Sherborne

(ejtsd: sörborn), város Dorset angol grófságban, a Dorset-Heights É-i lábánál, vasút mellett, (1891) 3741 lak., vászon- és selyemiparral; egy középkori apátsági templommal; szép kastéllyal.

Sherbrooke

(ejtsd: sörbruk), város és kat. püspökség székhelye Quebec kanadai tartományban, a Magog és St. Francis összefolyásánál, vasutak mellett, (1891) 10 110 lak., posztó- és pamutiparral, gép-, sörgyártással, fürészmalmokkal, egy akadémiával.

Sherbrooke

Lowe Róbert viscount, brit államférfiu, szül. Binghamben (Nottinghamshire) 1811., megh. Warlinghamben (Surrey) 1892 jul. 27-én. Tanulmányait Oxfordban végezte, ahol egy ideig mint tanár is működött. 1842. barrister lett Londonban. Még ugyanabban az évben kivándorolt Ausztráliába, ahol nagy ügyvédi praxisra és vagyonra tette szert. 1851. visszatért Angolországba, 1852. beválasztották az alsóházba. Az Aberdeen-kabinetben az indiai hivatal titkára lett, mely állásában 1855 februárig maradt, Palmerston alatt pedig a kereskedelmi hivatal alelnöke és a titkos tanács tagja lőn. Palmerston bukása S. visszalépését is maga után vonta (1858 febr.), mire az ellenzékhez csatlakozott, mely a parlament reformját tűzte ki célul. 1868. mint a londoni egyetem képviselője lépett be az alsóházba és (dec.) a Gladstone-kabinetben foglalt helyet, mint a kincstár első lordja. Nagyon takarékos pénzügyminiszter volt; de mivelhogy népszerüségre nem tudott szert tenni, e tárcát 1873 ősszel maga Gladstone vette át, mig S.-nak a belügyminiszteri tárca jutott. 1874 febr. a szabadelvüekkel egyetemben ő is visszalépett, S. viscount címet nyerte és a felsőházban kapott helyet. Megjelent művei: Speeches and letters on reform (1867); Middle class education, endowment or free trade (1868); Budget speeches (1870); Poems of a life (1885); V. ö. Hogan, Robert Lowe (London 1890); Martin, Life and letters of Robert Lowe (u. o. 1893, 2 köt.).

Sheridan

(ejtsd: serriden), 1. Fülöp Henrik, É.-amerikai tábornok, szül. Somersetben (Ohio) 1831 márc. 6., megh. Nonquittben (Massachusetts) 1888 aug. 5. Katonai nevelését West Pointben nyerte, mire 1853. hadnagy lett. 1863. mint az önkéntesek vezére Chattanooga és Chicamauga mellett tünt ki, mire 1864. a Potomac-hadtest lovasságának. azután a Shenandoah-seregnek fővezére, novemberben pedig a rendes hadsereg soraiban altábornok lett. E minőségben megverte Early tábornokot Opequan (szept. 19.) és Fisher's Hill mellett (szept. 12.) megtörte az ellenséges Shenandoah-hadsereget Cedar Creek környékén (okt. 19.) s újabb győzelmet aratott Early fölött Fishersville mellett 1865 febr. 2. Márc. 26. Grant seregével egyesült Petersburg előtt s a Five-Fort rohammal való bevételével (ápr. 1.) lényegesen hozzájárult a város elfoglalásához. Azután visszaszorította Leet az Appomatox folyón túli vidékre, minek folytán Leenek Grant előtt kapitulálnia kellett. A háboru után a Golf départementnak, azután pedig Texas és Louisianának kormányzója lett. Johnson elnök Misszuri államban helyezte őt át. 1883. az unióseregek fővezére lett. V. ö. Personal memoirs of general P. H. S. (New-York 1888).

2. S. Rikárd Brinsely, angol vígjátékiró és államférfiu, szül. Dublinban 1751 okt. 30., megh. 1816 jul. 17. Jogot tanult, de a Drurylane-szinház egy szinésznőjével, Linley kisasszonnyal kötött házassága után a szinműirásra adta magát. Első vígjátéka: The rivals (1775) volt, ezt követték: St.-Patrick's day c. bohózata (1776), The duenna (1776) c. komikus operája, a Trip to Scarborough (1777) c. vígjátéka és The school of scandals c. legjobb vígjátéka (magyarra fordította Tóth Lőrinc, Buda 1839), majd The campe címü drámája és The critic c. közjátéka. Kotzebue Die Spanier in Peru c. darabját is átdolgozta Pizarro cím alatt. S. nemcsak a vígjátékirás terén aratott babérokat, 1786. a parlamentnek is tagja és helyettes államtitkár lett. Pitt alatt az ellenzékhez csatlakozott. 1806. tengerészetügyi kincstárnok és később Cornwallis hercegség fő adószedője lett. Az ivásra való hajlandóságát 1792 óta családi perpatvarai és élesztették, ez évben ugyanis első neje halála után Ogle kiszasszonyt vett nőül. Drámai munkáit Moore Tamás (London 1821, Lipcse 1833), Browne P. (1873, 2 köt., 1884) és Tauchnitz (Lipcse 1868) adták ki. Fényes parlamenti beszédeit Londonban 1816. (5 köt., és 1842. 3 köt.) adták ki. Összes művei Stainforth F. kiadásában is megjelentek (u. o. 1874).

Sheriff

(ang., ejtsd: seriff, lat. vicecomes, angolszász scir-geréfa) a. m. a grófság birója, az angol grófságokban a király által kinevezett első hivatalnok. A hivatallal rendes fizetés nem jár, senki sem köteles négy éven belül kétszer elvállalni, de el nem fogadására a törvény által meghatározott eseteken kivül nagy pénzbüntetés van szabva. Rendesen nagy földbirtokos viselik e hivatalt. - Az É.-amerikai Egyesült-Államokban a polgárok által meghatározott időre választott S. a countyban a végrehajtó hatalom feje. V. ö. Churchill és Bruce, Law of the office and duties of S. (London 1879, 2 köt.).

Sherman

(ejtsd: sörmen), Grayson county székhelye Texas É.-amerikai államban, Dallastól É-ra, vasútak mellett, (1890) 7335 lak., pamutolajpréseléssel, jéggyártással, malmokkal, pamut-, gabona- és marhakereskedéssel.

Sherman

(ejtsd: sörmen), 1. János, amerikai államférfiu, szül. 1823 máj. 10-én. 1844-55. mint ügyvéd működött Mansfieldben. 1855. a kongresszus tagja lett, 1861. a szenátusba lépett s a polgárháboru alatt saját költségén egy 2300 főből álló csapatot állított fel. 1877. pénzügyi államtitkárrá, 1880. szenátorrá, 1885. a szenátus elnökévé választatott. Ez utóbbi állásából kifolyólag Hendrick alelnök halála után 1885 dec. 7-től 1889 márc. 4-ig az uni alelnöke volt. Beszédei és jelentései (Selected speeches and reports on finance and taxation) New-Yorkban 1879. jelentek meg. 1896 elején késznek jelentkezett, hogy a Mac Kinley elnök által márc. alakítandó új minisztériumba belép. Életrajzát megirta Bronson (Columbus 1880).

2. S. Vilmos Tecumseh, É.-amerikai tábornok, szül. Lancasterben (Ohio) 1820 febr. 8-án, megh. New-Yorkban 1891 febr. 14. A west-pointi katonaiskolát végezte s mint tüzérhadnagy 1840. a hadseregbe lépett. Részt vett a mexikói hadjáratban (1847-50), azután 1853. kilépve a hadseregből, különféle üzletekhez fogott. 1860. Louisiana állam katonai akadémiájának vezetését vette át. A polgárháboru kitörésekor mint ezredes ismét a hadseregbe lépett. 1863. Grant parancsnoksága alatt részt vett a vicksburgi hadjáratban s a nyugati hadsereg fővezérévé neveztetvén ki, heves küzdelem után Johnston és Hood tábornokoktól 1864 juliusban elfoglalta Atlantát. Innen vonult Georgián keresztül a tengerparti Savannahba, ahol Mac Allister erődöt elfoglalta s az összeköttetést az unio hajóhadával helyreállította. 1865 elején a déli szövetségesek hadait Carolinából szorította ki s kiváló része volt a Petersburg-Richmondnál vívott döntő győzelemben, mire ápr. 26. Johnston szövetséges tábornokot fegyverletételre kényszerítette. A háboru bevégzése után S. a nyugati katonai kerület parancsnokává s 1868. Grant helyébe az unio összes hadi erejének főparancsnokává neveztetett ki. Ezt az állást 1883-ig viselte, mikor nyugalomba lépett. A nagy polgárháboruban S. az unio legtehetségesebb tábornokának bizonyult be. Emlékiratai (Memoirs, New-York 1875, 2 kötet, 2. kiadás 1885) rendkivül érdekesek. V. ö. Bowmann és Irvin, S. and his campaigns (New-York 1865); Headly, Life and military career of S. (u. o. 1865).

Sherman-bill

l. Windombill.

Sherry

(ang., ejtsd: serri) vagy xeresi, világhirü bor, mely a következő módon készül. Szőllőfajták: a Pedro Jimenez, muskotály, Malvesia, L'Albillo, Mentuo Castigliano, Palomina és Rey. A musthoz annak 1/15 súlyát tevő 671/2%-os töltenek s ezzel együtt erjesztik ki. Az erjedés igen tökéletlen s félbeszakad, ha a bor szesztartalma 14 súlyszázalékra emelkedett. Az erjedés megszüntével a bort azonnal lefejtik s újból szeszt töltenek hozzá, hogy az utóerjedést meggátolják. Palackba töltés előtt a bort pár évig ászokolják s a palackozáskor újból némi szesszel elegyítik, miáltal a S. szesztartama 2-22%-ra is emelkedik. Magas szesztartalma minden borbetegségtől megóvja s a palackban felettébb javul s hat éves kora után éri el teljes fejlődöttségi fokát. S.-t készítenek oly módon is, hogy szeszen kivül több-kevesebb besűrített mustot tesznek a közönséges borhoz, ezek szerint készül a hozzátett anyagok minősége és mennyiségéhez képest a S. pale, S. sec, doré és brun. E borok hl.-je 300-1200 pesetába kerül, s főleg Angliába vitetik; a madridi angol konzul 1891-iki évi jelentése szerint a S.-export 18-30 millió frank értéket képvisel.

'sHertogenbosch

l. s'Hertogenbosch (IX. köt. 130. old.).


Kezdőlap

˙