Személynévmás

v. személyes névmás, a nyelvtanban oly névmás, mely az 1., 2. v. 3. személyt fejezi ki; egyes számban: én, te, ő; többesben: mi, ti, ők. L. Névmások.

Személynök

királyi, a király jelenlétét képviselte az igazságszolgáltatásban olyan ügyeknél, melyek a király személyes biráskodásának tartattak fenn. Ez intézménnyel ugy a XV. sz. elején találkozunk és ugyane században már a királyi személyes jelenlét birósága külön birósággá fejlődik ki a királyi Kuriában. Kezdetben a királyt a titkos kancellár képviselte, később, 1464 óta már csak címben volt a király személyes jelenlétének a képviselője és a királyi Sz.-i szék élén a personalis praesentiae regiae in judiciis locumtenens, vagyis a királyi személyes jelenlétnek helytartója állott, akiket a jogi nyelv csakhamar röviden personalisnak vagy Sz.-nek nevezett el. Ő nála volt a király birói pecsétje, amiért is az 1486. LXVIII. t.-c. az ország rendes birái közé sorozza, míg a titkos kancellár e törvény szerint most már csak kivételesen vesz részt a Sz.-i biráskodásban. Kezdetben a Sz. az egyházi rendhez tartozók közül kerül ki és a XV. sz.-ban alig találkozunk még ez állásban világival. Az 1507. IV. t.-cikk azonban már határozottan elrendeli, hogy a király birói pecsétje érdemes, a jogban és a törvényekben jártas világi egyénnek adassék, amely tételnek az 1514. LV. t.-c. szerzett végleges érvényt és ez juttatta Verbőczy Istvánt a királyi Sz.-i székbe, akit 1525. Turóczy Miklós követett. A Sz., mint az ország nagy biráinak egyike, az 1486. LXVIII. és az 1492. XLII. t.-cikkek szerint bármely ügyben itélhetett, tehát nemcsak a rendes nyolcadok alkalmával itél a királyi táblán, hanem itélő széke elé tartoznak a rendes nyolcadokon kívűl elintézendő perek is, igy a vármegyéktől felebbezettek, az u. n. transzmisszionális perek és amelyek, mivel az idézés rövid időre szólott «brever brevium» elnevezés alatt ismertek, tehát különösen a hatalmaskodási perek. A Sz.-i szabad királyi városok törvényszékétől a felebbezések szintén a Sz.-i székhez történtek. A Sz. itéleteit a király nevében és annak pecsétje alatt adta ki. (V. ö. Hajnik, A király birósági személyes jelenléte.) A Sz. később a királyi tábla és az országgyülés alsó táblájának elnöke volt.

Személynöki városok

l. Szabad királyi városok.

Személypályaudvar

l. Állomás és Csarnok.

Személypénztár

(vasút), l. Pénztári szolgálat.

Személyragok

a nyelvtanban oly ragok, melyek az 1., 2. s 3. személy megkülönböztetésére szolgálnak. Vannak igei Sz. és névszói Sz. 1. Az igei Sz. a cselekvésnek vagy alanyát v. tárgyát jelölik meg; p. a lásson igealakban az -on rag a 3. személyü alanyt jelenti, ellenben a lássa alak -a ragja a 3. személyü tárgyat. L. bővebben: Igeragozás. - 2. A névszói Sz. mindig birtokviszonyt, illetőleg birtokost jelölnek, p. házam azt jelenti, hogy a ház az 1. személy tulajdona vagyis az én tulajdonom. Igy 2. személyü házad, 3. személyü háza, több birtokos 1. személyü házunk, 2. személyü házatok, 3. személyü házuk. Több birtok: a) egy birtokos: 1. személyü házaim, 2. személyü házaid, 3. személyü házai; b) több birtokos: 1. személyü házaink, 2. személyü házaitok, 3. személyü házaik. L. Jelző.

Személyrend

(hajózás), l. Hajóokmányok.

Személyszállító vonatok

oly vonatok, melyek főképen vagy kizárólag személyeknek és ezek úti podgyászának továbbítására használtatnak. Ezek vagy a rendes személyforgalom lebonyolítására vagy pedig egyes érdekek kielégítésére szolgálnak. Utóbbiak közé tartoznak az u. n. helyi, néha csak a hétnek bizonyos napján közlekedő vonatok: egy kisebb vidék igényeinek kielégítésére. A gyorsvonatok a távolabbi vidékek forgalmának kielégítésére szolgálnak. A speciális vonatok, mint p. luxus-, kéj-, munkásszállító-, keleti expressz- stb. vonatok rendszerint magánvállalkozásként, illetve esetről esetre történő megrendelés alapján idníttatnak. A Sz. a kisebb terhelés, nagy menetsebesség és az állomásokon való rövidebb tartózkodás által is különböznek a tehervonatoktól. A Sz.-at személy-, gyors-, futár, expressvonatoknak nevezzük, különböző gyorsaság és céljuk szerint. Hogyha velük teherkocsikat is kell szállítani, kisebb gyorsaságu vegyes vonattá alakulnak át.

Személytelen igék

vagy egyszemélyü igék, a nyelvtanban azok, melyek csak 3. személyben szoktak előfordulni. p. villámlik, mennydörög, havaz. L. Alanytalan itéletek.

Személyunió

l. Perszonálunió.


Kezdőlap

˙