Rakodási határidő

Az áruknak be- illetve kirakására nézve az áruk minősége szerint bizonyos határidő van megállapítva, melynek elteltével a még ki v. be rakott szállítmányok után a körülmények szerint fekbér, kocsiálláspénz v. élő állatoknál álláspénz számíttatik. R. p. a közönséges áruk után kocsinkint 12 nappali óra. Ezen határidőt azonban indokolt esetben a miniszter leszállíthatja. Élő állatokat a berakáshoz legalább egy órával a vonat indulása előtt fel kell hajtani. Hullát azonnal el kell szállítani; élőt 2 órával a megérkezés után.

Rakodczay

Pál, szinész, szül. Pesten 1856 jan. 15-én. Könyvkereskedő, majd tanító volt. 1887. Kolozsvárt fellépett Shylock szerepében, 1892. szintársulatot szervezett és mint szinigazgató szorgalmasan kultiválja a klasszikus darabokat. Szerepeiben gondos tanulást mutat. Irodalmilag is működik. Irt a lapokba és azonkivül önállóan jelentek meg következő könyvei: Szinpadi tanulmányok; A szinészet rendszere; Jászai Mari mint Elektra; Prielle Kornélia élete és művészete, stb.

Rakodóbér

Oly áruk berakását, melyeket a fennálló díjszabási határozmányok értelmében a feladó maga köteles a vasúti kocsikba rakatni, a fél kivánságára és felelősségére a vasút is berakatja, de ezen műveletért bizonyos illetéket, R.-t szed. L. Mellékilletékek.

Rakodó daru

l. Daru.

Rakodó part

l. Kikötő.

Rákok

szorosabb értelemben a tizlábu hosszufarku rákok, melyek közé a folyami rák, a homár, a langusta s több mások tartoznak. Valamennyinek potroha hosszu, erős és széles lemezben végződik s ennek segélyével tova úsznak v. a rajta előforduló lábakkal tova mászkálnak. A viz fenekén való ide-oda mászkálásra torjuk 5 lábpárja szolgál s ezektől nyerték a tizlábu elnevezést. Szervezetükkel a rákfélék között a legmagasabb helyen állanak. Egyik-másik nem nauplius-lárvával fejlődik. A családok között legérdekesebbek a következők: 1. Carididae, kis testü v. közepes fajokkal, melyek leggyakrabban vékony páncélosak; a legnagyobbak a Közép-tengerben élnek, de Amerika forróövi vizeiben is otthonosak. 2. A homár-félék (Homaridae), a rákfélék óriásai kemény páncéllal, hatalmas ollókkal. Ide tartozik a homár és a scampi (l. o.), továbbá a folyami rák (l. o.). 3. Langusta-félék (Laricatae) olló nélkül, kizárólag tengeriek; fiataljaik lassu átalakuláson mennek át. 4. Eryonidae, leginkább kihalt fajokkal; az élők a tengerek legnagyobb mélységeiben laknak. 5. Remeterákok (Paguridae). L. még Rákfélék.

Rakonca

l. Orrzó.

Rakonitz

(Rakovnik), az ugyanily nevü cseh kerület kapitányság székhelye, vasutak mellett, (1890) 5630 cseh lak., jelentékeny agyagiparral, cukor-, sörgyárral, gőz- és vizi malommal; más iskolákon kivül földmives- és komlótermelési iskolával.

Rákos

folyó, Gödöllő felett, Szada falu határában, szőllőhegy tövében ered s D-i irányban folyva Pécelen keresztül folyik s ÉNy-i irányban Ó-Budával szemben az Ördögmalomnál a Dunába szakad. Vizét most a városligeti tóba vezetik be. Mellette terül el a R. mezeje, melyen az első országgyülést 1286., IV. László idejében, az utolsót 1540. tartották s ezen harmadfélszázad alatt a R. igen fontos elhatározások helye lett, kivált mióta az 1298. XXXIV. t.-c. kimondotta, hogy a főpapoknak, főuraknak és nemeseknek minden szt. György napján egybe kell gyülniök. Az 1299. évi országgyülést e törvény alapján már a R.-on tartották, az ország új fővárosával, Budával szemben. Legtömegesebben eleintén a legközelebb lakó kunok jelentek meg rajta, kiktől a királyok legtöbb odaadást remélhettek- a R.-on jobbadán szabad ég alatt táborozó köznemességgel vélték ellensúlyozni a mindegyre követelőbb oligárkiát. Mind a mellett a király a főpapokkal és főurakkal rendesen előzetes gyülést tartott Buda várában, hogy az együtt csak bajosan tartható nagy tömeg elé kellően előkészített javaslatokkal léphessen. Maga a nemesség alkalmasint a Kerepesi-úttól jobbra és balra tanyázott; téves azonban az a meglehetősen elterjedt hit, mintha lóháton tanácskozott volna. A tanácskozás a ferenc- vagy a domonkosrendiek templomában tartott Veni sancte után rendesen egy külön e célra készített óriási táborban, vagy pedig (mint p. már 1308 nov. 27.) a domonkosrendiek templomában folyt, kétségkivül tárt ajtók mellett, hogy a kiszorult tömeg is hallhassa a beszédeket s hogy szólásra a szabadban álldogálók is jelentkezhessenek. Itt tartották rendszerint a királyválasztó gyüléseket is, hogy azután a koronázásra tömegesen vonuljanak Fehérvárra. Ranzan történetiró 1486-90 közt mint szemtanu irja, hogy egy-egy ilyen R.-i országgyülésre többnyire lóháton, néha 80 000 ember is egybegyül a nélkül, hogy eleség dolgában megszorulnának; de már a Jagellók idejében a főurak tudvalevőleg éppen az ellátás megnehezítésével s a tanácskozás elnyujtásával igyekeztek oszlásra birni a köznemességet, hogy azután maguknak biztosítsák a többséget. A rengeteg sátor, mely a nagy mező felé tárva-nyitva állt, lehetősvé tette, hogy Magyarország törvényhozása egyetlen egy kamarából álljon; de már korábban divatba jött, hogy a főpapok és főurak a nemesek táborától külön, Budán szálltak meg, ami azután néha, p. 1458., éppen Mátyás választásakor, a tanácskozások megkezdését vagy folytatását is gátolta, mivel, különösen a Duna zajlása idején, Buda és a R. mezeje közt a közlekedés bajos volt. A XV. sz. végén a Kerepesi- és az Üllői-út mentén már mind több ház épült s igy a mai József-, sőt részben a Ferencváros területén is oly külváros keletkezett, melyben az országgyülés alatt már a nemes urak is nagyobb kényelmet találhattak, mint imént a szabad ég vagy a sátrak alatt való táborozásban. Ezek a tábori országgyülések bizonyos tekintetben hadi szemlékre is alkalmat nyujtottak. 1471. Kázmér lengyel király s 1809-ben I. Napoleon francia császár törvényes királyuk ellen ide hivta egybe a magyarokat, kik össze is gyültek, de mindannyiszor a bujtogató ellenség visszaverésére.

Rákos

1. R., kisközség Bereg vármegye munkácsi j.-ban, (1891) 2258 magyar és rután lak., mezőgazdasági szeszgyárral, postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. R. (Kroisbach), csinos kisközség Sopron vármegye soproni j.-ban, a Fertő-tó partján, (1891) 2491 német és magyar lak., a győri püspök nyaralókastélyával; óriási lajtamészkőbányája, mely 1628 óta van üzemben, az utóbbi időben kizárólag a bécsi új egyetem építéséhez szolgáltatta az anyagot. R.-tól É-ra van a hires Mithras-barlang, melyet 1865. Storno Ferenc műépítész fedezett fel. - 3. Alsó-R., nagyközség Nagy-Küküllő vármegye kőhalmi j.-ban, (1891) 1545 magyar és oláh lak., régi várkastélyát 1624-ben Sükösd György építteté; lovagtermének domborművei a XVIII. sz.-ból valók. Közelében a Töpe-csúcson (882 m.) hajdan kisebb erőd állott. - 4. Felső-R., kisközség Udvarhely vármegye homoródi j.-ban, (1891) 1255 magyar lak., szénsavdús egyszerü savanyuvizforrással. - 5. R., Ládházához tartozó puszta Borsod vármegye miskolci j.-ban, vasércbányákkal. - 6. Csik-R., (l. o.).


Kezdőlap

˙