Proclama

(új-lat.) a. m. nyilvános kihirdetés, közhirré tevés; proclamator nyilvános kikiáltó; proclamatiok, l. Kiáltvány.

Procolus

(Proculus) Licinius Sempronius, római jogász, Tiberius korában szerepelt. Ő volt az első, aki Antistius Labeo (l. o.) iratait közrebocsátotta Posteriora Labeonis címen; ugy ebből (Libri II. ex posterioirbus Labeonis) mint P. saját eredeti irataiból (Epistolarum libri 8. és 12. vagy tán több is) Justinianus Digestái bőséges kivonatokat tartalmaznak. P. nagy tekintélyü respondens és tanító, ugy hogy a Labeótól kezdett irányt föllépése óta róla nevezték el (Schola Proculi, vagy Schola Proculanorum). V. ö. Labeo irodalmát (XI. köt. 151. old.).

Proconsul

(lat.), az ókori Rómában olyan polgár, aki a konzul távollétében kapott megbizást s aki többnyire már volt is konzul vagy akinek consularis imperiumát egy évre meghosszabbították. De mikor a köztársaság vége felé a provinciák annyira megszaporodtak, hogy a helytartókul kinevezett pretorok nem voltak elegendő számmal, a lelépő konzulok is P.-i címmel átvettek egyes provinciákat, eleinte közvetlenül a konzulságot követő esztendőben, később (Kr. e. 53. hozott szenátusi határozat értelmében) csakis 5 évi időköznek lefolyása után. Lassankint mindinkább és mindig sűrübben összetévesztik a P.-t a propretorral. Utoljára pedig a provinciák összes helytartóit ezzel a címmel illetik, akár lettek légyen konzulok vagy pretorok, akár nem. Hivataloskodásának esztendeje a provinciába való lépés napjától kezdődött, elődjének aztán 30 nap alatt el kellett utaznia, neki magának pedig hűtlensége terhe alatt nem volt szabad a provinciából távoznia. Magában a provinciában a P. bizonyos tekintetben korlátlan jogokat gyakorolt, mindössze a provinciában élő római polgároknak volt meg az a joguk, hogy esetleges visszaélések ellen Rómában keressenek orvoslást. Ha az általa kormányzott provinciában különös érdemeket szerzett magának, szobrot állítottak neki, sőt templomot is emeltek emlékének és a szenátushoz hálaadó feliratot menesztettek (laudationes). De lassankint ez a dolog egészen elvesztette értékét, mert a P.-ok megtalálták a módját, hogy azt kierőszakolják, sőt ennél meg nem állapodva, még a Rómában tartandó triumfusra is megsarcolták a provinciák lakosságát, miglen a lex Julia de repetundis ezt egyszer s mindenkorra megtiltotta. A császárság korában a P. név már tisztán közigazgatási jelleget vesz fel, a katonai ügykör megszünik.

Pro copia

(lat.) a. m. nemzés; a nemző: procreator (himnemü), procreatrix (nőnemü).

Procrustes

(állat), l. Bőrfutonc.

Procter

Bryan Waller, angol költő (ismertebb Barry Cornwall irói álnéven), szül. Londonban 1788-90 közt, megh. u. o. 1874 okt. 4. Jogi pályára adta magát, hosszabb ideig gyakorló ügyvéd volt. Mint költő 1815. lépett föl Dramatic scenes-ével, mint 1820. Marcia Colonna, 1821. a Mirandola szomorujáték követett, ezt az utóbbit nagy sikerrel adták a Covent-Garden szinpadán. 1831. megjelentek kötetének (English songs) több dalát ma is énekelik; 1835. megirta Kean életét, 1838. Memoir of the life and writings of Ben Jonson, továbbá Essay upon the genius of Shakspeare stb., mely dolgozatai Essays and tales in prose címen 1852. összegyüjtve is megjelentek (2 köt., London 1852). - Leánya P. Anna Adelheid, szül. 1825 okt. 30., megh. 1864 febr. 2. Kora legkedveltebb költőnője volt; nevezetesebb kötetei: Legends and lyrics (London 1858-60); Victoria Regia (u. o. 1861).

Proctor

(ang.), Angliában az egyházi törvényszék ügyésze. Ezt a címet viseli Oxfordban és Cambridgeben az az egyetemi hivatalnok, ki a tanulók fegyelmi ügyeit intézi.

Proctor

Rikárd, angol csillagász és iró, szül. Chelseában 1834 márc., megh. New-Yorkban 1888 szept. 11. A londoni King's College-ben tanult, aztán Cambridgeben tovább képezte magát s 1866. a londoni Royal astronomical society tagja lett s ennek Monthly Notices címü folyóiratában számos monográfiája jelent meg a Mas fölszinéről és forgási tartamáról, a Saturnusról és rendszeréről, a Venus átvonulásairól stb. 1872. az említett társulat titkára lett. Legnevezetesebb munkája: Star atlas in twelve circular maps on the equidistant projection (London 1870); magyarul is megjelent: Más világok, mint a mienk, ford. Császár K., átvizsgálta Szily K. (Budapest 1875). Irt még egy kézi könyvet a whist-játékról is (1885).

Procul

(lat.) a. m. távol, messze, tova; P. absit, távol légyen! P. a. Jove, P. a fulmine, távol Jupitertől, távol a villámtól, aki Jupitertől távol van, az a villámtól is távol van, vagyis ki a csatahelytől távol van, azt nem éri a golyó. - P. negotiis, l. Beatus.

Proculianusok

l. Labeo és Procolus.


Kezdőlap

˙