Probstheida

falu Lipcse (ettől 5 km.-nyire, szász kerületi kapitányságban, 1479 lak. Ismeretes arról, hogy a lipcsei nagy népcsatában 1813 okt. 18. a francia állások középpontja volt.

Probstner

Arthur, országgyülési képviselő, szül. Lőcsén 1829. Felsőbb tanulmányait Bécsben, majd Freibergben, a szász királyi bányaakadémián végezte, s atyja halála után 1853. a felsőmagyarországi bányapolgárság igazgatótanácsának tagja, majd Zsedényi Edének elhunyta után egyhangulag elnöke lett. Számos fontosabb közgazdasági vállalatban élénk részt vett, 1859 óta pedig a politikai életben is szerepelt. 1860. törvényszéki ülnök, 1889 óta a kassa-oderbergi vasút igazgatóságának tagja. A magyar bányatörvény előkészítő munkálataiban jelentékeny része van, s nagyban hozzájárult a már meglevő bányakódex létesítéséhez. 1878 óta orsz. képviselő s a házban a szabadelvü párthoz csatlakozott.

Probus

Marcus Aurelius, római császár. Sirmiumban született (Pannonia) és bár alacsony származásu volt, katonai vitézsége folytán Valerianus, Claudius és Aurelianus császárok alatt magára vonta az irányadó körök figyelmét. Már Tacitus arra gondolt, hogy a császári trónra emeli, de csak Tacitus halála után, 276. jutott trónra, melyen tüstént gyökeres reformokat próbált és nagy tevékenységet fejtett ki. A szenátust azzal nyerte meg, hogy hatáskörét a császári mindenhatóság rovására kitágította. Azután nyomban hozzálátott a fenyegetett határoknak biztosításához, ami egy egész sor küzdelmes hadi vállalat után sikerült is. Egymásután legyőzte a frankokat, burgundokat, vandalokat, szarmatákat és persákat; a határokon erődítvényeket emelt, leverte a rabló izaurokat, Trákiában a bastarnokból telepeseket nevelt és erős kézzel fojtotta el a zendülést, melynek élén Proculus és Bonosus állottak. Igy jutott aztán a Restitutor Illyrici címhez, mely az érmeken előfordul. A béke napjaiban kettős irányban működött, hogy seregében a katonák közt elharapódzott fegyelmetlenséget kiirtsa és a provinciáknak, különösen Pannoniának jóllétét emelje. Az utóbbi törekvéseivel függ össze, hogy katonáival Pannoniában szőllőt ültettetett, s ebben még az sem zavarta, midőn hirül hozták, hogy Raetiában Carus személyében ellencsászárára támadt, sőt mintha semmi sem történt volna, Sirmium körül hozzáfogott a mocsarak vizének lecsapolásához. Katonái ezen felbőszülve, 282 okt. megölték, utódává pedig M. Aurelius Carust választották. Monográfiák Atorftól (1866) és Böhmtől (1867), magyar nyelven P. jellemzése Kuzsinszkytól (Magyar nemzet millenáris tört., I. köt. CXXX. s. köv. old.).

Proc.

(lat.), a procentum, proconsul, procura szók rövidítése.

Procambium

(növ.), l. Kambium.

Procas

(lat. procer a. m. fejedelem), mesés albai király, Amulius és Numitor apja. A hagyomány szerint Aventinus után és 23 évig uralkodott. Csecsemő korában sokan szenvedett a boszorkányoktól, miglen Cardea istenasszony megszabadította tőlük. (Ovidius, Fasti, VI., 143. s köv. versek.)

Procedura

(lat.) a. m. pörös eljárás.

Proceleusmaticus

(gör.-lat.), négy rövid szótagból álló (4/8 értékü) versláb, mely azonban csak mint az anapaestus változata (feloldása) szerepel; mértéke: ČČČČ

Procellaria

l. Viharmadarak.

Procent

v. percent (lat.) a. m. százalék.


Kezdőlap

˙