legelső alkalommal erős támadást intéztek P. ellen. A támadás végre sikerült, P.-t száműzték, birtokait elkobozták. Ez a száműzetés 5 esztendeig tartott. Ekkor az athéni pártok viszálykodása alkalmat nyujtott neki a visszatérésre. Megakles, az alkmeonidák vezére, érezte, hogy egyre gyöngül, szövetséget ajánlott, de a barátság nem sokáig tartott az új szövetségesek között. 552. Eretriába menekült, ahol 11 évig tartózkodott. 11 év mulva sikerült neki a tébeirek, argosziak és naxoszi Lygdamis segítségével a fő hatalmat ellenfeleinek kezéből kiragadni, miután őket Pallene mellett döntő csatában megverte volt. Most már haláláig birtokában maradt az uralomnak és 527. halt meg, sorsfordulatokban gazdag élet után, amelyben 17 évig volt uralkodó és 16 évig száműzött. Ápolta a tudományokat és művészeteket, közkönyvtárt létesített és Homeros költeményeinek első teljes szövegkiadásával, jobban mondva összeállításával, melynek fillologiai részét Onomakritos végezte, halhatatlan érdemeket Onomakritos végezte, halhatatlan érdemeket szerzett magának. Első házasságából való fiai voltak: Hippias (utóda az uralomban), Hipparchos és Thessalos; harmadik házasságából (melyet egy Timonassa nevü argoszi nővel kötött) Iophon. Életrajzi tanulmányok Hänischtől (1862) és Bethétől (1864).

Piskhidmet

(persa) a. m. kamarás. A persa nagyok szolgaszemélyzetében olyan rangot visel, mint a török kaftandsi.

Piski

község, l. Piskitelep.

Piskitelep

kisközség Hunyad vármegye dévai j.-ban, (1891) 1430 magyar, német és oláh lak. P. nevezetes vasúti csomópont, ahol a magyar királyi államvasutak arad - kolozsvári vonalából a petrosenyi és vajdahunyadi szárnyvonalak indulnak ki; itt van továbbá a magyar királyi államvasutaknak nagy mozdony- és kocsijavító műhelye, továbbá alsó foku ipariskola, posta- és táviróhivatal és postatakarékpénztár. 1849 febr. 9. az itteni híd véres jelenetek szinhelye volt. Ugyanis a császáriak az oláhoktól is gyámolítva, már reggel 8 órakor erősen tüzeltek a hídat védő Czecz és Kemény magyar csapataira, és azután szuronytámadást intéztek ellenök, de visszaverettek. A harc tüzében azonban a magyar seregek összekeveredvén, azonfelül a bihari lovas nemzetőröket az osztrák ágyutűz zavarba hozván, Bem seregének nagy része futással hátrált. De az öreg tábornok itt sem csüggedt; Czecz két összeszedett zászlóaljjal az üldöző császáriakat feltartóztatta s észrevévén, hogy a császáriak lőszere fogyni kezd, zászlóaljait s lovasait rohamra vezeti és a császáriakat visszanyomja, mire ezek vad futással Szászváros felé menekültek, hova Bem utánok menvén, utóhadukat innen is kiűzte. Az állomás tisztviselőinek buzgalmából a község 1 órányira fekvő dombon díszes honvédemlék jelzi a helyet, ahol Bem ágyui állottak.


Kezdőlap

˙