Reáliák

(lat.), a való dolgok, ellentétben képzeltekhez; továbbá azok az ismeretek, melyek a valókra vonatkoznak, tehát általában a természettudományok, megkülönböztetésül a nyelvi ismeretektől.

Reálindex

(lat.) a. m. tárgymutató.

Reális

(lat.), való, valós, mint ellentéte annak, ami csupán gondolat, képzelet, szubjektív élmény (l. Realizmus). R. számok, l. Valós számok.

Reáliskola

l. Középiskola.

Realisták

(lat.), akik a realizmust vallják meggyőződésüknek. Annyi fajtájuk van, ahány értelme van a realizmus szónak (l. o.).

Realitás

(lat.), valóság, ami tényleg létezik, szűkebb értelemben a tért betöltő testek létezése. A gondolatnak is van azonban valósága, mégpedig kétféle, tényleg van mint gondolat, továbbá lehet érvényes, igaz gondolat, s mint ilyen ellentéte a hibás, irreális gondolatnak, mely a valóságnak nem felel meg.

Realiter

(lat.) a. m. valóban, tényleg.

Realizál

(franc.) a. m. megvalósít; pénzzé tesz.

Realizmus

(lat.), a filozófiában, az életben, a művészet különböző ágaiban igen változó és többnyire határozatlan értelmű kifejezés. A középkorban realistáknak nevezték (l. Filozófia), akik az egyetemes fogalmaknak külön önálló létet tulajdonítottak, tehát Platón a középkoriak előtt realista volt, míg mi az idealizmus (l. o.) tipikus képviselőjének tartjuk. A filozófiában a gondolkodás azon irányát nevezzük R.-nak, mely a valóság princípiumaiból kizárja az eszmeit; a görög atomizmus, a modern materializmus, Herbart rendszere, mely egyszerű reálékből magyarázza a valóságot: a R. különböző fajtái. Aki általában a világnak, amint látjuk, tapasztaljuk, objektív valóságot, realitást tulajdonít, az realista; aki csak álomszerűnek vagy képzetnek tartja vagy jelenségnek, mely különbözik a világ igaz mivoltától, az idealista, ilyen az ind filozófia, ilyen Berkeley felfogása, ilyen Kant és Fichte világnézete. Az életben pedig realistának nevezzük, aki a tényleges viszonyokkal számol, azokat jól ismeri és ideális erőket vagy egyáltalán tagad, vagy igen csekély értékűnek becsül. A. B.

R. a sarkalatos művészi irányok egyike, mely éppen a mi korunkban, 1840 óta küzdte fel magát újabb uralkodásra, de ma már saját hibája által hanyatlóban van. Az e századbeli R. onnan eredt, hogy a múlt századi klasszicizmus elfordult az élettől, fagyos és szolgai kezdett lenni. Tulajdonképpen Byron volt századunk elején az, ki a költészetet a korszak eszméihez és érzéseihez kezdte visszavezetni. De a valóságos irodalmi zendülés Hugo Victorral kezdődött meg, ki nyíltan háborút üzent a klasszicizmusnak, a szabályok zsarnokságának, ellenben a szabad fantáziát, az erőt, a kontrasztok törvényét, a szenzáció és a fenségesen rút és borzadályos tárgyak létjogát, a nagy koreszmék uralmát hirdette. Ez az irány maga magát romanticizmusnak nevezte. A nagy zajból kivált azután a csendesebb, az egyszerű életigazság felé forduló R. Ennek ősatyja Franciaországban Diderot volt, következtek Stendhal, Balzac. Ennek az utóbbinak a hatása éles, metsző életmegfigyelésével, ragyogó pszichológiájával döntő volt. A R. mindenütt hódított, a színpadon a Hugo Victor-féle frázisokat csakhamar Scribe könnyed társalgási stílusa, augier remek egyszerű, de jelentős prózája váltotta fel. Eddigelé a R., melyet Angliában Dickens és Thackeray képviseltek, a közönség kedvelt irányává fejlődött. A közönség tükrözve látta magát és korszakát ezekben az elmés megfigyelésű és előadású iratokban. De átcsapott a naturalizmusba (l. o.), mely ugyan fontos és szükséges, tanulságos és eredménydús átmenetet (Zola) jelzett, de mely cinizmussá és pornográfiává fajulván, végre undor tárgyává lett és helyt adott - az emberi dolgok körforgása szerint - a miszticizmusnak. Remélhető, hogy megint visszafordulnak egy megtisztult R.-hoz, melynek ma még mindig vannak nagy képviselői: Ibsen, Echegaray, Sudermann és sok más. Nálunk és Toldy István fellépte óta a fiatal nemzedék a R. híve lett. s. ö. A.

Reáljogok

(jura realia), általában oly jogok, melyeknél a jogosult alany nem közvetlenül, hanem csak közvetve, ti. akként van meghatározva, hogy a jog valamely általános minőséghez van kötve s jogosult az, akiben ez a minőség megvalósul. Legfontosabb esete a R.-nak az, midőn a jog valamely ingatlannal van egybe kapcsolva akként, hogy az ingatlannak tulajdonosa egyúttal az illető jognak alanya. A modern jogfejlődés egy igen nevezetes reáljogot hozott létre a birtokosra, vagyis az ún. bemutatóra, «au porteur» szóló jogot, melynél a jogosított az, aki a jogra vonatkozó okiratnak van birtokában, amelyeknek jelentőségét emeli még az, hogy össz-szerűen meghatározott jogalanyra szóló jogok üres forgatmány útján «au porteur» szóló jogokra változhatnak át. A R.-nak ellentétei a személyes jogok (jura personalia), amelyeknél a jog keletkezésével a jognak alanya is bizonyos. Ezek kétfélék: a) az ún. legszemélyesebb jogok (jura personalissima), amelyek oly szorosan függnek össze a jogosított személyével, hogy attól el sem választhatók, tehát át nem ruházhatók, öröklés útján át nem szállhatnak, hanem a jogosított halálával elenyésznek; b) a szorosabb értelemben vett személyes jogok, melyek átruházhatók s örökség útján átszállhatnak: ilyen a legtöbb vagyoni jog. H.


Kezdőlap

˙