Polikrómia

(gör.) a. m. sokszínüség; az építészetben az épület szines díszitése. Már Egyiptomban, Babiloniában, Assziriában és Feniciában befestették a templomok falait és oszlopait. A szokás az épületet ilyeténképen sokféle szinnel diszíteni: maradvány azon korból, midőn az emberek még tarka kelmével borított sátrakban laktak. A szövőművészet szingazdagságát vitték át az épületre is. Valószinüleg keleti hatás alatt alkalmazták a görögök is a P.-t. Különösen a dór rendszerü templomok maradványain látszanak meg a festésnek nyomai. A triglifet rendesen kékre, a metopét pedig vörösre festették, a glison kék, vörös és zöld vagy aranyos volt. Az oromfal (tympanon), az oszlopfők, az oszloptörzsek s az ékítmények is szinesek voltak. A középkorban az ó-keresztény bazilika belseje gazdag, sokszinü mozaikkal volt borítva. Hartwick Szent István székesfehérvári bazilikájának gazdag mozaikpompájáról csodálattal ir. A bizánci stil és az új-persa építészet még pazarabbul bánt a szinekkel. A román stilü épületek egyes részeit, mint az oszlopokat, oszlopfőket, párkányokat és boltozati bordákat gazdagon befestették; a fő szinek vörös és kék, gazdag aranyozással, a nagy falterületeken pedig a szentek történeteit szokták ábrázolni. A csúcsíves építészetben az architekturai részletekben inkább a szobrászati kivitel állott előtérben és a falfestés sem fejlődhetett, miután nagyobb falterületek csúcsíves épületen nem voltak lehetségesek, gazdag P.-t csak az ablakok üvegfestményein találunk. Az egyébiránt még vita tárgya, vajjon a csúcsíves templom architekturai részletei, az oszlopok, pillérek és boltozat stb. mennyiben és hogyan voltak szines díszítéssel ellátva. Schulek p. a budapesti Mátyás-templomot gazdagon festette be. A renaissance építészetben a P.-nak kisebb szerepe jutott; a barok s rokoko építészetben sem dívott a szingazdagság és a XVIII. sz. a klasszicizmus győzelme óta teljesen száműzte a P.-t, amig oly kiváló építészek, mint Klenze, Viollet le Duc, Hansen, Semper, Grauth nem juttatták ismét érvényre.

A szobrászatban a természet minél hűbb utánzása lebegett cél gyanánt a művész előtt, midőn nemcsak a formákat, hanem a szineket is visszaadta, vagyis a szobor egyes részeit befestette. Igy vörösre festették az ajkat, sárgára a hajat, a szemnek fényét pedig drágakövekkel jelezték. Az egyiptomi, asszir és görög domborműveken találták a szinezés nyomait, de önálló szobrok is voltak szinezve, amint azt irott följegyzésekből és nyomokból következtethetjük. Az akropolisz legújabb ásatásai alkalmából szobrászati művek kerültek napfényre, amelyeken a szinek még élénken látszanak. A rómaiak is szinezték szobraikat, néhány polikrom márványszobrocska és szakorfág tanuskodik mellette.

A középkorban a kőből, kivált pedig a fából faragott szobrokon tág tere volt a P.-nak, sokkal messzibb mentek mint a görögök; sok tarkára festett és dúsan aranyozott oltár maradt reánk e korból. A renaissance szobrászata lemondott a szinezésről, csak a kora renaissanceban találunk polikrom szobrokat; a rokoko szobrokat aranyozni szokták. Újabban ismét kezdik szinezni a szobrokat, amióta bebizonyult, hogy a P. az antik művészetben dívott. Az új országház kupolatermében is polikrom szobrok vannak.

Polilemma

l. Következtetés.

Polimasztia

(gör.), emberek és állatok emlőmirigyeinek fölös száma.

Polimatia

(gör.), sokoldalu tudományosság, l. Filologia.

Polimelia

l. Pletomelia.

Poliment

(franc., ejtsd: polimán) a. m. csiszolás (l. o.), fényezés (l. o.). L. még Aranyozás.

Polimeriza

l. Izomeria.

Polimerizmus

(gör.), gyüjtőnév a torzképződés azon alakjának megjelölésére, melyet a rendesnél több testrész (két fej, négy láb, kettőnél több kéz stb.) fejlődése jellemez.

Poliméter

(gör.), Lambrecht göttingai gyárában készült hajlászhigrométer, mely hőmérővel is el van látva. L. Higrométer.

Polimítia

(gör.), a drámában a cselekmény sokasága.


Kezdőlap

˙