Senatus consultum

(lat.), a rómaiaknál a tanácsnak (l. Senatus) a comitiák közreműködése nélkül hozott s törvényerővel biró rendeletei.

Senatus Populusque Romanus

(lat., rövidítve S. P Q. R.), a szenátus és a római nép, azaz az egész római állam. Róma város címerének fölirata.

Senden-Bibran

Gusztáv báró, porosz ellentengernagy, szül. Reisichtben (Alsó-Szilézia) 1847 jul. 23-án. 1862. lépett a porosz hajóhadba; az 1870-71-iki háboru alkalmából Orléans mellett lefoglalt egyik folyami ágyunaszád parancsnoka volt. 1874-77. utazásokat tett Khinában, Japánban és a Déli-tengeren. 1881-83. föld körüli utazást tett. 1888 nov. 13-án kinevezték a császár szárnysegédének és egyúttal a tengerészeti kabinet főnökének.

Sendt.

latin növénynevek után Sendtner Ottó (1814-59) német botanikus nevének rövidítése.

Senebier

(ejtsd: szenbjé), svájci természettudós és biblografus, szül. Genfben 1742 máj. 6., megh. u. o. 1809 jul. 22. Eredetileg teologus volt és 1765. genfi prédikátor; 1773. genfi főkönyvtárnok. Legnevezetesebb iratai: Physiologie végétale (Geneve 1782-88, 5 köt.); Rapport de l'air atmosphérique avec les etres organisés (u. o. 1807, 3 köt.); Météorologie pratique (u. o. 1810); Essai sur l'art d'observer et de faire des expériences (3. kiad. 1802, 3 köt.).

Seneca

(ejtsd: szeneka), 1. New-York É.-amerikai állam ÉNy-i részében levő 166 km2 területü tó, lefolyása az ÉK-i végéből szakad ki és az Oswego által az Ontarióba torkollik. Soha sem fagy be; gőzösök járnak rajta. - 2. S., az előbbinek 100 km. hosszu lefolyása; miután több tó lefolyásával egyesült, fölveszi az Onedia-tó fölös vizeit és ezzel együtt az Oswego nevet, amely néven az Ontarióba szakad. - 3. S., két county az É.-amerikai Egyesült-Államokban és pedig New-Yorkban (880 km2 ter., 32 500 lak., Waterloo székh.) és Ohióban (1404 km2 ter., 40 400 lak., Tiffin székh.).

Seneca

1. Lucius Annaeus, a filozofus, szül. Cordubában (Hispania) Kr. e. 4., megh. Rómában Kr. u. 65. Rómában retorikai és filozofiai tanulmányokat végzett, majd a közpályára lépett. Caligula idejében quesztor és szenátor lőn, de már Claudius császár Messalina besúgására mint Julia Livilla erkölcstelen üzelmeinek állítólagos bűntársát Korzika szigetére száműzte, ahonnan csak nyolc év mulva szabadult meg. Ekkor sorsa hirtelen nagyot változott; prétorrá nevezték ki és Agrippina rábizta fiának Nerónak nevelését. Trónra jutott növendékének eleinte bizalmasa maradt és lelkületére üdvös hatással is volt; később azonban udvari cselszövények oda vitték a dolgot, hogy S.-nak, aki időközben konzulságig emelkedett (57), az udvartól vissza kellett vonulnia. Titkos ellenfelei azonban ekkor sem nyugodtak; besúgták Nerónál, hogy S.-nak része van a Piso-féle összeesküvésben, mire kénytelen volt az élettől megválni. Eleinte ereit metszette fel, aztán forró gőzbe fullasztotta magát (65). S. művei bölcseleti és költő tartalmuk szerint csoportosíthatók. Bölcseletiek: 1. Dialogi, közöttük a nagy népszerüségre jutott Ad Marciam de consolatione; 2. De clementia (2 kötetes emlékirat Neróhoz, az utóbbinak trónra lépte alkalmából); 3. De beneficiis; 4. Epistulae morales ad Lucilium; 5. Quastiones naturales, a középkor fizikai ismereteinek egyik fő forrása; 6. Apocolocynthosis (magyarul: «tökké változás»), Varro-féle genreben irt szatura néhai Claudius császárra. Költői művei epigrammák és tragédiák, szám szerint 10 (Hercules Furens, Thyestes, Thebais, Phaedra, Oedipus, Troaoes, Medea, Agamemno, Hercules Oetaus és Octavia), melyeket egyes filologusok elvitatnak tőle, az utolsót ugy látszik nem is minden ok nélkül.

2. S. Marcus Annaeus, a rétor, az előbbinek atyja, szül. Cordubában (a mai Córdoba), megh. Spanyolországban Kr. u. 37. Augustus császár alatt Rómában élt és behatólag foglalkozott a retorikával, mely tanulmányainak alapján kizárólag bámulatos emlékező tehetségére támaszkodva egy kézikönyvet állított össze: Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores. Teljes példányát nem birjuk, csupán egy részét és az egésznek IV-V. sz.-beli kivonatát. Régebben kiadta Gronovius (Lejda 1649 és Amsterdam 1672); újabban Bursian (Lipcse 1857), Kiessling (u. o. 1872) és Müller (Prága 1887).

Seneca Falls

(ejtsd: szeneka falsz), város New-York É.-amerikai állam Seneca nevü countyjában, 61 km.-nyire Oswegótól, a Seneca és vasutak mellett, (1890) 6116 lak. A Seneca vizeséseit gyári mozgató erőül használják és készítenek gőzgépeket, aratószerszámokat, szivattyukat, gyapjukelméket stb.

Sénéchal

(franc., ejtsd: szenesál, középkori latinsággal senescalcus, a latin senes s az ó-német scalc összetételéből), szó szerint a. m. legidősebb szolga; átvitt értelemben udvarmester v. udvarnagy. A S. cím Franciaországban valószinüleg a majordomus (maire du palais) címt pótolta, mely Lothar király ideje óta örökössé vált az Anjou grófok családjában; Fülöp Ágost király azonban (1191) eltörölte ezt a méltóságot. Ezen idő óta csak a tartományokban találkozunk S.-lal, azaz legfőbb törvényszéki birákkal, kiknek kerületét Sénéchausée-nak nevezték.

Senecio

L. (növ.), l. Szentjakabfű.


Kezdőlap

˙