Plasztikus műtét

l. Képzőműtét.

Plasztográfia

(gör.) a. m. iráshamisítás.

Plata

a Parana és Uruguaj folyók torkolati ölbe, l. La Plata (1).

Platalea

L. (állat), l. Kanalas gém.

Platanaceae

és Platanus L. (növ.), l. Boglárfa.

Platea

város Beociában a Kiteron északi lejtőjén, közel az Aszoposz forrásaihoz, mely folyó vizét az ókoriak megszemélyesítették és melynek megszemélyesített alakjáról, Asopos leányáról, P.-ról származtatták a város nevét. Ámbár területére nézve Beociához tartozott, politikailag mégis testestül-lelkestül Athénhez csatlakozott. A tébeiek unszolására Xerxes lerontotta a várost; ugyanazon balsors érte P.-t a pelopolnezusi háboru 5-ik esztendejében, amikor egyúttal lakosait nagyobb részt kiirtották, a megmaradottakat pedig Kalkidike félszigetre telepítvén, a város területét a tébei államkincstár javára bérbe adták. Csak az Antakidas-féle békekötés után (Kr. e. 387.) engedték meg a földönfutóvá lett lakosság utódainak, hogy apáik városát helyreállítsák, ugy azonban, hogy az csak névleg volt önálló, tényleg súlyos függésben állott Spártától. Mikor a spártaiak Beociából kitakarodtak, P.-nak Tébéhez kellett csatlakoznia, s mikor Athén segítségével régi szabadságának visszaállítására törekedett, 376. megrohanták s újra földig rontották. A lakosok Athénbe menekültek. A keroneai csata után harmadszor is hozzá fogtak a város helyreállításához, de ez is csak Nagy Sándor hatalmi szavára sikerült és a régi dicsőségnek emlékeiből táplálkozó lakosok egész Hellaszban a legnagyobb több nevezetes templom volt; igy egy Hera-templom, Athéne Areia temploma Phidias kezéből eredő szoborral és Polygnotos falfestményeivel. V. ö. Münscher monográfiájátt, De rebus Plataeensium (1841).

Plateau

(franc., ejtsd: -tó) a. m. sík, fensík, felföld.

Plateau

József Antal, belga fizikus, szül. Brüsszelben 1801 okt. 14., megh. Gentben 1883 szept. 15. Tanulmányait Lütichben végezte. 1835. a fizika és csillagászat tanára lett a genti egyetemen. Számos fizikai, különösen optikai és a kapillaritásra vonatkozó értekezést irt. Ő találta föl az anortoszkópot. Tőle származnak a nehézségi hatás alól felszabadult - azaz folyadékban úszó - szabad folyadéktömegen tett u. n. P.-féle kisérletek, midőn többek közt a centrifugál erő hatásának kitett olajcsöppet gyűrüvé változtatta át. Erre vonatkozó számos kisérlete le van irva: Mémories sur les phénomcnes que présente une masse liquide libre er soustraire a l'action de la pesanteur, série I-IV. (Mém. acad., Brüsszel 1843, 1849, 1856 és 1858). - Fia P. Félix Ágost József, belga zoologus, szül. Gentben 1841 jun. 16., ott végezte tanulmányait. 1868-ban tanár lett a brüggei királyi Athenaeumon és 1870 óta a zoologia tanára a genti egyetemen. Zoologia és entomologia dolgozataival tünt ki.

Plateau-féle kisérlet

l. Palteau.

Platen

Adolf Lajos Károly (Hallermund-Platen grófja), Hannover minisztere, szül. 1814 dec. 10., megh. Drezdában 1889 dec. 26.-án. 1855 óta állott mint külügyminiszter Hannover élén. 1866 máj. havában még a hannoveri semlegesség szükségességét hangsúlyozta, de nemsokára azután Ausztriához szegődött s jun. 15. visszautasította a porosz ultimátumot. A langensalzai fegyverletétel után V. György királlyal Hietzingbe költözött s ott középpontja lőn a poroszellenes agitációnak. A welf-légió ügyében annyira kompromittálta magát, hogy a porosz kormány felségsértés miatt pert indított ellene; a birák in contumaciam el is itélték. később megkegyelmeztek neki. Utolsó éveit Holsteiban és Drezdában töltötte.


Kezdőlap

˙