Szemipelagiánusok

az enyhébb alaku pelagiánizmus követői, szt. Ágoston némely tanításának ellenzői, tehát nem tulajdonképeni eretnekek. Különösen Dél-Franciaország, nevezetesen Marseille jámbor és tudós papjai és szerzetesei, amiért massiliánusoknak is mondatnak, voltak azok, akik Pelagius és szt. Ágoston tanai között a középutat keresték, a Pelagius ellen hozott egyházi határozatok szemmeltartásával. Feje volt ez iránynak Cassianus János (l. o.) a s.-ictori kolostor apátja, ki elismerte ugyan az áteredő bűnt, de annak következményeit jeletnékenyen meggyengítette; elismerte az isteni kegyelem szükségességét, de az első kegyelmet az ember önálló jóra való akaratának szerette volna tulajdonítani; csak ugy vélte az akaratszabadságot megmenthetőnek, ha az üdvösség kezdete és a jóban való állhatatosság, legalább némely esetekben, annak tulajdoníttatik. Szt. Ágoston két iratban válaszolt (429), amelyekben az egyház tanát a kegyelemről határozottan kifejtette. Halála után pedig Celesztin pápa 431. Gallia püspökeit felszólítja, hogy a hamis tanokat nyomják el és szt. Ágoston rágalmazóit hallgatásra birják. Cassianus 432. az egyházzal kibékülve halt meg, de hivei még azután is védelmezték tanítását. Tudomnyos irodalmi harc keletkezett erre, mely közel egy évszázadig tartott, mignem annak az Orangeban 529 jul. tartott tartományi zsinat véget vetett, amelynek határozatait II. Bonifác megerősítette.

Szemirjecsenszk

az orosz középázsiai Steppe nevü főkormányzóság vidéke (territoriuma), Szemipalatinszk, a khinai birodalom, Fergana és Szir-Darja közt, 394,396 km2 területtel (amiből 20,019 esik az álló vizekre), 1893-ban 720,378, 1 km2-re 1,8 lak. D-i részét a Tian-san ágai takarják, É-i része steppe, amelyet az Ili, Lepsza, Ajagusz stb. öntöznek. A lakosok oroszok, kozákok, dunganok, tarancsák (174,830), akiknek állandó lakásaik vannak, továbbá kirgizek és kalmukok, akik nomadizálnak. A talaj nem igen termékeny; leginkább csak legelőül alkalmas. A klima a hegyek közt zord. A fő foglalkozás az állattenyésztés. A városokban gyártanak sört, égetnek szeszt, préselnek olajat és készítenek bőröket. Az 1867-ben fölállított territorium járásai: Dsarkend, Prsevalszk (Karakol), Kopal, Szergiopol, Pispek és Vjernij. Főváros Vjernij.

Szemizmok

l. Szem.

Szemj

folyó, l. Szejm.

Szemlak

nagyközség Arad vármegye pécskai j.-ban, (1891) 6319 oláh, német és magyar lakossal, gőzmalommal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral.

Szemle

katonai, feladata általában az, hogy a magasabb katonai hatóságoknak és parancsnokságoknak, illetve ezek közegeinek alkalom nyujtassék a hadsereg minden egyes részének állapotáról közvetlen megtekintés által meggyőződést szerezni. A Sz. előre elrendelhető vagy váratlanul is megtartható. Elrendelt Sz. a «hadi Sz.» is, melyet a csapatok és intézetek fölött a mozgósítottsági viszonyban tartanak. A katonai Sz.-k a csapatok kiképezési és fegyelmezettségi fokának megbirálását célozzák. Ezeken kívűl vannak még katonaközigazgatási, műszaköözigazgatási és gazdászatkezelési Sz.-k. L. még Birói szemle.

Szemle-ív

helyesebben mutató-ív, a régibb könyvnyomtatásban az az ív, amelyet a könyvnyomtató a példányszámon felül nyomtatott s a falra akasztott, hogy a szerző és korrektor azt bármikor átnézhesse. Sz.-eknek nevezhetők azok az ívek is, amelyeket régibb, különösen külföldi könyvnyomtatók kapujokra s nyilvános helyekre aggattak, jutalmat igérve annak, ki bennük hibát talál s a nyomdásznak ezt megjelenti.

Szemlekönyv

l. Szerepkönyv.

Szemlélet

l. Intuitio.

Szemlélő

a tudományok, literatura, művészet, divat és társas élet körében. Divat- és egyéb képekkel 1833 jul. 1-től dec. 27-ig jelent meg Cserneczky s Kovacsóczy szerkesztése mellett Kassán, Wigand György kiadásában és Werfer Károly nyomdájában, 4-rét félíven, hetenkint kétszer, aug. 2-től egyszer. 1836 jan. 1. újra megindult Kovacsóczy Mihály tulajdonos-kiadó szerkesztésével, Werfer Károly nyomdájában; megjelent hetenkint kétszer 4-rét egyíves számokban; ehhez mellékeltetett hetenkint félíven a Literaturai Lapok. Mind a két lap 1837 jun. 30. többszöri fennakadás után megszünt.


Kezdőlap

˙